SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

38.

Na temelju članka 50. Odluke o Socijalnoj skrbi i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Socijalnog vijeća Grada Krka (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće).

Članak 2.

U ostvarivanju svojih zadataka, članovi Socijalnog vijeća:

1) razmatraju zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinih prava, te donose zaključak o isplati i visini isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za pojedini slučaj u skladu sa Socijalnim programom Grada Krka,

2) obrađuju pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daju prijedloge, mišljenja i prate stanje na svom području,

3) obavljaju i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi u skladu sa Socijalnim programom Grada Krka.

Članak 3.

U Socijalno vijeće Grada Krka imenuju se:

1. Ružica Grgantov, predstavnica Centra za socijalnu skrb Krk,

2. Bosiljka Španjić, predstavnica Doma zdravlja Krk,

3. Marija Fiorentin, predstavnica Caritasa,

4. Ljiljana Rošić, predstavnica Mjesnog odbora Kornić,

5. Ivica Žužić, predstavnik Mjesnog odbora Vrh,

6. Ivan Rušin, predstavnik Mjesnog odbora Milohnić i Poljica,

7. Josip Depope, predstavnik Mjesnog odbora Skrbčić- Pinezić i Udruge umirovljenika Šotovento,

8. Josip Cvelić, predstavnik Udruge umirovljenika Krk i

9. Marinka Margan, predstavnica Grada Krka.

Članak 4.

Članovi Socijalnog vijeća Grada Krka imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu ponovo biti imenovani za člana Socijalnog vijeća.

Članovi Socijalnog vijeća će na svojoj prvoj (konstituirajućoj) sjednici izabrati predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara, većinom svih članova Socijalnog vijeća.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Odsjek za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Članovi Socijalnog vijeća Grada Krka imaju pravo na naknadu za svoj rad, sukladno Odluci Gradskog vijeća o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/6

Ur broj: 2142/01-01-10-8

Krk, 28. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr