SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

38.

Na temelju čl. 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju stanova u najam

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, mjerila i postupak za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad).

II. UVJETI ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Članak 2.

Stan u vlasništvu Grada može se dati u najam hrvatskom državljaninu, koji ispunjava slijedeće uvjete:

1. da ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski,

2. da on ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nemaju u vlasništvu stan ili kuću svom vlasništvu, ne koriste stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske,

3. on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,

4. da ukupni prosječni mjesečni neto prihod obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini (sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način) ne prelazi dvostruki iznos prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, a kod samaca iznos jednostrukog iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Uvjete iz stavka 1. ovog članka trebaju ispuniti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni drug, te osoba koja s njim stanuje: srodnici po krvi u pravoj liniji, pastorčad i usvojenici, usvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici.

Status izvanbračne zajednice dokazuje se odlukom nadležnog suda.

Članak 3.

Stanovi iz članka 1. ovog Odluke daju se u najam podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom Listom reda prvenstva.

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam utvrđuje se na temelju slijedećih kriterija:

1. dužina prebivanja na području Grada Novi
Vinodolski,

2. broja članova obiteljskog domaćinstva podnositelja
zahtjeva,

3. socijalno-imovnog stanja,

4. godina radnog staža,

5. sudjelovanja u Domovinskom ratu,

6. zdravstvenog stanja

7. godina života.

Članak 4.

Podnositelju zahtjeva pripadaju 3 boda za svaku godinu prebivanja na području Grada Novi Vinodolski.

Godine prebivanja u smislu stavka 1. ovog članka dokazuju se uvjerenjem o prebivalištu izdanom od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 5.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva, podnositelj zahtjeva dobiva slijedeći broj bodova:

1. samac - 5 bodova,

2. dva člana obitelji - 10 bodova,

3. tri člana obitelji - 15 bodova,

4. četiri člana obitelji - 20 bodova,

5. pet i više članova obitelji - 25 bodova.

Članak 6.

Prema imovinskom stanju podnositelja zahtjeva i njegovog obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada:

- osobi - korisniku pomoći za uzdržavanje putem Centra za socijalnu skrb ili Grada Novi Vinodolski - 15 bodova,

- ako ostvareni mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ne prelazi 50% iznosa određenog u čl. 2. st. 1. točki 4. ove Odluke - 10 bodova,

- ako ostvareni mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ne prelazi 80% iznosa određenog u čl. 2. st. 1. točki 4. ove Odluke - 5 bodova,

- ako ostvareni mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iznosi između 80 i 100% iznosa određenog u čl. 2. st. 1. točki 4. ove Odluke - 1 bod.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 1. ovog članka dokazuje se uvjerenjem Centra za socijalnu skrb ili nadležnog Odjela Grada Novi Vinodolski.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovog članka dokazuje se potvrdom o ukupnim primanjima ovjerena pečatom i potpisima od poslodavaca, uvjerenje porezne uprave o visini neto prihoda za prethodnu godinu i sl.

Članak 7.

Prema godinama radnog staža, podnositelj zahtjeva dobiva za svaku punu godinu radnog staža 1 bod.

Pod radnim stažom smatra se staž osiguranja ostvaren u Republici Hrvatskoj (prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske).

Radni staž se dokazuje ovjerenim prijepisom radne knjižice podnositelja zahtjeva.

Članak 8.

Podnositelju zahtjeva, ovisno o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu, pripada:

1. najmanje 4 mjeseca u razdoblju od
30.05.1991. - 15.01.1992. - 6 bodova,

2. od 4 - 6 mjeseci - 3 boda,

3. od 6 - 12 mjeseci - 3.5 bodova,

4. od 12 - 24 mjeseca - 4.5 bodova,

5. od 24 - 36 mjeseci - 5.5 bodova,

6. od 36 - 48 mjeseci - 6.5 bodova,

7. više od 48 mjeseci - 7.5 bodova.

Bodovi navedeni pod točkom 1. i bodovi navedeni pod točkama 2. do 6. međusobno se isključuju.

Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja pripada 10 bodova.

Pod sudjelovanjem u Domovinskom ratu podrazumijeva se oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj vezi s tim otporom (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak).

Okolnosti iz stavka 1. - 4. ovog članka dokazuju se potvrdom nadležnog ministarstva.

Članak 9.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva odnosno članova njegovog obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada:

1. invalidima s više od 50% invaliditeta - 20 bodova

2. invalidima do 50% invaliditeta - 10 bodova

3. bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti, prema Listi koja je prilog i sastavni dio ove Odluke - 5 bodova.

Okolnosti iz prethodnog stavka dokazuju se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (točke 1. i 2.) i mišljenjem i nalazom odgovarajućeg liječnika specijalista.

Članak 10.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, pripadaju bodovi i to:

1. I. i II. skupina - 12 bodova,

2. III. do VI. skupina - 8 bodova,

3. VII. do X. skupina - 4 boda.

Postotak oštećenja organizma dokazuje se rješenjem nadležnog tijela o priznatom statusu ratnog vojnog invalida.

Članak 11.

Podnositelju zahtjeva starijem od 60 godina pripada 10 bodova.

Članak 12.

Bodovi dobiveni po kriterijima iz članka 4. do članka 11. ove Odluke zbrajaju se, te se na temelju njih utvrđuje redoslijed na Listi reda prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju prava na dodjelu stana u najam ima onaj podnositelj zahtjeva koji ima dulje vrijeme prebivanja na području Grada Novi Vinodolski, a ukoliko su podnositelji zahtjeva i tada izjednačeni u broju bodova prednost ima onaj podnositelj koji ima manji ukupni prosječni mjesečni neto prihod obiteljskog domaćinstva.

Članak 13.

Odgovarajući stan određuje se prema broju članova obitelji i to:

1. samac - stan površine do 35 m2,

2. dvočlana obitelj - stan površine do 45 m2,

3. tročlana obitelj - stan površine do 60 m2,

4. četveročlana obitelj - stan površine do 70 m2,

5. peteročlana obitelj - stan površine do 80 m2,

6. obitelj sa šest i više članova - stan površine do 110 m2.

III. POSTUPAK ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Članak 14.

Odluku o davanju stana u najam donosi gradonačelnik Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 15.

Postupak za utvrđivanje liste reda prvenstva pokreće gradonačelnik na prijedlog Odjela objavljivanjem Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam koji obavezno sadrži:

1. uvjete za sudjelovanje u postupku,

2. kriterije za utvrđivanje liste reda prvenstva,

3. isprave i dokaze koji se prilažu uz zahtjev,

4. naznaku roka i mjesta podnošenja zahtjeva.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Novi Vinodolski i na internet stranicama Grada Novi Vinodolski uz prethodnu obavijest o objavljivanju javnog poziva u javnom glasilu.

Članak 16.

Zahtjev za davanje stanova u najam podnosi se na posebnom obrascu, kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u Odjelu.

Članak 17.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu za davanje stana u najam, priložiti dokumente kojima dokazuje pravo na uvrštenje na listu reda prvenstva za dodjelu stana iz članka 2. ove Odluke:

1. domovnicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice,

2. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva i članove njegovog obiteljskog domaćinstva s naznakom dužine prebivanja na području Grada Novi Vinodolski,

3. izvadak iz matice rođenih za podnositelja zahtjeva i članove njegovog obiteljskog domaćinstva, izvadak iz matice vjenčanih za dokazivanje bračnog statusa, kao i druge odgovarajuće isprave kojima se dokazuje odnos podnositelja zahtjeva sa članovima njegovog obiteljskog domaćinstva iz članka 2. stavak 3. ove Odluke (ne starije od 6 mjeseci),

4. ovjerenu izjavu da ne postoje zapreke za stjecanje prava na stan iz članka 2. stavak 1. točke 2. i 3. ove Odluke,

5. isprave o visini primanja članova obitelji (potvrde o ukupnim primanjima ovjerena pečatom i potpisima od poslodavaca, uvjerenje porezne uprave o visini neto prihoda za prethodnu godinu.

Podnositelj zahtjeva treba zahtjevu priložiti i isprave kojima dokazuje pravo na bodovanje po mjerilima i kriterijima utvrđenim ovom Odlukom.

Isprave iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili preslici, uz predočenje izvornika na zahtjev Odjela.

Članak 18.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski rok od 5 dana za dopunu zahtjeva potrebnom dokumentacijom.

Ako podnositelj zahtjeva nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka ne upotpuni zahtjev, izvršit će se bodovanje bez bodovanja uvjeta odnosno mjerila za koje je trebalo dopuniti zahtjev, a ukoliko se radi o uvjetu iz članka 2. ove Odluke, zahtjev se neće uzeti u razmatranje.

Članak 19.

Na osnovi obavljenih bodovanja svakog pojedinog zahtjeva, utvrđuje se redoslijed podnositelja zahtjeva na listi reda prvenstva, te gradonačelnik utvrđuje Prijedlog liste reda prvenstva na prijedlog Odjela.

Članak 20.

Prijedlog liste reda prvenstva sadrži:

1. redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,

2. ime, prezime, adresu i OIB podnositelja zahtjeva,

3. broj bodova po pojedinim mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

4. ukupan zbroj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

5. mjesto i datum utvrđivanja Prijedloga liste reda prvenstva,

6. rok i način podnošenja prigovora.

Prijedlog liste reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Novi Vinodolski i internet stranicama Grada Novi Vinodolski.

Članak 21.

Podnositelji zahtjeva mogu dati primjedbe na Prijedlog liste reda prvenstva u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Novi Vinodolski i internet stranicama Grada.

Nakon razmatranja primjedbi podnositelja zahtjeva, gradonačelnik je dužan u roku od 15 dana utvrditi i objaviti listu reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Novi Vinodolski i internet stranicama Grada Novi Vinodolski i stupa na snagu u roku od 8 dana od objave.

Članak 22.

Lista reda prvenstva sadrži:

1. redni broj,

2. ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva,

3. broj članova obitelji podnositelja zahtjeva,

4. broj bodova po pojedinim kriterijima iz članka 3. stavka 2. ove Odluke za svakog podnositelja zahtjeva,

5. ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

6. mjesto i datum utvrđivanja liste reda prvenstva,

7. potpis gradonačelnika.

Članak 23.

Lista reda prvenstva utvrđuje se za vrijeme od 4 godine.

Osobe koje u tijeku trajanja liste prestanu ispunjavati uvjete na osnovi kojih su uvrštene na listu reda prvenstva, brišu se.

Osobe koje su podnijele neistinite dokaze o ispunjavanju uvjeta za uvrštenje na listu reda prvenstva, brišu se.

Članak 24.

Po dobivanju mogućnosti raspolaganja stanom, Odjel će:

1. izvršiti bodovanje stana,

2. utvrditi da li postoji potreba izvođenja radova radi njegovog osposobljavanja za redovno stanovanje,

3. utvrditi popis potrebnih radova, njihovu predračunsku vrijednost i rokove u kojemu se ti radovi mogu izvesti,

4. kontaktirati osobu koja je u tom trenutku prva na listi reda prvenstva radi utvrđivanja njene zainteresiranosti za dodjelu predmetnog stana u najam.

Smatra se da je podnositelj zahtjeva spreman prihvatiti ponuđeni stan za dodjelu u najam kada potpiše izjavu o svojoj spremnosti prihvaćanja dodjele tog stana.

Članak 25.

Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. točke 4. prethodnog članka, koji prihvati ponuđeni stan, dužan je u roku od 15 dana od dana primitka pismenog zahtjeva kojeg mu dostavlja Odjel, dostaviti dokumente navedene u čl. 17. ove Odluke kojima dokazuje da i dalje udovoljava uvjetima iz članka 3. ove Odluke.

Članak 26.

Odluke o davanju stanova u najam donosi gradonačelnik na prijedlog Odjela, a oglašavaju se na oglasnoj ploči Grada Novi Vinodolski i na internet stranicama Grada Novi Vinodolski.

Nakon proteka roka od 8 dana od dana objavljivanja odluke, odluka se dostavlja podnositelju zahtjeva koji je potpisao pismenu izjavu o prihvaćanju dodjele stana, sa pozivom da u roku od 8 dana pristupi sklapanju ugovora o najmu stana.

Ukoliko se podnositelj zahtjeva ne odazove pozivu za sklapanje ugovora u roku iz prethodnog stavka, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o najmu stana.

Članak 27.

U slučaju da podnositelj zahtjeva odbije po pozivu Odjela prihvatiti odgovarajući stan, u slučaju da ne dostavi dokumente iz članka 25. ove Odluke, kao i kad se ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o najmu stana, odlukom gradonačelnika, a po prijedlogu Odjela briše se sa liste reda prvenstva, a na dodjelu se poziva slijedeća osoba sa liste.

Članak 28.

Iznimno, izvan Liste reda prvenstva, stan u vlasništvu Grada može se dati u najam u slučaju kada zbog provođenja prostorno-planske dokumentacije, dođe do potrebe rušenja ili prenamjene zgrade u kojoj stan u najmu imaju najmoprimci sa zaštićenom najamninom.

Odluku iz prethodnog stavka donosi gradonačelnik Grada na prijedlog Odjela.

IV. UGOVOR O NAJMU STANA

Članak 29.

Na temelju odluke o davanju stana u najam sklapa se ugovor o najmu stana.

Ugovor se zaključuje kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

Članak 30.

Ugovor o najmu stana zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od 10 godina.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka, ugovor o najmu stana može se obnoviti za isto razdoblje pod uvjetom da je najmoprimac tijekom trajanja ugovora o najmu stana uredno ispunjavao sve obveze iz ugovora.

Ugovor o najmu stana prestaje na način određen zakonom, ovom Odlukom i ugovorom.

Članak 31.

Najmodavac može, osim u slučajevima utvrđenim zakonom, otkazati ugovor o najmu i u slijedećim slučajevima:

1. ako najmoprimac i osobe navedene u ugovoru o najmu stana ne koriste stan za stanovanje neprekidno duže od 6 mjeseci, s time da se smatra da stan nije korišten

neprekidno i kada najmoprimac odnosno osobe navedene u ugovoru samo povremeno navraćaju u stan,

2. ako najmoprimac ne plati tri mjesečne najamnine ili ostale ugovorene troškove u svezi sa stanovanjem,

3. ako najmoprimac ne održava stan sukladno odredbama ugovora o najmu stana,

4. ako najmoprimac koristi stan na način da ometa ostale vlasnike posebnih dijelova zgrade u mirnom korištenju tih posebnih dijelova i zajedničkih prostora i uređaja u zgradi.

Članak 32.

Pravo na useljenje u stan najmoprimac stječe nakon sklapanja ugovora o najmu stana.

Najmoprimac je dužan useliti u stan najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o najmu.

Ukoliko najmoprimac ne useli u stan u roku iz prethodnog stavka smatrat će se da ugovor o najmu stana nije sklopljen.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka najmoprimac se briše sa liste reda prvenstva na osnovi odluke gradonačelnika, a po prijedlogu Odjela.

U slučaju iz stavka 4. ovog članka najmoprimac je dužan predati stan u posjed Gradu u roku od 8 dana.

Članak 33.

Kada najmoprimac ili njegov bračni drug steknu u vlasništvo ili suvlasništvo useljivu obiteljsku kuću ili stan kao poseban dio zgrade u Republici Hrvatskoj, ugovor o najmu stana će se raskinuti, a najmoprimac je dužan stan predati u posjed najmodavcu slobodan od osoba i stvari.

Najmoprimac je dužan obavijestiti Grad odmah po stjecanju vlasništva ili suvlasništva useljive obiteljske kuće ili stana iz prethodnog stavka.

Rok za predaju stana u posjed je 30 dana od dana kad je najmodavac obavijestio o raskidu ugovora o najmu stana.

Članak 34.

Za korištenje stana najmoprimac je dužan plaćati najamninu i druge troškove vezane uz korištenje stana, zajedničkih prostorija i uređaja zgrade.

Visinu najamnine za stanove u vlasništvu Grada Novi Vinodolski utvrđuje gradonačelnik svojom odlukom.

Najamnina iz stavka 1. ovog članka prihod je proračuna Grada Novi Vinodolski.

Najamnina se plaća najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Najmoprimac koji ne plati najamninu u roku iz prethodnog stavka plaća i zateznu kamatu.

Članak 35.

Najmoprimac je dužan koristiti stan samo u svrhu stanovanja i na način utvrđen ugovorom o najmu stana.

Najmoprimac je dužan ovlaštenim osobama Grada Novi Vinodolski dopustiti ulazak u stan radi kontrole korištenja stana.

Kontrolu obavlja komunalno redarstvo Grada Novi Vinodolski, o čemu se sastavlja zapisnik.

Kontrola se posebno obavlja u slučaju dojave o nekorištenju stana od strane najmoprimca, izvođenju radova na uređenju stana protivno odredbi članka 37. ove Odluke, prenamjeni prostora ili davanju prostora u podnajam.

Članak 36.

Najmoprimac je dužan snositi troškove tekućeg održavanja stana, kao i o svom trošku izvršiti popravak kvarova koje je sam uzrokovao.

Članak 37.

Najmoprimac može samo uz pismenu suglasnost najmodavca činiti preinake kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena i vanjski izgled stana, s time da se međusobni odnosi uređuju posebnim ugovorom.

Najmoprimac koji je vlastitim ulaganjem izveo radove u stanu ima pravo na povrat uloženih sredstava pod uvjetom da:

- su radovi izvedeni sukladno dobivenoj suglasnosti i sklopljenom posebnom ugovoru o ulaganju,

- je temeljem izvedenih radova u stanu povećana prometna vrijednost stana,

- da najmoprimac vraća stan u posjed Gradu po bilo kojoj osnovi.

Uvjeti iz prethodnog stavka moraju biti kumulativno ispunjeni.

Najmoprimcu se uložena sredstva u stan vraćaju nakon predaje stana u posjed Gradu Novi Vinodolski u visini ulaganja utvrđenog po ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke, umanjenoj za amortizaciju nastalu od trenutka ulaganja do povrata.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u najam stanova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/97).

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-01/10-10/4

Ur. broj: 2107/02-01-10-2

Novi Vinodolski, 14. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=691&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr