SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

34.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Klana («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 33/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 7. listopada 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o dodjeli stipendija i nagrada učenicima i studentima

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima.

II. DODJELE STIPENDIJA

Članak 2.

Početkom školske, odnosno akademske godine općinski načelnik raspisuje natječaj za dodjelu stipendija.

Tijek provedbe natječajnog postupka, bodovanje i rangiranje podnositelja zahtjeva za dodjelu stipendija koji su se prijavili na natječaj, vodi Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda.

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za učenike i studente ima hrvatski državljanin koji zadovoljava sljedeće uvjete:

- ima prebivalište na području Općine Klana,

- redovno je upisan u srednju školu ili na fakultet,

- izvanredno upisan na fakultet uz uvjet da je nezaposlen, u ovom slučaju se stipendija isplaćuje do 30. godine starosti.

Članak 4.

Stipendija za učenike i studente se sastoji od dva dijela:

1. fiksnog dijela - stipendija S

2. varijabilnog dijela - stipendije A, B i C

Fiksni dio stipendije (stipendija S) se dodjeljuje svim učenicima i studentima koji zadovoljavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke i utvrđuje se kao pomoć u školovanju.

Varijabilni dio stipendije se dodjeljuje učenicima i studentima koji zadovoljavaju uvjete iz prethodnog stavka te dodatne uvjete i utvrđuje se na temelju ostvarenih uspjeha:

A. Stipendija za učenike srednjih škola

- prosjek ocjena prethodnog završenog razreda u srednjoj školi za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, odnosno prosjek ocjena osmog razreda osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole:

1. od 4,50 do 5,00 - stipendija A

B. Stipendija za studente

- prosjek ocjena prethodne završene godine redovnog studija, prosjek ocjena četvrtog razreda srednje škole za studente prve godine redovnog studija preddiplomskog studija, odnosno prosjek ocjena na završenom preddiplomskom studiju za studente koji su stekli svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici) te nastavljaju školovanje na diplomskom studiju:

1. od 4,00 do 5,00 - stipendija B

C. Stipendija za uspješne sportaše

- natjecanje u prvoligaškoj ekipi na državnoj razini (grupni sportovi) ili osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju (pojedinačni sportovi) u godini u kojoj se podnosi zahtjev za dodjelu stipendija

1. stipendija C

Članak 5.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendije može ostvariti pravo na dodjelu varijabilnog dijela stipendije samo po jednoj osnovi, a ukoliko ostvaruje pravo na varijabilni dio stipendije po dvije osnove, podnositelj zahtjeva izabire vrstu varijabilnog dijela po kojoj će mu biti isplaćivana stipendija

Članak 6.

Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendija prema kategorijama (S, A, B i C) na temelju godišnjeg plana svojom odlukom utvrđuje općinski načelnik.

Odluku o dodjeli stipendije donosi općinski načelnik na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke.

Na temelju Odluke iz stavka 2. ovog članka, korisnik stipendije s Općinom Klana zaključuje Ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Članak 7.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog obrazovanja u srednjoj školi odnosno za vrijeme redovnog studija

te za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od jedne godine za redovne studente.

Pravo na dodjelu stipendije ostvaruje se za redovno upisan razred srednje škole, odnosno za redovno upisanu godinu studija samo u razdoblju od jedne godine.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno.

Članak 8.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata objavljivat će se u pravilu putem općinskih oglasnih ploča i na web portalu Općine Klana.

Članak 9.

Učenik generacije Osnovne škole »Klana« nagrađivat će se jednokratnom nagradom, posebnom Odlukom Općinskog vijeća svake godine.

Članak 10.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 30 dana od završetka obrazovanja dostaviti uvjerenje o završetku obrazovanja.

III. PREKID ISPLATE STIPENDIJE

Članak 11.

Prekid isplate stipendije nastupa:

- 30. lipnja tekuće godine, odnosno završetkom obrazovnog programa,

- ako učenik odnosno student u roku utvrđenom člankom 10. ove Odluke ne dostavi uvjerenje o završetku obrazovanja,

- promjenom prebivališta (preseljenjem izvan Općine Klana),

- samovoljnim ispisivanjem ili isključenjem iz škole odnosno studija,

- u slučaju pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo,

- ako nastupe izvanredne okolnosti i ne osiguraju se sredstva u Proračunu Općine Klana.

Članak 12.

U slučajevima utvrđenim u članku 11. stavak 1. alineja 2., 3., 4., 5. i 6. ove Odluke Općina Klana jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju.

IV. VOLONTIRANJE

Članak 13.

Općina Klana će organizirati volonterski rad za korisnike stipendije u trajanju od 40 sati godišnje za vrijeme školske, odnosno akademske godine za koju je stipendija dodijeljena, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drukčije.

Volonterski rad je doprinos i pomoć korisnika stipendija lokalnoj zajednici i njegovo osobno predstavljanje u poslu za koji se obrazuju.

Volonterski rad može se obavljati u Općini Klana ili u organizacijama, udrugama i ustanovama od društvenog značaja na području općine, u djelatnostima koje odgovaraju stručnoj osposobljenosti, vrsti i vremenskom rasporedu obrazovnog programa kojeg pohađa korisnik stipendije.

Plan i program volonterskog rada utvrdit će općinski načelnik posebno sa svakim korisnikom stipendije.

V. POVRAT I OSLOBAĐANJE OD POVRATA STIPENDIJA

Članak 14.

Ukoliko dođe do prekida isplate stipendije sukladno članku 11. stavak 1. alineja 1., 3. i 6. ove Odluke korisnik nema obvezu povrata stipendije.

Ukoliko dođe do prekida isplate stipendije sukladno članku 11. stavak 1. alineja 2. ove Odluke korisnik je obvezan vratiti u roku šest mjeseci od završetka obrazovanja sve mjesečne iznose stipendija isplaćene u mjesecima nakon završetka obrazovanja s tim da se kao prvi mjesec računa onaj koji slijedi mjesecu u kojem je korisnik završio školovanje.

Ukoliko dođe do prekida isplate stipendije sukladno članku 11. stavak 1. alineja 4. i 5. ove Odluke korisnik je obvezan vratiti u roku šest mjeseci od prekida isplate stipendije svu isplaćenu stipendiju u tekućoj školskoj, odnosno akademskoj godini.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ove Odluke.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 32/07, 42/07 i 56/08).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/41

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 7. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr