SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

61.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 3. studenoga 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška

Članak 1.

U Odluci o izradi urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/09 i 40/09), članak 11. mijenja se i glasi:

»Do donošenja UPU 1 i UPU 2 Baška moguće je temeljem uvjeta iz PPUO Baška izdavanje akata kojima se na području izgrađenog dijela građevinskog područja odobravaju sljedeći zahvati u prostoru:

. rekonstrukcija postojećih građevina stambene, poslovne, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene namjene prema uvjetima PPUO Baška za izgradnju novih građevina,

. izgradnja novih građevina stambene namjene - samostojeće, dvojne ili skupne građevine tipa obiteljske kuće sa maksimalno dva stana,

. izgradnja novih građevina infrastrukture,

. rekonstrukcija postojećih građevina infrastrukture prema uvjetima PPUO Baška za izgradnju novih građevina,

. izgradnja osnovne škole sa školskom sportskom dvoranom na gr.č. 699 i z.č. 2540/7 k.o. Baška.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/11

Ur. broj: 2142-03-10-6

Baška, 3. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr