SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

59.

Između Grada Crikvenice, Ulica kralja Tomislava 85, Crikvenica (uz daljnjem tekstu: Poslodavac) kojeg zastupa gradonačelnik Damir Rukavina

i

Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ured SSSH Primorsko-goranske županije i Samostalni sindikat djelatnika Gradske uprave Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Sindikat), kojeg zastupaju povjerenica SSSH za Primorsko- goransku županiju Jadranka Tomašić i povjerenik Samostalnog sindikata djelatnika Gradske uprave Grada Crikvenice Tihomir Jurić sklopljen je dana 21. listopada 2010. godine

II. ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA
ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI
GRADA CRIKVENICE

Članak 1.

U članku 9. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/09 i 5/10 - u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) iza riječi najmanje broj »18« mijenja se u broj »20«.

Članak 2.

Članak 15. Kolektivnog ugovora mijenja se na način da se u stavku 1. broj »20« mijenja u broj »18«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se 18 radnih dana uvećava za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama od 1. do 3. stavka 1. ovog članka, s time da ukupno trajanje godišnjeg odmora može iznositi najduže 30 radnih dana.«

Članak 3.

U članku 34. Kolektivnog ugovora dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Osnovna plaća službenika uvećat će se:

- ako je djelatnik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine za 3%,

- ako je djelatnik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine za 5%,

- ako djelatnik ima znanstveni stupanj magistra znanosti za 8%,

- ako djelatnik ima znanstveni stupanj doktora znanosti za 15%«.

Stavak 3. postaje stavak 4. te se mijenja i glasi:

»Ugovorne su strane sporazumne da mogu prije utvrđivanja Prijedloga proračuna za svaku godinu, odnosno prije utvrđivanja Prijedloga izmjene proračuna pregovarati o usklađivanju osnovice iz stavka 1. ovoga članka o čemu će se sklopiti dodatak ovom Kolektivnom ugovoru.

Utvrđuje se ugovorna osnovica za obračun plaća u iznosu od 6.957,00 kuna, a može se mijenjati dogovorom obje strane što se regulira aneksom ovog Ugovora«.

Članak 4.

Članak 40. Kolektivnog ugovora briše se i glasi: »Za ostvarene natprosječne rezultate u radu zaposlenika u upravnim tijelima se može nagraditi sukladno Pravilniku o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka na uspješnost na radu«.

Članak 5.

U članku 42. stavku 1. Kolektivnog ugovora umjesto riječi »manji od najniže osnovne plaće u Gradskoj upravi Grada Crikvenice, u bruto iznosu« trebaju stajati riječi »manji od 50% utvrđene osnovice za isplatu plaća u bruto iznosu«.

Članak 6.

U članku 43. Kolektivnog ugovora umjesto riječi »u prethodna tri mjeseca« treba stajati »prema posljednje objavljenim podacima«.

Članak 7.

U članku 44. stavku 2. Kolektivnog ugovora umjesto »u prethodna tri mjeseca« treba stajati »prema posljednje objavljenim podacima«.

Članak 8.

U članku 45. stavku 1. Kolektivnog ugovora umjesto riječi »u prethodna tri mjeseca« trebaju stajati riječi »prema posljednje objavljenim podacima«.

Članak 9.

U članku 46. Kolektivnog ugovora u stavku 1. alinejama 1., 2. i 3. umjesto riječi »u prethodna tri mjeseca« trebaju stajati riječi »prema posljednje objavljenim podacima«.

Članak 10.

U članku 55. Kolektivnog ugovora umjesto riječi »manja od najniže osnovne plaće u Gradskoj upravi Grada Crikvenice, u bruto iznosu« trebaju stajati riječi »manji od 50% utvrđene osnovice za isplatu plaća u bruto iznosu«.

Članak 11.

Ugovorne strane suglasne su da sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 12.

U znak pristanka ugovorne strane vlastoručno potpisuju ovaj II. Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice.

Članak 13.

Ovaj II. Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka stranka zadržava po dva (2) primjerka.

 

Članak 14.

Ovaj II. Aneks Kolektivnog ugovora stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjuje se od 1. studenoga 2010. godine.

Na rješenja o godišnjem odmoru za 2010. g. primjenjuje se Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice i I. Aneks Kolektivnog ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/09 i 5/10).

Ovaj II. Aneks Kolektivnog ugovora bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Crikvenice.

Klasa: 112-01/09-01/6

Ur. broj: 2107/01-03-10-6

Crikvenica, 21. listopada 2010.

ZA GRAD CRIKVENICU ZA SAVEZ

GradonačelnikSAMOSTALNIH

Grada Crikvenice SINDIKATA HRVATSKE

Damir Rukavina, URED SSSH
dipl. ing., v.r.
PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
Povjerenica
Jadranka Tomašić, v.r.

ZA SAMOSTALNI SINDIKAT
GRADSKE UPRAVE
GRADA CRIKVENICE
Povjerenik
Tihomir Jurić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr