SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

92.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10), članka 3. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine« broj 63/08 i 90/10), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj dana 7. listopada 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju Prijedloga mreže osnovnih škola kojima je
osnivač Primorsko-goranska županija

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Prijedlog mreže osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (nastavno: Prijedlog mreže).

Prijedlog mreže iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se za područje Riječkog prstena, Liburnije, Vinodolskog područja, otoka te područja Gorskog kotara.

Članak 2.

Ovim Prijedlogom mreže utvrđuju se matične škole, područne škole, područni odjeli, upisna područja, mreža građevina u kojima se obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja, škole koje provode programe školovanja učenika s teškoćama i škole koje provode posebne programe.

Članak 3.

Utvrđuje se da su škole s otežanim uvjetima rada škole na otocima, u brdsko-planinskim i slabo prometno povezanim područjima.

Škole iz stavka 1. ovoga članka od posebnog su značaja za društvenu sredinu i ne moraju zadovoljavati minimum standarda utvrđenih u člancima od 6. do 10. Državnog pedagoškog standarda koji utvrđuju broj učenika ili razrednih odjela.

Škole iz stavka 1. ovog članka su škole s područja Gorskog kotara, brdsko-planinskog priobalja, otoka Raba, Cresa i Lošinja.

Članak 4.

Zadržava se postojeći ustroj ustanova osnovnog školstva (matičnih škola, područnih škola i područnih odjela škola).

Iznimno od ustroja iz stavka 1. ovog članka Osnovna škola »Fran Krsto Frankopan« na otoku Krku dijeli se na četiri matične škole, kako slijedi:

- Osnovna škola »Fran Krsto Frankopan«, Frankopanska 40, Krk s Područnom školom Vrh,

- Osnovna škola »Punat«, Pod topol 18, Punat, s Područnom školom Baška i Područnom školom Vrbnik,

- Osnovna škola »Malinska - Dubašnica«, Stipkino 7, Bogovići s Područnom školom Dobrinj,

- Osnovna škola »Omišalj«, Baječ bb, Omišalj.

MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA S PRIPADAJUĆIM PODRUČNIM ŠKOLAMA I PODRUČNIM ODJELIMA

Članak 5.

Prijedlogom mreže utvrđuju se osnovne matične škole s pripadajućim područnim školama i područnim odjelima, kako slijedi:

Riječki prsten

- Osnovna škola Bakar u Bakru sa četverogodišnjim područnim školama Škrljevo, Krasica i Kukuljanovo,

- Osnovna škola »Čavle« u Čavlima sa četverogodišnjom područnom školom Grobnik,

- Osnovna škola »Hreljin« u Hreljinu sa četverogodišnjim područnim školama Praputnjak i Zlobin,

- Osnovna škola »Jelenje-Dražice« u zgradi u Dražicama i zgradi u Jelenju,

- Osnovna škola »Milan Brozović« u Kastvu,

- Osnovna škola Kraljevica u Kraljevici sa četverogodišnjim područnim školama Šmrika i Križišće,

- Osnovna škola »Sveti Matej« u Viškovu,

- Osnovna škola Kostrena u Kostreni,

- Osnovna škola »Klana« u Klani.

Liburnija

- Osnovna škola »Drago Gervais« u Brešcima sa četverogodišnjim područnim školama Veli Brgud, Vele Mune, Rupa-Lipa, Pasjak i Zvoneća,

- Osnovna škola »Dr. Andrija Mohorovičić« u Matuljima, sa četverogodišnjim područnim školama Rukavac i Jušići,

- Osnovna škola Viktora Cara Emina u Lovranu, s osmogodišnjom područnom školom Mošćenićka Draga i četverogodišnjim područnim školama Dobreć, Brseč, Mošćenice i Tuliševica.

Vinodolsko područje

- Osnovna škola Dr. Josipa Pančića u Bribiru,

- Osnovna škola Jurja Klovića u Triblju,

- Osnovna škola Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom.

Otoci

- Osnovna škola »Fran Krsto Frankopan« u Krku s osmogodišnjom područnom školom Vrh,

- Osnovna škola »Punat« u Puntu s osmogodišnjim područnim školama Baška i Vrbnik,

- Osnovna škola »Malinska - Dubašnica« u Bogovićima s osmogodišnjom područnom školom Dobrinj,

- Osnovna škola »Omišalj« u Omišlju,

- Osnovna škola Frane Petrića u Cresu sa četverogodišnjim područnim školama Valun, Martinšćica i Orlec,

- Osnovna škola Maria Martinolića u Malom Lošinju s osmogodišnjim školama Unije, Susak i Ilovik te sa četverogodišnjim područnim školama Veli Lošinj, Nerezine i Punta Križa,

- Osnovna škola Ivana Rabljanina u Rabu sa četverogodišnjim područnim školama Barbat, Banjol, Mundanije, Supetarska Draga, Lopar i Kampor.

Gorski kotar

- Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Delnice u Delnicama sa četverogodišnjom područnom školom Crni Lug,

- Osnovna škola Dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori sa četverogodišnjim područnim školama Stara Sušica i Stari Laz,

- Osnovna škola Ivanke Trohar u Fužinama sa četverogodišnjim područnim školama Lič i Vrata,

- Osnovna škola »Brod Moravice« u Brod Moravicama,

- Osnovna škola Rudolfa Strohala u Lokvama,

- Osnovna škola »Skrad« u Skradu sa četverogodišnjom područnom školom Kupjak,

- Osnovna škola Mrkopalj u Mrkoplju,

- Osnovna škola Frana Krste Frankopana u Brodu na Kupi,

- Osnovna škola »Petar Zrinski« u Čabru s osmogodišnjim područnim školama Gerovo, Prezid i Tršće te četverogodišnjom područnom školom Plešce,

- Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko u Vrbovskom s osmogodišnjim područnim školama Nikole Tesle Moravice i Ivana Gorana Kovačića Severin na Kupi te četverogodišnjim područnim školama Stanka Majetića Senjsko, Desanke Trbović Gomirje, Jablan, Lukovdol, Veliki Jadrč i Ljubošina.

Područne škole Zvoneća, Orlec, Punta Križa i Ljubošina su privremeno zatvorene.

Osnovna glazbena škola

- Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića u Delnicama,

Osnovnoškolski glazbeni programi

- Područni odjel osnovne glazbene škole pri Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom,

- osnovnoškolski glazbeni programi pri Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci,

- osnovnoškolski glazbeni programi Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Područni odjel Rab,

Osnivač Osnovne glazbene škole Josipa Kašmana je Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, ali se škola financira kroz decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Upisna područja s objektima u funkciji škola iz članka 5. ove Odluke su:

Članak 7.

Uz objekte matičnih i područnih škola iz članka 6. ove Odluke, Planom razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2010. - 2013. godine i Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije 2009. - 2013. godine, (»Službene novine PGŽ« broj 44/09) planira se izgradnja novih samostalnih objekata osnovnoškolskih ustanova u kojima će se provoditi odgoj i obrazovanje, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

ŠKOLOVANJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA

Članak 8.

Rad s djecom s teškoćama u razvoju organizirat će se u skladu sa člankom 65. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 33. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Članak 9.

Obrazovanje učenika s teškoćama, za koje će se po potrebi osnovati posebni razredni odjeli u osnovnim školama, provodit će se u sljedećim školama:

- u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Delnice, za učenike s tjelesnim invaliditetom sa šireg područja Gorskog kotara,

- u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski, za učenike s lakšim intelektualnim poteškoćama sa širega područja,

- u Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres, za učenike s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju koji su smješteni u Dom za odgoj djece i mladeži u Gradu Cresu,

- u Osnovnoj školi »Milan Brozović«, Kastav, za učenike s poremećajima u ponašanju, sa šireg područja.

U Osnovnoj školi »Jelenje-Dražice«, Dražice, osnovat će se Područni odjel koji će djelovati u Psihijatrijskoj bolnici Lopača, za učenike s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju i psihopatološkim stanjima, koji su na liječenju.

Članak 10.

Sedam stručnih timova koje čine edukacijski rehabilitatori svih triju profila (rehabilitator, logoped i socijalni pedagog) ustrojavaju se kako slijedi:

- za područje Lovrana, Matulja, Kastva, Viškova i Klane; - jedan stručni tim sa sjedištem u osnovnoj školi »Dr. Andrija Mohorovičić«, Matulji,

- za područje Hreljina, Bakra, Jelenja-Dražice, Čavala, Kostrene - jedan stručni tim sa sjedištem u Osnovnoj školi »Čavle«, Čavle,

- za područje Gorskog kotara - jedan stručni tim sa sjedištem u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Delnice,

- za područje Novog Vinodolskog, Kraljevice, Bribira i Triblja - jedan stručni tim sa sjedištem u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski,

- za cresko-lošinjsko otočje - jedan stručni tim sa sjedištem u Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj,

- za otok Krk - jedan stručni tim sa sjedištem u Osnovnoj školi »Fran Krsto Frankopan«, Krk,

- za otok Rab - jedan stručni tim sa sjedištem u Osnovnoj školi Ivana Rabljanina, Rab.

Produženi stručni postupak za učenike kojima je rješenjem utvrđen primjereni oblik školovanja za određene rjeđe teškoće, provodit će se i nadalje u školama i ustanovama u Gradu Rijeci.

ŠKOLE KOJE PROVODE POSEBNE PROGRAME

Članak 11.

Produženi stručni postupak za učenike romskog podrijetla provodit će se u onim školama koje imaju značajniju populaciju ovih učenika, kako slijedi:

- Osnovna škola »Brod Moravice«, Brod Moravice;

- Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi;

- Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Delnice, Delnice;

- Osnovna škola »Omišalj«, Omišalj.

Članak 12.

Program za učenike pripadnike nacionalnih manjina provodit će se u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Vrbovsko, u Područnoj školi Desanke Trbović Gomirje, Gomirje i Područnoj školi Nikole Tesle Moravice, Moravice za učenike srpske nacionalnosti prema Modelu C - »Srpski jezik i kultura«.

Članak 13.

Program predškolskog odgoja i naobrazbe u jednoj odgojnoj skupini ostvarivat će se u sastavu dijela osnovnih škola Gorskog kotara, kako slijedi:

- Osnovnoj školi »Brod Moravice«, Brod Moravice;

- Osnovnoj školi Ivanke Trohar, Fužine;

- Osnovnoj školi Rudolfa Strohala, Lokve;

- Osnovnoj školi Mrkopalj, Mrkopalj;

- Osnovnoj školi dr. Branimira Markovića, Ravna Gora;

- Osnovnoj školi »Skrad«, Skrad.

Članak 14.

Sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, darovitim će se učenicima, prema njihovim sposobnostima i sklonostima, omogućiti svi oblici odgojno-obrazovnog rada koji će pridonijeti njihovu razvoju.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a proslijedit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa koje će izraditi prijedlog mreže za područje Republike Hrvatske.

Klasa: 021-04/10-01/9
Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-4
Rijeka, 7. listopada 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

Odluka o utvrđivanju Prijedloga mreža os  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr