SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

35.

Na temelju članka 12. i 26. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 01/07) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 7. listopada 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka u 2010. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka i nezavisnih lista, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću Općine Klana.

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana

osiguravaju se u Proračunu Općine Klana za 2010. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se političkim strankama, odnosno nezavisnim listama, koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Klana, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog vijećnika Općinskog vijeća Općine Klana podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Članak 3.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti političku stranku, promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije liste je izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Sredstva raspoređena prema čl. 2. ove Odluke doznačuju se na račun temeljem zahtjeva političke stranke/nezavisne liste.

Nezavisna lista je dužna otvoriti poseban račun za redovno financiranje svoje djelatnosti.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/42

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 7. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr