SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

59.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji
prometa na području Grada Mali Lošinj

Članak 1.

U Odluci o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, u daljem tekstu Odluka) u članku 14. stavku 2. na kraju popisa jednosmjernih ulica dodaje se:

- Ulica Rujnica

Članak 2.

U članku 22. Odluke stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Javna parkirališta na kojem se obavlja naplata tijekom cijele godine su ul. I. i S. Vidulića zajedno sa ul. Priko, parkiralište Nova Obala, parkiralište Budovina, Škverić i garaža Bočac.«

Članak 3.

Članak 24. Odluke mijenja se i glasi:

»Povlaštenu naknadu za parkiranje čiji iznos će se odrediti posebnom Odlukom iz članka 32. ove Odluke na javnim parkiralištima iz članka 22. Stavka 2. Ove Odluke plaćaju:

- osobe s invaliditetom koje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima imaju pravo na isticanje Znaka pristupačnosti na svom vozilu i to ukoliko koriste javno parkiralište u skladu sa čl. 36. Ove Odluke.«

Članak 4.

Stavak 2. članka 32. Odluke briše se.

Članak 5.

U stavku 1. članka 36. Odluke iza postojeće rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Vozila parkirana na mjestima namjenjenim osobama sa invaliditetom moraju pored jasno istaknutog znaka pristupačnosti na vidljivom mjestu imati istaknutu parkirnu karticu sa vidljivim vremenom ulaska na parkiralište.«

Članak 6.

Iza stavka 2. članka 36. Odluke dodaje se novi stavak koji glasi:

»Na pojedinim parkirališnim mjestima iz stavka 1. ovog članka koje organizator parkinga posebno obilježi, zadržavanje se ograničava na period od 2 sata.«

Članak 7.

U stavku 6. članka 53. točki A) iza riječi »60 min«, dodaju se rječi »i to u vremenu od 05.00 do 12.00 sati svakog dana.«

Članak 8.

U stavku 6. članka 53. točka B) mijenja se glasi:

»Dozvole za opskrbu vlastitih poslovnih prostora i objekata: crvene boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 30 min i to u vremenu od 05.00 do 12.00 sati svakog dana.«

Članak 9.

U stavku 1. članka 58. Odluke u točki 1. brišu se podtočke 10. i 11.

Članak 10.

U stavku 1. članka 59. Odluke u podtočki 1. riječi »...na početku Ulice A. Haračića...« zamijenjuju se riječima: » na početku Ul. Braće Vidulića i izlaz Priko,«.

Članak 11.

U članku 61. Odluke, riječi »13.30 sati« zamjenjuju se rječima »12.00 sati.«

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/10-01/59

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 28. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=691&mjesto=10005&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr