SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju odredbe članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03-pročišćeni

tekst, 82/04, 38/09, 79/09 i 153/09), te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba za 2010. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina

- Sanacija divljih deponija

II. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza

- Uređenje javnih površina

- Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

- Održavanje javnog WC-a

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Vertikalna i horizontalna signalizacija

- Održavanje bankina

- Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste

- Održavanje potpornih i obložnih zidova

- Zimsko održavanje

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA

- Košnja i čišćenje groblja

- Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

- Održavanje zidane i metalne građe

- Ručno čišćenje staza

- Nabavka komunalne opreme

V. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije

- Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina

- Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište

- Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća
ukupno cca 68.000 m
2, podijeljena je u 4 zone, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I. zone.

a) područje I. zone (cca 34.000 m2 - Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala Kralja Krešimira, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Ulica Ivana Rabljanina, Trg Slobode,*Skaline Ambroza Jureena, Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine u PC Mali Palit)

- ručno pometanje dvaput dnevno svaki dan u razdoblju svibanj-rujan

- ručno pometanje svakodnevno - razdoblje siječanj- travanj i listopad-prosinac

- pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju
lipanj-rujan

- pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipium Arba jednom tjedno u razdoblju lipanj-rujan

- pranje Gornje ulice jednom mjesečno u razdoblju lipanj-rujan

740.000,00 kn

b) područje II. zone (cca 29.000 m2 - Ulica Jurja Barakovića, Ulica Dinka Dokule, Ulica kneza Domagoja, Ulica Sv. Marina, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Trpimira, Ulica Jurja de Marisa, Ulica Matije Pončuna, Ulica kralja Tomislava, ceste u parku Komrčar, ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka, gornja obala do Pumpurele)

- ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine

- pranje javno prometnih površina u PC Mali Palit do Varoša jednom tjedno u periodu lipanj-rujan

400.000,00 kn

c) područje III. zone (cca 4.800 m2 - Šetalište fra Odorika Badurine, Šetalište od I. do III. Padove

- ručno pometanje svakodnevno u razdoblju
svibanj-rujan

- ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju
siječanj-travanj i listopad-prosinac52.000,00 kn

d) čišćenje fontana 25.000,00 kn

UKUPNO: 1.217.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza

Program obuhvaća: hortikulturne radove (uređenje palmi i crnika, obrezivanje stabala redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog cvijeća i travnjaka, čišćenje fontane),

- nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i nabavu umjetnog i prirodnog gnojiva, održavanje cvjetnih gredica i korita

- zalijevanje zelenih površina i cvijeća

1.180.000,00 kn

2. Popravak i nabavka komunalne opreme

- popravak i farbanje klupa, nabavka komunalne
opreme (klupe, koševi, kante)

- uređenje novih površina i pojačano održavanje
43.000,00 kn

3. Održavanje javnih WC-a

Čišćenje i održavanje javnog WC-a u PC Mali
Palit tokom cijele godine i javni WC u Parku Komrčar u periodu svibanj- listopad (izdaci za zaposlene, potrošni materijal, sredstva za čišćenje
i sl.)112.000,00 kn

4. Održavanje igrališta malih sportova50.000,00 kn

5. Održavanje dječjih igrališta 50.000,00 kn

6. Održavanje i čišćenje plaža 200.000,00 kn

UKUPNO: 1.635.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61.073 m.

1. Program »Dundovo«550,000,00 kn

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Prometna signalizacija

- Održavanje bankina

- Košenje trave i orezivanje grana

- Održavanje potpornih i obložnih zidova

- Održavanje ceste u zimskim uvjetima

2. Materijal za održavanje cesta 212.000,00 kn

3. Ostalo održavanje cesta 250.000,00 kn

4. Održavanje šetnica 50.000,00 kn

5. Održavanje protupožarnih prosika 50.000,00 kn

6. Rad stroja na održavanju cesta 50.000,00 kn

UKUPNO: 1.162.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA

UKUPNO: 200.000,00 kn

U 2009. godini prema programu »Dundova« održavati će se groblja, spomenici i spomen-obilježja.

V. JAVNA RASVJETA

1. Utrošak električne energije 450.000,00 kn

2. Upravljanje i održavanje objekata i
uređaja javne rasvjete 400.000,00 kn

3. Održavanje novogodišnje rasvjete 20.000,00 kn

UKUPNO: 870.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

(program »Dundovo«)

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 5.084.000,00 kuna.

1. Komunalna naknada 5.000.000,00 kn

2. Ostali proračunski prihodi 84.000,00 kn


UKUPNO: 5.084.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-67

Rab, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=694&mjesto=51280&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr