SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

221.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjel).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sredstvima za poticanje obrazovanja za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke.

Članak 3.

Pod pojmom deficitarno zanimanje, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se odgovarajuće zanimanje za koje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područnoj službi Rijeka (u daljnjem tekstu: Zavod) nema prijavljenih nezaposlenih osoba odnosno prijavljeno je manje osoba od iskazanih potreba.

Odluku kojom se utvrđuju deficitarna zanimanja donosi Gradonačelnik, na temelju:

- podataka Zavoda, o potrebama zapošljavanja na području grada Rijeke i o raspoloživim osobama koje su prijavljene na Zavodu,

- iskazanih potreba ustanova sa sjedištem na području grada Rijeke za radnicima koji obavljaju odgovarajuće stručne poslove od posebne važnosti za obavljanje djelatnosti tih ustanova.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA

ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da ima prebivalište na području grada Rijeke,

- da je student sveučilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni studij na visokom učilištu.

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema student:

- koji se obrazuje uz rad,

- koji se stipendira na temelju odluke Gradskog vijeća Grada kojom se uređuje stipendiranje darovitih učenika srednjih škola i studenata,

- student poslijediplomskog studija.

Članak 6.

Kriteriji za dobivanje stipendija utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 7.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Odjel, u pravilu, na početku akademske godine, na temelju odluke Gradonačelnika Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Natječaj se objavljuje u lokalnom dnevnom tisku i na web stranicama Grada.

Članak 8.

Tekst objave natječaja sadrži:

- opće uvjete za pristupanje natječaju,

- vrijeme trajanja natječaja,

- dokumentaciju koju pristupnik treba priložiti,

- naziv tijela kojemu se podnose prijave,

- broj stipendija.

Članak 9.

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i tri člana, a čine ga dva predstavnika iz Odjela te po jedan predstavnik iz Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i Odjela gradske uprave za kulturu.

Članak 10.

Nakon bodovanja i rangiranja pristupnika, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-liste.

Prijedlog rang-liste iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju kriterija iz članka 6. ove Odluke.

Članak 11.

Prijedlog rang-liste iz članka 10. ove Odluke, Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Gradonačelnik utvrđuje rang-listu.

Rang-lista iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3.

Svaki pristupnik natječaju može na rang-listu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rang-liste na oglasnoj ploči Grada.

Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada.

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

Članak 12.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa studentom se sklapa ugovor o stipendiranju (u daljnjem tekstu: ugovor) za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane ovom Odlukom.

Ugovor sa studentom u ime Grada sklapa Odjel.

Članak 13.

Broj stipendija, visinu mjesečnog iznosa stipendija i deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija, za svaku akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 14.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obavezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje.

Članak 15.

Pravo nastavka primanja stipendije u okviru visokog obrazovanja, bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje kako slijedi:

- uspješnim završetkom studijske godine i prijelazom u višu studijsku godinu odnosno upisom na višu razinu sveučilišnog studija,

- zadržavanjem prebivališta na području grada Rijeke.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 16.

Stipendija se isplaćuje u razdoblju od devet mjeseci akademske godine, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz ove Odluke.

Stipendija se isplaćuje od prvog do desetog u mjesecu za tekući mjesec.

Radi ostvarivanja prava na stipendiju u smislu stavka 1. ovoga članka, korisnik stipendije dužan je dostaviti dokument kojim dokazuje da je ostvario uvjete za uspješan prijelaz u višu studijsku godinu odnosno upis na višu razinu sveučilišnog studija u narednoj godini te uvjerenje o prebivalištu (koje ne smije biti starije od mjesec dana).

Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 dana od dana završetka obrazovanja dostaviti potvrdu o završetku sveučilišnog studija te odjaviti stipendiju.

Članak 17.

Korisnik stipendije koji uspješno završi cjelokupni sveučilišni studij na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje, oslobađa se vraćanja stipendije u cijelosti.

Korisniku stipendije koji ne završi uspješno studijsku godinu odnosno cjelokupni sveučilišni studij ili prekine obrazovanje, obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos stipendije kojeg je primio temeljem ugovora.

Iznos primljene stipendije kojeg je korisnik stipendije dužan vratiti uvećava se za kamatnu stopu (ugovorom utvrđenu) s rokom vraćanja od godine dana nakon završetka akademske godine.

Članak 18.

U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije i slično) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, korisnik stipendije je dužan u roku 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisani zahtjev Gradonačelniku, radi daljnjeg ostvarivanja prava na stipendiju.

Zahtjev se podnosi putem Odjela. Uz zahtjev, korisnik stipendije dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 19.

Odjel vodi očevidnik korisnika stipendija.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/221

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 28. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Privitak I.

KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA STIPENDIJA

Ovim kriterijima definiran je način bodovanja pristupnika za dodjelu stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Zbog rangiranja, svaki se pristupnik boduje prema uspjehu u obrazovanju, upisanoj godini studija te socijalnom statusu.

1. Uspjeh u obrazovanju

Prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja boduje se na sljedeći način:

v za godinu obrazovanja tijekom studija:

- do 3,00 = 0 bodova

- od 3,01 do 3,50 = 4 boda

- od 3,51 do 4,00 = 6 bodova

- od 4,01 do 4,50 = 8 bodova

- od 4,51 do 5,00 = 10 bodova

v za godinu obrazovanja tijekom srednje škole:

- do 3,50 = 0 bodova

- od 3,51 do 4,00 = 4 boda

- od 4,01 do 4,50 = 6 bodova

- od 4,51 do 4,80 = 8 bodova

- od 4,81 do 5,00 = 10 bodova

2. Upisana godina studija

- student 1. godine preddiplomskog ili
integriranog studija = 2 boda

- student 2. godine preddiplomskog ili
integriranog studija = 4 boda

- student 3. ili više godine preddiplomskog
ili 3. godine integriranog studija = 6 bodova

- student 1. godine diplomskog ili 4. godine
integriranog studija = 8 bodova

- student 2. godine diplomskog ili 5. ili više
godine integriranog studija =10 bodova

3. Socijalni status

v Student, čija je obitelj korisnik prava na temelju odluke Gradskog vijeća Grada kojom se uređuje socijalna skrb, i to prema:

. socijalnom uvjetu: = 6 bodova

- pravo na stalnu pomoć

. uvjetu prihoda: = 4 boda

- samac do 2.000,00 kuna

- dvočlana obitelj do 2.900,00 kuna

- tročlana obitelj do 3.900,00 kuna

- četveročlana obitelj do 5.000,00 kuna

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda
zasvakog se člana povećava za 700,00 kuna

. posebnom uvjetu: = 1 bod

- dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog

hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)

- dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata

. uvjetu dječjeg doplatka = 1 bod

v Student bez oba roditelja = 4 boda

v Student kojeg uzdržava samohrani roditelj = 3 boda

v Student sa više braće i sestara koji su
članovi istog kućanstva =1 bod

(za svako
dijete)

v Student s tjelesnim oštećenjem = 4 boda

(slijepa osoba, gluha osoba, osoba oboljela od
cerebralne dječje paralize, osoba oboljela od
multiple skleroze, dijalizirani i transplantirani
bubrežni bolesnik i osoba s tjelesnim oštećenjima
od 70% i više)

U slučaju da dva ili više pristupnika ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada pristupniku na višoj studijskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada pristupniku koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu u obrazovanju.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=694&mjesto=51000&odluka=221
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr