SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

58.

Temeljem članaka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08, 21/10), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (»Narodne novine« broj 43/10), članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 3. studenoga 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, uređenju i održavanju
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
na području Općine Baška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, kao i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Baška.

(2) Pod poljoprivrednim rudinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se parcele na određenom lokalitetu, odnosno zaokružena cjelina parcela.

(3) Mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu, u smislu ove Odluke, smatraju se mjere koje se moraju provoditi u cilju sprečavanja pojave i širenja požara.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

U cilju sprečavanja šteta na poljoprivrednom zemljištu, kao potrebne, propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1. mjere za sprečavanje erozije,

2. mjere za sprečavanje zakorovljenosti,

3. čišćenje nerazvrstanih putova i kanala oborinskih voda,

4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka,

5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

6. uklanjanje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

(1) U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije na području Općine Baška zabranjuje se:

. sječa višegodišnjih nasada osim one iz agrotehničkih razloga,

. preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

. skidanje humusnog, odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta,

. proizvodnja, odnosno uzgoj jednogodišnjih kultura na strmom zemljištu.

(2) Obveza je vlasnika, odnosno ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta, na strmom zemljištu provesti zatravljivanje.

(3) Obveza je vlasnika, odnosno korisnika pašnjaka, voditi stalnu brigu o racionalnom korištenju pašnjaka, na način da se nadzorom i brojem grla koja pasu na istima i količine trave, omogući nesmetana i stalna obnova zatravljenosti.

Članak 4.

(1) Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su ga održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju te sprečavati obrastanje zemljišta korovima i višegodišnjim raslinjem poduzimajući sljedeće mjere:

. kositi korov te krčiti višegodišnje raslinje,

. uništavati korov i višegodišnje raslinje,

. uništavati ambroziju košnjom i čupanjem u razdoblju od 15. svibnja do 30. rujna tekuće godine.

(2) Vlasnici susjednih parcela dužni su u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

Članak 5.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog i šumskog zemljišta, kroz koja prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 6.

U svrhu suzbijanja bolesti i štetnika obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen Zakonom.

Članak 7.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog i šumskog zemljišta obvezni su provoditi agrotehničke mjere uklanjanja i uništavanja biljnih otpadaka koje obuhvaćaju:

. obvezno uklanjanje biljnih ostataka u roku od 15 dana od dana njihovog nastanka (žetva, branje ili sl.),

. obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

 

Članak 8.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:

1. uređenje i održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 9.

(1) Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednih zemljišta, koji zasade živicu, dužni su istu redovito održavati i obrezivati. Najveća visina živica uz poljske putove i međe smije biti do 1 metar, a najveća širina iste smije biti do 50 cm.

(2) Zemljišne međe i živice moraju biti uređene i održavane, očišćene od korova i raslinja, vidljivo označene, kako bi bilo omogućeno neometano provođenje agrotehničkih mjera.

Članak 10.

(1) Pod pojmom puta smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet, odnosno prilaz poljoprivrednom odnosno šumskom zemljištu i kojim se služi veći broj vlasnika.

(2) Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog, odnosno šumskog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju puta, ukoliko to nije uređeno posebnom odlukom o nerazvrstanim cestama, na način da putovi budu stalno očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, da budu vidljivo označeni i stalno prohodni, u svrhu provođenja agrotehničkih mjera i neometanog prolaza vatrogasnih vozila.

Članak 11.

Kao mjera uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina provodi se čišćenje prirodnih i umjetnih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zarastanja od korova, čime se omogućuje prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 12.

Zabranjuje se sadnja visoko rastućih kultura neposredno uz među zemljišta, kako bi se spriječilo zasjenjivanje susjednih zemljišnih čestica te na takvim česticama omogućila i olakšala poljoprivredna proizvodnja.

Članak 13.

Ako je zemljište izloženo jakim vjetrovima, vlasnik, odnosno ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta, obvezan je, u svrhu zaštite od vjetra, zasaditi određeni vjetrobrani pojas zemljišta stablašicama te isti održavati.

IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 14.

(1) Provedba agrotehničkih mjera iz članka 7. spaljivanjem biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara, odnosno vlasnik, odnosno ovlaštenik poljoprivrednog i šumskog zemljišta obvezan je:

. prethodno obavijestiti DVD Baška i Jedinstveni upravni odjel Općine Baška o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova,

. spaljivati korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta te najmanje na udaljenosti od 15 m od krošnji stabala, nasada na susjednim parcelama, kao i stupova i vodiča dalekovoda,

. tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,

(2) Spaljivanju korova i biljnog otpada moraju nazočiti osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, posuda sa vodom i sl.).

(3) Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto loženja pregledati i ostatke vatre u potpunosti pogasiti te o tome izvijestiti DVD Baška i Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

(4) Svako spaljivanje korova i biljnog otpada na otvorenom zabranjeno je na području Općine Baška u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada te u razdobljima kada je za područje Općine Baška proglašena povećana, velika i vrlo velika opasnost od izbijanja požara.

Članak 15.

(1) Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi mjere propisane ovom Odlukom te se pridržavati zabrana i ograničenja utvrđenih ovom Odlukom.

(2) Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, koji to sami ne poduzmu, obvezni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na njihovom zemljištu.

V. NADZOR

Članak 16.

(1) Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke obavljaju poljoprivredna, šumarska, vodoprivredna inspekcija, inspekcija zaštite od požara te poljoprivredni redar.

(2) Nadležne inspekcije i osobe iz prethodnog stavka, u provedbi nadzora, mogu vlasnicima i posjednicima zemljišta odrediti poduzimanje određenih mjera sukladno ovoj Odluci.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - građanin, za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koji sankcije nisu propisane Zakonom.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/03, 32/10).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/11

Ur. broj: 2142-03-10-5

Baška, 3. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr