SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

51.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoji područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba

Članak 1.

U članku 4. Odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/02) riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Liste za izbor članova Vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova Vijeća.«

Članak 3.

U članku 8. riječi: « i matični broj za svakoga potpisanog predlagatelja« zamjenjuju se riječima: »prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja«.

Članak.4.

U članku 9. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.«

Članak 5.

U članku 10. riječi: »adrese i jedinstveni matični brojevi kandidata predloženih na listi« zamjenjuju se riječima: »adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja«.

Članak 6.

U članku 12. iza riječi: »sastavit će i« dodaju se riječi: »na oglasnoj ploči Grada Raba i web stranicama Grada Raba«.

Članak 7.

U članku 15. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 19. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 9.

U članku 21. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi za članove Vijeća.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke te pri Izbornom povjerenstvu potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.«

Članak 10.

U članku 22. stavak 1. iza riječi: »utvrđuje« dodaju se riječi: »i na oglasnoj ploči Grada Raba i web stranicama Grada Raba objavljuje«.

Članak 11.

U članku 29. iza stavka dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.«

Članak 12.

U članku 31. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»U zapisnik o svom radu birački odbor će zabilježiti:

- broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača,

- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,

- koliko je ukupno birača glasovalo,

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,

- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim listićima.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora te zamjenik člana može staviti primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.«

Članak 13.

U članku 32. dosadašnji stavak 2. mijenja se i glasi:

»O svom radu Izborno povjerenstvo vodi zapisnik koji obavezno sadrži:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora, odnosno izvadak iz popisa birača,

- broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Svaki član Izbornog povjerenstva te zamjenik člana može staviti primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva.«

Članak 14.

U članku 36. riječ: »Poglavarstvu«, odnosno »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »gradonačelnik«, u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

U članku 37. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-68

Rab, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=694&mjesto=51280&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr