SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

94.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj dana 7. listopada 2010. godine, donijela je

PLAN
davanja koncesija na pomorskom dobru
na području Primorsko-goranske županije za 2011. godinu

Članak 1.

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2011. (dalje u tekstu: Plan) sadrži:

a) planirani broj koncesija,

b) vrstu svake koncesije,

c) rokove na koje se pojedine koncesije planiraju dati,

d) pravnu osnovu za davanje koncesije,

e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija, odlukom predstavničkog tijela, a sukladno članku 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i članka 22. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), planira u 2011. godini dodijeliti koncesije na pomorskom dobru kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Za provođenje ovoga Plana sredstva se osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije na pozicijama 70 02 - Pomorsko dobro i pomorski promet.

Članak 4.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana zadužen je Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/9

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-10

Rijeka, 7. listopada 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

Plan davanja koncesija na pomorskom dobr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr