SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na prijedlog gradonačelnika na 14. sjednici održanoj dana 13. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u upravnim tijelima
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog iznose:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke predstojnik Ureda Grada donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik će u roku iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenja o plaći pročelnika i predstojnika upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog.

Članak 4.

Osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog donijet će gradonačelnik u roku od 5 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Pravilnik o plaćama Klasa: 120-01/07-01/1, Ur. broj: 2170/ 02-03-07-1 od 19. lipnja 2007. godine i njegovih izmjena i dopuna Klasa: 120-01/09-01/1, Ur. broj: 2170/02-04-09-1 od 1. travnja 2009. godine; Klasa: 120-01/09-01/1, Ur. broj: 2170/02-04-09-2 od 29. lipnja 2009. godine; Klasa: 120-01/09-01/1, Ur. broj: 2170/02-04-09-3 od 24. srpnja 2009. godine, Klasa: 120-01/09-01/1, Ur. broj: 2170/02-04- 09-4 od 1. listopada 2009. godine i Klasa: 120-01/09-01/1, Ur. broj: 2170/02-04-09-5 od 29. prosinca 2009. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01/4

Ur. broj: 2017/10-01-10-1

Novi Vinodolski, 13. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr