SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 14. sjednici održanoj dana 13. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i pravila odvijanja prometa na javnoprometnim površinama na području Grada Novi Vinodolski te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javnim prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se: ceste, ulice, trgovi, šetnice, javni prolazi, nogostupi, biciklističke staze, javna stubišta, mostovi, parkirališta, odlagališta za bicikle i mopede, javne garaže i druge prometne površine koje su u funkciji kretanja i mirovanja pješaka na području Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: Grad).

Članak 3.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakome pod jednakim uvjetima u granicama propisanim Zakonom i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnoprometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.

II. KRETANJE PO JAVNIM PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 5.

Sudionici u prometu moraju prema invalidnim, slijepim i nemoćnim osobama, djeci i osobama koje prate ili prevoze invalide i djecu postupati s najvećom pažnjom.

Članak 6.

Osobe koje u dječjim kolicima prevoze djecu i osobe koje voze invalidne osobe moraju se kretati nogostupima ili po drugim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Nogostupima i drugim površinama što su namijenjene kretanju pješaka mogu se kretati i osobe u invalidskim kolicima.

Članak 7.

Na javno-prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.

Na nogostupima ispred ustanova za predškolsku djecu, škola, kulturnih objekata, športskih objekata, igrališta i drugih objekata ispred kojih se redovito skuplja veći broj ljudi trebaju se postaviti zaštitne ograde.

Postavljanje svih prepreka iz stavka 1. ovog članka, odobrava upravno tijelo zaduženo za poslove prometa (u daljem tekstu: Odjel) uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Kada se fizičke prepreke postavljaju na nogostupima uz državne i županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Zaštitne ograde, stupiće i posude s ukrasnim biljem postavlja i održava poslovni subjekt kojem je Grad povjerilo održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 8.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Odjel može dati odobrenje za postavljanje zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, radi slobodnog pristupa u objekt.

Fizičke prepreke postavlja, prema odobrenju iz prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva, na vlastiti trošak i uz nadzor Odjela.

Članak 9.

Zabranjeno je kretanje zaprežnim vozilima, jahanje, vođenje i gonjenje stoke na državnim i županijskim cestama na području Grada i na nerazvrstanim cestama i ulicama na kojima se odvija javni gradski promet.

Iznimno, Gradonačelnik može, uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave, za turističke, kulturne i slične namjene i prigode odobriti kretanje kočija, zaprežnih vozila i jahanje na prometnicama iz stavka 1. ovoga članka.

III. PARKIRANJE VOZILA

Članak 10.

Javno parkiralište je dio javno prometne površine namijenjen za parkiranje vozila.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.

Javno parkiralište može biti s naplatom i bez naplate.

Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata određuje Gradonačelnik.

Javno parkiralište pod naplatom može biti stalno ili privremeno te otvoreno ili zatvoreno.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

Privremeno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom sezone.

Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske i poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom i poluatomatskom kontrolom ulaza i izlaza, odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem naplatničara.

Članak 11.

Teretna vozila nosivosti veće od 1,5tona, autobusi, priključna vozila, kamp prikolice i radni strojevi mogu biti parkirani samo na posebnim parkiralištima i prometnim terminalima koja su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom.

Namjenu parkirališta iz prethodnog stavka ovog članka i vrijeme trajanja parkiranja na istima utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 12.

Javna parkirališna mjesta na kojima se vrši parkiranje uz naplatu, način povjeravanja istih na upravljanje i organizaciju naplate, uvjete organizacije i naplate, organizatora naplate, visinu naknade za parkiranje, pravo na povlaštenu naknadu za parkiranje, rok i način korištenja dobiti ostvarene naplatom parkiranja, određuje Gradonačelnik Odlukom o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja.

Očevidnik vozila sa povlaštenom kartom vodi organizator naplate iz stavka 1. ovog članka.

O uređenju i održavanju javnog parkirališta brine se organizator naplate iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

Organizator naplate na parkiralištima iz prethodnog članka ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ove Odluke, kao i za njihovo otuđenje.

Članak 14.

Naknada za parkiranje na javnom parkiralištu pod naplatom ne plaća se za:

- službena vozila Ministarstva unutarnjih poslova,

- službena vozila Ministarstva obrane,

- vozila hitne medicinske pomoći,

- vatrogasna vozila,

- službena vozila predstavnika sredstava javnog priopćavanja (tisak, radio, televizija),

- službena dostavna vozila financijskih organizacija,

- vozila osoba s invaliditetom označena posebnim znakom za pristupačnost, na rezerviranom parkirališnom mjestu za invalidne osobe.

Članak 15.

Iznimno, dio javnih parkirališta može se privremeno koristiti za druge namjene (za potrebe autoškole, zabavnih i športskih manifestacija, i slično).

Za privremeno korištenje javnog parkirališta u trajanju od 5 dana odobrenje izdaje Odjel.

Za privremeno korištenje dijela javnog parkirališta naplaćuje se naknada.

Visinu naknade utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 16.

Na dijelu javnog parkirališta pod naplatom, dijelu javnog parkirališta bez naplate, kao i na javnim površinama u vlasništvu Grada koje prostorno planskom dokumentacijom nisu određena za parkiranje, ali se u naravi koriste za parkiranje može se dati na uporabu kao rezervirano parkirališno mjesto pravnoj osobi ili fizičkoj osobi-obrtniku koji obavlja poslovnu djelatnost.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se naknada.

Uvjete davanja rezerviranog parkirališnog mjesta te visinu naknade utvrđuje Gradonačelnik.

Na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih parkirališnih mjesta ne može prijeći 10%ukupnog broja parkirališnih mjesta.

Rezervirano parkirališno mjesto mora se posebno označiti.

Članak 17.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta iz prethodnog članka ove Odluke Grad zaključuje Ugovor o korištenju parkirališnog mjesta na rok od godine dana, uz mogućnost njegovog produženja, ili u iznimnim slučajevima opravdanim gospodarskim potrebama na dulji rok o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Iznimno iz odredbe stavka 1. ovoga članka, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o korištenju može se raskinuti i prije isteka roka od godine dana pod uvjetom da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto u neposrednoj blizini.

Članak 18.

Na javnom gradskom parkiralištu Brajda I rezervirano je ukupno pet parkirališnih mjesta, bez naknade, za službena vozila Grada.

III. ZAUSTAVLJANJE VOZILA RADI OPSKRBE

Članak 19.

Zaustavljanje i parkiranje teretnih vozila nosivosti do 5 t, radi opskrbe i dostave dopušteno je na mjestima predviđenim za tu namjenu, a koja su označena prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Mjesta, vrijeme, način i uvjete za zaustavljanje i parkiranje teretnih vozila radi opskrbe i dostave određuje Gradonačelnik na temelju ranije pribavljene suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

Motorna vozila za opskrbu mogu se zadržavati na označenim mjestima samo u vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne dulje od 30 minuta.

Iznimno, na cestama i ulicama na kojima se vozilom ne smije kretati brzinom većom od 50 km na sat i na kojima postoje dovoljna širina kolnika za normalno odvijanje prometa, a na kojima ne postoje površine namijenjene za vozila opskrbe i dostave, dopušteno je kratkotrajno korištenje (do pet minuta) prometne trake u svrhu dostave i opskrbe na način da se ne ugrožava sigurnost odvijanja drugog prometa.

Zaustavljanje i parkiranje radi opskrbe i dostave na mjestima iz stavka 4. ovoga članka dopušteno je u vremenu od 06,00 sati do 12,00 sati.

Na javno prometnim površinama ne smije se odlagati roba, predmeti i stvari svih vrsta, izuzev za vrijeme trajanja utovara i istovara robe.

Članak 20.

U ulicama Korzo hrvatskih branitelja, Obala Kneza Branimira, Lokvica, Antuna Mažuranića vozilima za opskrbu dozvoljen je utovar i istovar isključivo na mjestima označenim za tu namjenu u vremenu od 06,00 do 12,00 sati.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na područja smirenog prometa (Trg Vinodolskog zakona, Trg Ivana Mažuranića, dijela ulice Korzo hrvatskih branitelja, Šetalište Kneza Domagoja i Pod Baran) gdje je dostava motornim vozilima zabranjena.

IV. PREMIJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

Članak 21.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu sa odredbama Zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, premjestit će se na lokaciju koju za tu namjenu odredi Gradonačelnik svojom Odlukom.

Članak 22.

Poslove premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila obavlja pravna ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio obavljanje poslova uklanjanja i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

Troškove premještanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Troškove premještanja radi održavanja javnih kulturnih sportskih i drugih manifestacija, ako prethodno nije bilo označeno ili na bilo koji način objavljeno da je na određenom mjestu i u određeno vrijeme zaustavljanje i parkiranje zabranjeno, snosi organizator.

Troškovi iz stavka 2. ovog članka prihod su osobe iz stavka 1. ovog članka.

Visinu troškova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila propisuje Gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 23.

Autobusi, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje tog vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po naredbi policijskog službenika.

Poslove blokiranja i deblokiranja vozila obavlja pravna ili fizička osoba-obrtnik kojem je Grad povjerio obavljanje poslova uklanjanja i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

Vozač nepropisno parkiranog vozila dužan je, prije deblokiranja vozila, za obavljene poslove blokiranja i deblokiranja vozila platiti osobi iz prethodnog stavka ovog članka.

Visinu troškova određuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela i isti su prihod osobe iz stavka 2. ovog članka.

Vozilo će biti deblokirano nakon dostavljenog dokaza o uplati troškova za deblokiranje vozila.

Vozač deblokiranog vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s mjesta na kojem parkiranje nije dopušteno.

IV. REGULACIJA PROMETA

Članak 24.

Regulaciju prometa na javno prometnim površinama na području Grada, na prijedlog Odjela i uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove utvrđuje Gradonačelnik.

Kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Privremenu prometnu regulaciju ili privremenu zabranu prometa za potrebe turističkih, kulturnih i drugih događanja, te gradnje, rekonstrukcije i popravaka građevinskih objekata i instalacija, po zahtjevu organizatora ili investitora, utvrđuje Odjel, temeljem prethodno pribavljene suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Kada se privremena regulacija utvrđuje na državnoj ili županijskoj cesti, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Članak 25.

Regulacijom prometa u smislu ove Odluke smatra se:

- određivanje cesta s prednošću prolaza,

- određivanje organizacije prometnih tokova (dvosmjerni i jednosmjerni promet),

- određivanje pješačkih zona,

- sustav tehničkog uređenja prometa,

- ograničenje brzine kretanja,

- određivanje zona smirenog prometa i načina smirivanja prometa,

- određivanje parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrana parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

- ostalo, u suglasju s odredbama Zakona i ovom Odlukom.

Članak 26.

Širina kolnika dvosmjernih cesta ne može biti manja od 6,00 metra, s najmanje jednostranim nogostupom širine 1,60 metara.

Širina kolnika jednosmjernih cesta ne može biti manja od 4,00 metra sa najmanje jednosmjernim nogostupom minimalne širine 1,60 metara.

Iznimno, pristupne ceste do individualnih stambenih objekata, kao i ceste u već poznato izgrađenom području mogu biti manje dimenzije.

Lokalne ceste, kao i nerazvrstane ceste, moraju biti u stanju u kojem podnose osovinsko opterećenje od najmanje 6.000 kg.

Članak 27.

Pješački nogostupi su uređene površine koje moraju biti visinski ili na neki drugi način odvojene od kolnika, minimalne širine 1,60 metara.

Iznimno, prema stručnoj ocjeni lokacije i intenzitetu pješačkog prometa te u urbanistički izgrađenim prostorima, širina nogostupa može biti manja, ali ne manja od 1,00 metra.

Najmanja širina posebnih pješačkih staza ili stepeništa odvojenih od cesta iznosi 1,60 metara.

Rubnjaci pješačkih prijelaza na križanjima moraju biti spušteni na dužini od 1,00 m ili se moraju ugraditi rampe kako bi se omogućilo lakše kretanje osoba u invalidskim kolicima i vožnja dječjih kolica.

Zauzeće dijela nogostupa (ogradama, stolovima i stolicama, kioscima, štandovima i slično moguće je pod uvjetom da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa širine najmanje 1,6 m.

Suglasnost na zauzeće, po zahtjevu Grada izdaje nadležna policijska uprava.

Članak 28.

Pravna osoba koja održava ceste i ulice dužna je voditi evidenciju o prometnoj signalizaciji na području Grada.

Članak 29.

Prigodom zauzimanja javnoprometnih površina moraju biti zadovoljeni sljedeći prometno-tehnički uvjeti:

- širina slobodnog prolaza za pješake na nogostupu mora iznositi 1,6 m;

- ne smiju se ugrožavati kut preglednosti na križanju, protočnost i sigurnost motornog ili pješačkog prometa.

V. PJEŠAČKE ZONE I ZONE S OGRANIČENIM

PROMETOM MOTORNIH VOZILA

Članak 30.

Gradonačelnik svojom Odlukom određuje pješačke zone i zone sa ograničenim prometom motornih vozila, zabrane i ograničenja, te posebne uvjete odvijanja prometa u tim zonama, uz prethodno pribavljenu suglasnost nadležnog Ministarstva.

U pješačkim zonama te ulicama i trgovima gdje postoji stalna zabrana prometa, od zabrane su izuzeta vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasna vozila, policije, istražnog suca, vojne policije, komunalna vozila i to u vrijeme obavljanja poslova iz svog djelokruga.

Osobama vlasnicima stambenih objekata na području iz stavka 1., izuzev Trga Vinodolskog zakona, Frankopanskog trga, Trga Ivana Mažuranića, dijela Korza hrvatskih branitelja, Odjel će izdavati odobrenje, kojim će dozvoliti promet vozila radi pristupa garaži ili dvorištu gdje su dužni držati vozilo za vrijeme mirovanja.

Odobrenje se izdaje na rok od godine dana.

Iznimno, Odjel može, u opravdanim slučajevima, odobriti kretanje i drugih vozila u pješačkim zonama ako je to neophodno za funkcioniranje života u gradu, pojedinačno po potrebi invalidima koji imaju »znak za pristupačnost«, radi dovoza materijala, uz uvjet da je investitor radova sklopio ugovore o prekomjernom korištenju prometnica, te prigodom selidbe kada se stvari utovaruju i istovaruju na prometnici na kojoj je promet ili zaustavljanje i parkiranje vozila ograničeno ili zabranjeno.

U slučajevima zloupotrebe odobrenja Odjel će uskratiti ponovno izdavanje odobrenja.

Najveća dopuštena brzina kretanja vozila u pješačkoj zoni je 20 km/ sat, ako prometnim znakom nije određeno drugačije.

VI. JAVNA RASVJETA I ZELENILO

Članak 31.

Svjetiljke javne rasvjete, svjetleće reklame i natpisi što se nalaze uz cestu ili ulicu, bez obzira na njihovu udaljenost, ne smiju biti postavljeni tako da bliješte.

Žarulje i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se održavati tako da je osigurana kvalitetna osvijetljenost, a najmanje 80% osvijetljenosti od projektom predviđene javne rasvjete.

Pješački prijelaz mora biti postavljen tako da je pješak osvijetljen s one strane s koje nailaze vozila.

Križanja, prilazi križanjima, obilježeni pješački prijelazi i stajališta javnoga gradskog prometa moraju biti osvijetljeni s najmanje 50% jačim osvjetljenjem od osvjetljenja ulice.

Prometni znak u blizini svjetiljke mora biti postavljen tako da bude kvalitetno osvijetljen.

Komunalni redar naredit će pravnoj osobi koja održava javnu rasvjetu uklanjanje nedostataka na javnoj rasvjeti, sukladno odredbama ovog članka.

Članak 32.

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, dužan je brinuti se da krošnja stabala i drugo raslinje, kao ni reklame, ne zaklanjaju tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

Komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja održava zelenilo uklanjanje nedostataka na zelenilu, sukladno stavku 1. ovoga članka.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postavi zaštitne ograde, stupiće ili druge fizičke prepreke bez odobrenje (članak 7. i 8. Odluke);

2. njezino teretno vozilo parkira na parkiralištu koje nije određeno za tu namjenu (članak 11. stavak 1. Odluke);

3. javno parkiralište koristi za druge namjene bez odobrenja (članak 15. Odluke);

4. dio javnog parkirališta koristi kao rezervirano parkirališno mjesto suprotno odredbama članka 16. i 17. Odluke;

5. organizira javna parkirališta uz naplatu suprotno Odluci o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja (članak 12. Odluke);

6. vrši dostavu suprotno odredbama članka 19. i 20. Odluke;

7. vrši poslove premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila suprotno odredbama članka 22. Odluke;

8. vrši poslove blokiranja i deblokiranja vozila suprotno odredbama članka 23. Odluke;

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. u vezi obavljanja njezinog obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se i fizička osoba:

- vozač koji je učinio prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovog članka;

- zaposlenik koji obavlja naplatu na parkiralištu suprotno Odluci o općim uvjetima organizacije i naplate i kontrole parkiranja (članak 12. Odluke);

- zaposlenik koji obavlja poslove premještanja, blokiranja i deblokiranja vozila nepropisno parkiranih vozila suprotno odredbama članka 22. i 23. Odluke.

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. fizička osoba koja postupa suprotno odredbi članka 8. stavka 1. Odluke;

2. fizička osoba koja postupa suprotno odredbi članka 15. stavka 1. Odluke;

3. fizička osoba koja rezervira parkirališno mjesto suprotno odredbama članka 16. stavka 3. Odluke;

4. vozač koji zaustavi ili parkira teretno vozilo radi opskrbe i dostave suprotno odredbi članka 19. i 20. ove Odluke;

5. vozač koji parkira vozilo na mjestu predviđenom za zaustavljanje i parkiranje teretnih vozila radi opskrbe i dostave u vrijeme kada to nije dopušteno prometnim znakom (članak 19.i 20. Odluke);

6. vozač koji postupa suprotno članku 29. Odluke.

Članak 35.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN RH br. 67/08).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/03, 23/08 i 19/10).

Opći akti doneseni na temelju Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/03, 23/08 i 19/10) uskladiti će se sa odredbama ove Odluke u roku od godine dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 307-01/10-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-10-2

Novi Vinodolski, 14. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=693&mjesto=51250&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr