SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

93.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj dana 7. listopada 2010. godine donijela je

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Primorsko-goranske županije

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) kao i drugi odnosi u svezi sa zakupom poslovnog prostora.

U smislu ove Odluke, s pravom vlasništva poslovnog prostora izjednačena su i druga stvarna prava osnovana u korist Županije, a koja daju za pravo imateljima tih prava davanje poslovnog prostora u zakup trećim osobama.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja ili u druge slične svrhe.

Članak 3.

Poslovnim prostorom, sukladno članku 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09 - u daljnjem tekstu: Zakon), smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

II. NAČIN DODJELE I ZASNIVANJA ZAKUPA

Članak 4.

Župan pokreće postupak davanja u zakup poslovnog prostora na prijedlog upravnog tijela u čijoj je nadležnosti upravljanje i vođenje brige o imovini Županije (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

Župan u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka odlučuje o:

1. davanju u zakup poslovnog prostora,

2. namjeni poslovnog prostora,

3. promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora,

4. raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: natječaj),

5. početnom iznosu zakupnine za poslovni prostor koji se daje u natječaj,

6. imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja,

7. adaptaciji poslovnog prostora,

8. zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i zakupodavca u poslovni prostor te o prijeboju uloženih sredstava zakupnika sa zakupninom,

9. povratu uloženih sredstava zakupnika,

10. prestanku zakupa poslovnog prostora,

11. drugim pitanjima u svezi zakupa poslovnog prostora.

Članak 5.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja. Javni natječaj objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku i na web stranici Županije, s tim da se danom objave javnog natječaja smatra dan njegove objave u dnevnom tisku.

Iznimno, sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik u roku od 30 dana ne prihvati ponudu, raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 2. ovoga članka.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 137/09).

Članak 6.

Početni iznos mjesečne zakupnine određuje se prema visini zakupnine koja se u trenutku raspisivanja natječaja postiže na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi nekretnina, a prema podacima porezne uprave, površini nekretnine i njenoj namjeni.

III. UVJETI I POSTUPAK NATJEČAJA

Članak 7.

O raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Županije odlučuje Župan donošenjem odluke o raspisivanju natječaja.

Prije raspisivanja natječaja Župan na prijedlog nadležnog upravnog tijela posebnom odlukom imenuje Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo koordinira pripremu i provođenje natječaja, a osobito:

- priprema tekst natječaja,

- otvara ponude i pregledava zaprimljene ponude,

- predlaže odluku o odabiru najpovoljnije ponude,

- obavlja ostale poslove u svezi s provedbom natječaja.

Povjerenstvo se sastoji od najmanje 5 (pet) članova. Broj članova Povjerenstva mora biti neparan. Predsjednik Povjerenstva je rukovoditelj nadležnog upravnog tijela.

Članak 8.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke odnosno pravne osobe koje ispunjavaju posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti za koju je namijenjen poslovni prostor koji se daje u zakup, te pod uvjetom da uplate natječajem određen iznos jamčevine.

Jamčevina se određuje najmanje u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine.

Jamčevina koju su položili sudionici natječaja čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćena po završetku natječaja, a najkasnije u roku petnaest dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Položena jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

Članak 9.

Tekst javnog natječaj obvezno sadrži:

- podatke o poslovnom prostoru (adresa, površina, opis i drugi podatci kojima se pobliže određuje poslovni prostor),

- određenje namjene poslovnog prostora,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2,

- iznos, rok i način plaćanja jamčevine,

- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,

- način i rok podnošenja pisanih ponuda,

- navođenje dokaza koje je potrebno priložiti uz ponudu,

- mjesto i adresa na koju se ponude dostavljaju s naznakom »NE OTVARAJ-za natječaj«,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda.

Članak 10.

Javni natječaj se provodi putem prikupljanja pisanih ponuda. Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 8

 (osam), a najviše 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.

Članak 11.

Otvaranje i pregled prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo, na mjestu i u vrijeme određeno u natječaju. O svom radu Povjerenstvo vodi zapisnik kojeg potpisuju prisutni predstavnici ponuditelja i članovi Povjerenstva.

Na početku otvaranja ponuda, utvrđuje se broj zaprimljenih ponuda, te identitet nazočnih ponuditelja ili njihovih opunomoćenika. Opunomoćenici su dužni predati Povjerenstvu valjanu punomoć.

Po utvrđenju činjenica iz stavka 2. ovog članka, pristupa se otvaranju omotnica prema redoslijedu zaprimanja, utvrđuje se pravovremenost i potpunost ponuda, te se čita sadržaj svake ponude.

Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude uz koje nije priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, već će odmah zapisnički utvrditi njihovu nevaljanost.

Ponude koje se utvrde valjanima, Povjerenstvo razmatra usporedbom ponuđenih zakupnina, te zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.

Najpovoljnijom ponudom smatra se valjana ponuda s najvišim iznosom ponuđene mjesečne zakupnine.

Ako se na natječaj dostave dvije ili više valjanih ponuda za isti poslovni prostor s jednakim iznosom mjesečne zakupnine, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je pristigla ranije.

Članak 12.

Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju, zajedno s ponudom koju se predlaže prihvatiti kao najpovoljniju, Povjerenstvo dostavlja Županu radi donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim sudionicima natječaja.

S ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o zakupu pod uvjetima i na način u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Ako fizička odnosno pravna osoba čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom zaključenju u roku iz članka 15. ove Odluke, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka Župan može donijeti odluku o odabiru sljedeće najpovoljnije ponude koja ispunjava uvjete iz javnog natječaja ili poništiti javni natječaj.

IV. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 13.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se u pravilu na određeno vrijeme, najduže na rok do 15 (petnaest) godina.

Članak 14.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pisanom obliku i u pravilu sadrži:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o poslovnom prostoru (adresa, površina, zemljišno-knjižne podatke, odnosno druge podatke kojima se pobliže određuje prostor),

- odredbu o vremenu na koje se ugovor zaključuje,

- rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

- djelatnost koju će zakupnik obavljati u poslovnom prostoru i krajnji rok početka obavljanja djelatnosti zakupnika u poslovnom prostoru,

- iznos zakupnine, način i rok dospijeća plaćanja zakupnine,

- odredbu o obvezi održavanja prostora,

- odredbu o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, obvezi plaćanja naknade za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija, kao i rok i način njenog plaćanja,

- odredbu o obvezi zakupnika da plaća komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda te druga javna davanja koje proizlaze iz prava korištenja poslovnim prostorom,

- odredbu o ograničenju davanja poslovnog prostora u podzakup, ili na korištenje trećim osobama temeljem drugog pravnog posla,

- odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju, te da ga je dužan privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku u određenom roku,

- odredbe o načinu i razlozima prestanka ugovora,

- odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora sastavlja se zapisnik u kojem se unose podaci o stanju poslovnog prostora.

Članak 15.

Ponuditelj je dužan potpisati Ugovor u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Ukoliko zakupnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne potpiše Ugovor, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora.

V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 16.

Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu mjesečnu zakupninu do 5. dana u mjesecu za mjesec unaprijed.

Zakupnik je dužan poslovni prostor koristiti u skladu s namjenom prostora, sukladno uvjetima određenim ugovorom.

Zakupnik je dužan o svojem trošku snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora i manjih investicijskih popravaka, kao i o svom trošku izvršiti popravak kvarova koje je sam uzrokovao.

Članak 17.

Zakupnik je ovlašten isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost izvoditi radove radi adaptacije i poboljšanja stanja poslovnog prostora, osobito radi njegovog dovođenja u uporabno stanje, te činiti preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenja njegova konstrukcija, raspored, površina, namjena i vanjski izgled, s time da se međusobni odnosi uređuju posebnim ugovorom.

Zakupniku će se dati suglasnost pod uvjetom da se radi o investiciji od interesa Županije te da su nacrti, troškovnici, ponude i situacije izvođača radova te drugi dokumenti nužni za utvrđivanje međusobnih prava i obveza priznati od ovlaštenog sudskog vještaka ili ovlaštenoga inženjera građevinarstva koje imenuje župan.

Članak 18.

Zakupnik ne smije bez izričite prethodne pismene suglasnosti dati poslovni prostor ili njegov dio u podzakup ili na korištenje nekim drugim poslom trećim osobama.

VI. PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU

Članak 19.

Zakup poslovnog prostora prestaje na način predviđen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Županija zadržava pravo raskida ugovora o zakupu u slučaju kada to zahtjeva interes Županije.

Županija može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorene obveze o trajanju zakupa, ako i poslije pisane opomene zakupnik:

- koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;

- u roku od 15 (petnaest) dana od primitka pisane opomene ne plati dospjelu zakupninu ili troškove za dva uzastopna mjeseca ili tri mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine;

- postupa suprotno odredbama članka 17. i/ili članka 18. ove Odluke;

- duže od 60 (šezdeset) dana ne koristi poslovni prostor bez opravdanog razloga.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Odredbe ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju na postupak davanja u zakup stanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

Članak 21.

Na prava i obveze stranaka koje nisu propisane ovom Odlukom odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/9

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-7

Rijeka, 7. listopada 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr