SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

67.

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj 26. listopada 2010. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra dio k.č.br. 776/36, zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, u površini od 29 m2, koji je prikazan na »Prijedlogu za diobu« od 9. 3. 2009. god., izrađen od ovlaštenog ing. geodezije Igora Mršića, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro i nije predviđeno za formiranje ceste.

Temeljem ove Odluke izraditi će se Parcelacijski elaborat cijepanja k.č.br. 776/36 podoban za provedbu kroz katastar i zemljišne knjige.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i Parcelacijskog elaborata cijepanja k.č.br. 776/36 izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnom dijelu k.č.br. 776/36, zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grada Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/10-01/50

Ur. broj: 2213/01-01-10-5

Mali Lošinj, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr