SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

49.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09 i 153/09), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2010. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su: 3.401.000,00 kn

1. Komunalni doprinos3.400.000,00 kn

2. Ostali proračunski prihodi1.000,00 kn


UKUPNO: 3.401.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 360.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 360.000,00 kn

1. Sanacija fontane Varoš 60.000,00 kn

2. Uređenje šetnice Odorika Badurine 100.000,00 kn

3. Sanacija parka Komrčar- sa igralištem
i stazama, tržnicom, raslinjem 200.000,00 kn

B) NERAZVRSTANE CESTE 1.480.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 1.350.000,00 kn

1. Uređenje i rekonstrukcija ceste
Markunići-Matkići-Mućel 100.000,00 kn

2. Uređenje nogostupa G. S. Draga 250.000,00 kn

3. Asfaltiranje po otoku 230.000,00 kn

4. Ostali nespomenuti rashodi 50.000,00 kn

5. Otkup zemljišta-ostalo 70.000,00 kn

6. Cesta Radne zone Mišnjak 550.000,00 kn

7. Katastarske usluge 30.000,00 kn

8. Izgradnja na pomorskom dobru 200.000,00 kn

C) GROBLJA 400.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 400.000,00 kn

1. Izrada mrtvačnica 200.000,00 kn

2. Uređenje groblja 200.000,00 kn

D) JAVNA RASVJETA 1.161.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 1.160.000,00 kn

1. Proširenje javne rasvjete 280.000,00 kn

2. EES 1.000.00 kn

3. Prava korištenja električne energije 50.000,00 kn

4. Materijal i dijelovi za novogodišnju
i svečanu rasvjetu 30.000,00 kn

5. Energetika Radne zone Mišnjak 800.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-66

Rab, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=694&mjesto=51280&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr