SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

60.

Na osnovi članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09 i 88/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ«, broj 25/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente Grada Opatije

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje i način korištenja spomeničke rente na području Grada Opatije i to posebice:

- obveznici plaćanja spomeničke rente i izuzeci od obveze plaćanja spomeničke rente,

- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline za koje se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti,

- visina spomeničke rente,

- način plaćanja spomeničke rente,

- način korištenja prikupljenih sredstava spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Grada Opatije.

Članak 3.

(1) Izuzetno od odredbe članka 2. ove Odluke oslobađaju se obveze plaćanja spomeničke rente, pod uvjetima utvrđenim ovim člankom, obveznici koji su ujedno obveznici spomeničke rente iz članka 114/a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i koji u prostoru za koji se obračunava spomenička renta obavljaju djelatnosti iz čl. 114/a Zakona, a koji vlastitim sredstvima izvedu radove:

a) obnove ili rekonstrukcije zgrade koja predstavlja pojedinačno nepokretno kulturno dobro,

b) izgradnje fasade i krovišta na novog zgradi izgrađenoj u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini,

c) obnove ili rekonstruiraju postojeću zgradu u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini, ukoliko ta rekonstrukcija uključuju obnovu fasade ili krovišta zgrade,

i to do visine vrijednosti izvedenih radova, a najduže 5 godina od godine koja slijedi nakon izvršene obnove ukoliko u troškovima sanacije nije participirao Grad Opatija iz sredstava spomeničke rente, odnosno 3 godine ukoliko je Grad Opatija participirao.

(2) Oslobađanje plaćanja spomeničke rente iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na obveznike koji su navedene radove izveli u razdoblju od 1. prosinca 2006. g. do dana stupanja na snagu ove Odluke.

(3) Obveznici iz stavka 1. i 2. ovog članka osloboditi će se plaćanja spomeničke za objekt na kojemu su izvedeni radovi iz stavka 1. uz slijedeće uvjete:

- da podnesu zahtjev za oslobađanje do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, a za oslobađanje iz stavka 2. ovog članka do 31. ožujka 2011. godine,

- da na dan podnošenja zahtjeva nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija po bilo kojoj osnovi,

- da uz zahtjev dostave izvod iz dokumentacije kojom se dokazuje da su radovi izvedeni i ukupna vrijednost radova na uređenju fasade i krova: dokaz o vlasništvu predmetnog objekta, odobrenje za gradnju i uvjeti nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, uporabna dozvola ili očitovanje nadležnog Konzervatorskog odjela da su radovi izvedeni sukladno njihovim uvjetima, ugovor o izvođenju radova, okončani obračun ili račun iz kojeg će biti vidljiva vrijednost radova.

(4) Rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja spomeničke rente po ovom članku donosi upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

Članak 4.

(1) Spomenička renta plaća se za obavljanje gospodarske djelatnosti u nepokretnim objektima i kulturno-povijesnim cjelinama, na području Grada Opatije, kojima je nadležno državno tijelo utvrdilo svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

 (2) Popis nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih kulturno povijesnih cjelina sa popisom ulica koje se nalaze u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini iskazani su u prilozima A i B koji čine sastavni dio ove Odluke.

IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Visina spomeničke rente za obavljanje gospodarske djelatnosti u pojedinačnim nepokretnim kulturnim dobrima i na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline u Gradu Opatiji iznosi 1,00 (jednu) kunu mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost.

V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 6.

(1) Upravno tijelo nadležno za komunalne poslove Grada Opatije utvrđuju godišnji iznos spomeničke rente rješenjem.

(2) Spomenička renta do godišnjeg iznosa manjeg od 5.000,00 Kn plaća se u jednokratnom godišnjem iznosu, dok se za utvrđene godišnje iznose preko 5.000,00 Kn spomenička renta otplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima i to:

- u 3 (tri) rate ako godišnje utvrđena visina spomeničke rente iznosi od 5.000,00 kn do 50.000,00 kn,

- u 6 (šest) rata ako godišnje utvrđena visina spomeničke rente iznosi od 50.000,01 kn do 100.000,00 kn i

- u 12 (dvanaest) rata ako godišnje utvrđena visina spomeničke rente iznosi preko 100.000,01 kn.

(3) Spomenička renta plaća se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente. Kod obročnog plaćanja, u navedenom roku plaća se prva rata, dok ostali obroci dospijevaju na naplatu zadnjeg dana svakog narednog mjeseca.

(4) Iznos spomeničke rente utvrđen rješenjem iz stavka 1. ovog članaka Odluke plaća se u korist računa »Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora«.

Članak 7.

(1) Obveznik spomeničke rente koji u tijeku kalendarske godine počinje ili prestaje obavljati gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća spomeničku rentu samo za razdoblje u kojem je obavljao gospodarsku djelatnost.

(2) Ukoliko tijekom godine nepokretni objekt, naselje ili dio naselja dobije ili izgubi svojstvo kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline na području Grada Opatije, obveznici spomeničke rente obvezi su platiti spomeničku rentu za razdoblje godine u kojem su obavljali djelatnost u kulturnom dobru ili na području proglašene kulturno- povijesne cjeline.

(3) Spomenička renta za obavljanje djelatnosti za dio godine, obračunava se na način da se ukupni iznos spomeničke rente za cijelu godinu, podijeli sa ukupnim brojem dana u godini i pomnoži sa brojem dana u godini, u kojem se obveznik nalazio u poslovnom prostoru unutar kulturnog dobra ili kulturno povijesne cjeline, obavljajući svoju djelatnost.

(4) Obveznik iz stavka 1. ovog članka dužan je najkasnije do 15. (petnaestog) prosinca godine za koju se utvrđuje obveza plaćanja spomeničke rente obavijestiti upravno tijelo nadležno za komunalne poslove o prestanku obavljanja svoje djelatnosti, odnosno o započinjanju obavljanja djelatnosti sa podacima o korisnoj površini poslovnog prostora u kojem je započeta gospodarska djelatnost.

Članak 8.

Ako obveznik spomeničke rente obavlja gospodarsku djelatnost na više odvojenih mjesta (poslovnih jedinica) u nepokretnim kulturnim dobrima ili na području kulturno- povijesnih cjelina u Gradu Opatiji, obvezan je plaćati spomeničku rente za svako odvojeno mjesto zasebno.

VI. NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE

Članak 9.

(1) Sredstva spomeničke rente koja Grad Opatija prihoduje mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Grada Opatije, u skladu s Programom utroška sredstava spomeničke rente koji je sastavni dio Gradskog proračuna.

(2) Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika utvrđuje uvjete i mjerila za raspodjelu planiranih sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova nepokretnih kulturnih dobara ili građevina na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Opatije.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Za 2010. godinu spomenička renta obračunati će se jedinstvenim rješenjem, na način da će se za razdoblje do stupanja na snagu ove odluke primijeniti iznos od 3,00 (tri) kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora, sukladno Odluci o spomeničkoj renti Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 33/03, 46/ 06, 18/08 i 10/09), a za razdoblje od stupanja na snagu ove odluke primijeniti će se visina iz članka 5. ove Odluke.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o spomeničkoj renti Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 33/03, 46/06, 18/08 i 10/09).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01-18

Ur. broj: 2156/01-01/10-1

Opatija, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Sclaunich O'Brien, v.r

PRILOG A - Popis zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara

1) Vila Münz u Ičićima, Liburnijska 3, sagrađena na k.č. 264, k.o. Veprinac ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP/I-612-08/01-01/84, Ur. broj: 532-10-1/ 8(JB)-02-2, od 17. rujna 2002. godine

2) Casino di Lettura u Opatiji, Ulica Sv. Florijana 1, sagrađena na k.č. zgrade 266, k.o. Opatija, ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja Ministarstva kulture,

Uprava za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP/I-612-08/02- 01/560, Ur. broj: 532-10-1/8(JB)-02-2, od 19. veljače 2003. godine

3) Vila Rozalija u Opatiji, Ive Kaline 9, sagrađena na k.č. 248 i 760/1, k.o. Volosko, ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja o usklađivanju sa Zakonom Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP/I-612-08/02-01/318, Ur. broj: 532-10-1/8(JB)-02-2, od 28. svibnja 2002. godine.

4) Crkva Sv. Jakova u Opatiji, sagrađena na k.č. 137, 138, 139, 820 i 821, k.o. Opatija, ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja o usklađivanju sa Zakonom Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/02-01/1259, Ur. broj: 532-10-1/8(JB)-02-2, od 19. veljače 2003. godine.

5) Villa »Kesselstadt u Opatiji, Vladimira Nazora 6, sagrađena na grč. 117, grč. 118, grč. 129, kč. 644/2, kč. 646/1, kč. 671/1, kč. 671/2, kč. 675/1 i kč. 718/2 k.o. Opatija, koja ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/02-06/0128, Ur. broj: 532-04-01/4-08-2, od 10. ožujka 2008. godine.

PRILOG B - Popis zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina sa popisom ulica koje obuhvaćaju

I) Kulturno-povijesna cjelina grada OPATIJE

Ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja o usklađivanju sa zakonom Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/06-06/0161, Ur. broj: 532-04-01-1/4-06-2, od 23. ožujka 2006. godine.

Kulturno-povijesnom cjelinom obuhvaćene su sljedeće ulice:

a) U ZONI »A« ZAŠTITE

- ULICA PAVA TOMAŠIĆA

- PARK ANGIOLINA

- PARK SV. JAKOVA

- ULICA MARŠALA TITA samo kućni brojevi: 91/1, 91/2, 93/1-9, 95, 97, 99, 103/1-3, 105/1-2 i 107

b) U ZONI »B« ZAŠTITE

- ULICA MARŠALA TITA - osim kućnih brojeva koji su obuhvaćeni u ZONI »A«, te osim kućnih brojeva: 1, 5, 228, 230, 232, 234 i 236

- ULICA VIKTORA CARA EMINA

- ULICA ZERT

- ULICA VLADIMIRA NAZORA

- ULICA VJEKOSLAVA SPINČIĆA

- ULICA VELOG JOŽE

- ULICA NIKOLE TESLE

- ULICA MILEVE SUŠANJ

- ULICA KRIŽIŠĆE

- ULICA JOAKIMA RAKOVCA

- ULICA FELIKSA PERŠIĆA

- ULICA EUGENA KUMIČIĆA

- ULICA DRAŽICA

- ULICA BOŽE MILANOVIĆA

- ULICA SV. FLORIJANA

- STUBIŠTE B. PAPANDOPULA

- ULICA IVE KALINE

- TRG VLADIMIRA GORTANA

- RADNIČKA ULICA

- STUBIŠTE LIPOVICA

- ULICA DR: MAXA OERTELA

- ULICA JURAJA DOBRILE

- VEPRINAČKI PUT - samo slijedeći kućni brojevi: 1,2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 10, 12 i 14

- NOVA CESTA - svi neparni kućni brojevi počevši od kućnog broja 33 do kućnog broja 127, kao i svi slijedeći parni kućni brojevi: 50, 64, 88, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114-130, 144 i 248

- ULICA AUGUSTA ŠENOE

- ULICA DR. MATKA LAGINJE

- ULICA 9. RUJNA

- ULICA POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA

- ŠETALIŠTE MATE TENTORA

- STUBIŠTE ŠKRBIĆI

- STUBIŠTE MIROSLAVA KRLEŽE

- STUBIŠTE DR. VANDE EKL

- PROLAZ MATKA BRAJŠE

- PARK MARGARITA

- SUBIŠTE EDITE STERN

- STUBIŠTE TOMAŠEVAC

- STUBIŠTE STARINA

- ULICA DRAGE GERVAISA

- ULICA MATE BALOTE

- ULICA DANTE ALIGIERI

- PUT VRUTKI

- LIBURNIJSKA ULICA - samo sljedeći neparni kućni brojevi: 1, 1/a, 1/b, 1/c, 3-17, te Liburnijska ulica bb (ACI marina), kao i samo slijedeći parni kućni brojevi: 6, 14,16, 20a, 20b, 20c i 20d i brojevi 26-48

- MORNARSKA ULICA - samo sljedeći kućni brojevi: 14,16 i 16a

- PRIMORSKA ULICA - samo sljedeći kućni brojevi: 2,10,11,12a, 35, i svi brojevi od 13-34 i od 36-46

- PUT ZA BRDO - samo kućni broj 2

- ULICA B. ZRINŠĆAKA - samo kućni broj 2

- STUBIŠTE VRH IKE - samo kućni brojevi: 2, 3, 4, 5 i 6

- STUBIŠTE MUŠIĆEVAC - samo kućni brojevi: 1, 3 i 5

- STUBIŠTE BORISA ŽELEA - samo kućni broj 2 (Vila Alpine)

- STUBIŠTE VALVASORA - samo kućni brojevi: 1, 3, 5, 7, 12 i 14

- ULICA ANTONA RASPORA - samo kućni broj 7 (Vila Vera)

- VARLJENSKA ULICA - samo kućni brojevi: 1, 3, 2/1 i 2/2

- JELENKIN PUT - samo kućni broj 2

- STUBIŠTE J. PILATA - samo kućni brojevi 2 i 4

- STUBIŠTE F. J. SCHÜLLERA - samo kućni broj 1

- ULICA STANKA JURDANE - samo kućni broj 8

- ULICA VRUTKI - samo kućni brojevi: 1, 3, 5, 7 i 9

- ULICA EMILA BOŠNJAKA - samo kućni brojevi: 2, 3, 4/1, 4/2, 6 i 8

- STUBIŠTE BAREDI samo kućni brojevi: 1, 2, 3 i 3a i

- ULICA ANTONA DMINAKA - samo kućni broj 2a

- STUBIŠTE ADELINE DEL MESTRI - samo kućni brojevi: 1, 3 i 7

- STUBIŠTE IVANA ZAVIDIĆA - samo kućni brojevi: 1, 2 i 4

II) Kulturno-povijesna cjelina naselja VOLOSKO

Ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja o usklađivanju sa zakonom Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/06-06/0163, Ur. broj: 532-04-01-1/4-06-2, od 23. ožujka 2006. godine.

Kulturno-povijesnom cjelinom obuhvaćene su sljedeće ulice:

a) U ZONI »A« ZAŠTITE

- ULICA M. TITA - samo kućni brojevi: 1 i 5

- ULICA ANDRIJE ŠTANGERA

- OBALA FRANA SUPILA

- STUBIŠTE R.K. JERETOVA - samo kućni brojevi: 1, 3, 5, 4, 9 i 11

- ULICA ČRNIKOVICA - samo kućni brojevi: 1, 2 i 3

- SKRADINJ

- ULICA DR. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA

- ULICA BRAJDICA

- ULICA VOLOŠĆANSKIH KAPETANA

- ULICA DR. IVANA POŠČIĆA - samo kućni brojevi: 1, 3, 5, 7, 9/1, 9/2, 11, 13 i 15

- ULICA R.K.JERETOVA - obuhvaća samo stranu ulice prema moru sa neparnim kućnim brojevima

- STUBIŠTE BAREDINE : samo kućni brojevi: 1, 2, 4 i 6

- PUT UZ DOL - samo kućni brojevi: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15 i 17

b) U ZONI »B« ZAŠTITE ULICA ČRNIKOVICA sa svim kućnim brojevima koji nisu u zoni »A« zaštite

- ULICA DR. IVANA POŠČIĆA - samo kućni brojevi: 2, 4 i 6

- ULICA I. M. RONJGOVA

III) Kulturno-povijesna cjelina naselja VEPRINAC

Ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja o usklađivanju sa zakonom Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/06-06/0166, Ur. broj: 532-04-01-1/4-06-2, od 23. ožujka 2006. godine.

Kulturno-povijesnom cjelinom obuhvaćene su sljedeće ulice:

a) U ZONI »A« ZAŠTITE

- ULICA STARI GRAD sa kućnim brojevima: 1, 2, 4, 5, 6 i 7

b) U ZONI »B« ZAŠTITE

- ULICA STARI GRAD sa kućnim brojevima: 3, 25 i svi kućni brojevi od 9 do 16.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr