SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA LOVRAN

40.

Na temelju članka 100. stavak (6) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) te članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na 16. sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Lovran

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07), stavak (1) se briše, a umjesto njega dodaje novi stavak (1) koji glasi:

»(1) Donose se izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07), u nastavku teksta: izmjene i dopune PPUO Lovran, što ih je izradio Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba.«

U istom članku, stavak (2) briše se tekst »Prostorni plan uređenja Općine Lovran utvrđuje« a umjesto njega dodaje tekst »Izmjene i dopune PPUO Lovran utvrđuju«.

U istom članku, stavak (3) briše se tekst »Prostornog plana« a umjesto njega dodaje tekst »Izmjena i dopuna PPUO Lovran«. Na kraju rečenice briše se tekst »(NN 80/92 i 58/93)«.

Članak 2.

U članku 2. stavak (1) i (2) se brišu a umjesto njega dodaje novi stavak (1) koji glasi:

»(1) Izmjene i dopune Prostornog plana iz članka 1. sadržane su u elaboratu »Prostorni plan uređenja Općine Lovran (izmjene i dopune)« koji se sastoji od:

I. Tekstualni dio:

- Odredbe za provođenje Plana

II. Grafički dio:

a) Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000:

1. Korištenje i namjena površina (izmjene i dopune)

2. Infrastrukturni sustavi i mreže

2.a. Vodnogospodarski sustav (izmjene i dopune)

2.b. Energetski sustav (izmjene i dopune)

3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

3.a. Područja posebnih uvjeta korištenja

(izmjene i dopune)

3.b. Područja posebnih ograničenja u korištenju

(izmjene i dopune)

3.c. Područja i dijelovi primjene planskih mjera

zaštite (izmjene i dopune)

b) Kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000:

4. Građevinska područja (izmjene i dopune)

III. Obvezni prilozi:

- Obrazloženje

- Izvod iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije

- Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

- Popis propisa koji su poštivani u izradi Plana

- Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

- Izvješće o prethodnoj raspravi

- Izvješće o javnoj raspravi

- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

- Sažetak za javnost.«

Članak 3.

U članku 3. mijenjaju se sljedeće alineje:

U alineji 3a. briše se tekst »(Nar. nov., br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04)«, a umjesto njega dodaje tekst »i gradnji (NN 76/07 i 38/09).«

Alineja 3c. se briše.

U alineji 4., na kraju rečenice se dodaje tekst »Građevinska područja (izmjene i dopune)«.

Alineja 5. mijenja se i glasi:

»5. »Stari grad« - označava područje zaštićene povijesne cjeline Lovrana (zona zaštite A), a označeno je na kartografskom prikazu br. 4. Građevinska područja (izmjene i dopune)».

Iza alineje 5. dodaje se nova alineja 5a. koja glasi:

»5a. Zone potpune i djelomične zaštite povijesne strukture (A i B) - označavaju zaštićenu povijesnu cjelinu naselja Lovran sukladno rješenju Konzervatorskog odjela u Rijeci, a označene su na kartografskom prikazu br.3a. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja (izmjene i dopune)«.

Alineja 6. mijenja se i glasi:

»6. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja je odvojeni dio postojećega građevinskog područja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja. Osnovne grupe izdvojenih namjena su: komunalna namjena (groblja, lučka privezišta) i infrastruktura.«

Alineja 6a. mijenja se i glasi:

»6a. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene u ZOP- u jesu građevine smještene unutar građevinskog područja naselja, u izdvojenim građevinskim područjima uz naselje ili u izdvojenin građevinkim površinama izvan naselja - hoteli s pratećim sadržajima, trgovačke, sportske, rekreativne, zabavne i slične namjene (T1), turistička naselja (T2) i kamp (T3).«

Alineja 13. mijenja se i glasi:

»13. Podrum (Po) je potpuno ukopani podzemni dio građevine (podzemna etaža) čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Jedna podrumska etaža se može graditi ispod svih građevina. Iznimno, u slučaju izgradnje višeetažne podzemne garaže bilo kao samostalne građevine ili kao dijela građevine druge namjene, moguć je veći broj podrumskih etaža.«

Iza alineje 13. dodaje se nova alineja 13a. koja glasi:

»13a. Pretežito ukopana etaža (PPo) je djelomično ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja ili suterena i ukopana je s više od 50%, ali manje od 100% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren. Da bi se etaža smatrala podrumom ili pretežito ukopanom etažom, zaravnati teren uz građevinu se mora u potpunosti naslanjati na zgradu te ne može biti od zgrade odvojen potpornim zidom. Građevina može imati samo jednu pretežito ukopanu etažu.«

Alineja 14. mijenja se i glasi:

»14. Suteren (S) je dio građevine (nadzemna etaža) čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.«

Alineja 15. se mijenja i glasi:

»15. Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma (Po) i/ili pretežito ukopane etaže (PPo) i suterena (S), ispod poda kata ili krova.«

Iza alineje 15. dodaju se alineje 15a., 15b. i 15c. koje glase:

»15a. Kat (K) je je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.

15b. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, pri čemu visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 1,2 m. Visina nadozida mjeri se od gornje kote nosive konstrukcije poda potkrovne etaže do gornje kote nadozida. Potkrovlje se ubraja u nadzemnu etažu građevine i iskazuje se u u dozvoljenom broju etaža građevine propisanom ovim Planom.

15c. Nestambeno potkrovlje (tavan) smatra se konstruktivnom etažom (bez namjene) te se ne iskazuje u dozvoljenom broju etaža građevine propisanom ovim Planom. Nestambeno potkrovlje može imati samo minimalne otvore za svjetlo i prozračivanje na zabatu ili u ravnini krovne plohe.«

Iza alineje 16. dodaje se nova alineja 16a. koja glasi:

»16a. Građevinska (bruto) površina zgrade - GBP je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, P, K, Pk) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.«

U alineji 18. briše se tekst »ukupne (bruto) izgrađene« a umjesto njega dodaje tekst »građevinske (bruto) površine«, a iza riječi »čestice dodaje se rečenica: Ukoliko se ovaj odnos izražava u postotcima, zamjenjuje ga pojam izgrađenost građevne čestice.«

U alineji 19. briše se tekst »najviše 100 cm iznad najviše kote terena neposredno uz građevinu; kod građevina sa suterenom sa vidljivim pročeljem do 3 metra, nivelacijska kota je kota poda suterena« a umjesto njega dodaje tekst »konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine.«

Alineja 20. mijenja se i glasi:

»20. Visina građevine (V) - visina koja se mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja.«

Iza alineje 20. dodaje se nova alineja 20a. koja glasi:

»20a. Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena)«.

Iza alineje 23. dodaje se nova alineje 23a. koja glasi:

»23a. Udaljenost planirane građevine od prometnice određuje se u odnosu na:

- regulacijski pravac prema prometnici koja se ne planira proširivati u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja

- građevinski pravac (ruba planiranog prostora za rezervaciju proširenja prometnice) planiranih prometnica ili prometnica koje se planiraju proširivati u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja, pri čemu je do realizacije zahvata u prostoru dozvoljeno u tom pojasu samo uređenje pristupa građevini i uređenje travnjaka (bez sadnje visoke vegetacije)

- iznimno, kod interpolacije jedne građevine, kada su na obje susjedne građevne čestice već izgrađene građevine na udaljenosti manjoj propisane od regulacijskog pravca prema prometnici koja se ne planira proširivati, udaljenost građevine osnovne namjene i pomoćnih građevina od regulacijskog pravca može iznositi i manje od propisane, ali ne manje od 3,0 m.«

U alineji 27., podalineja 1., briše tekst iza riječi ».... obuhvaća«, a umjesto njega dodaje tekst: »imovinsko - pravnu pripremu i pristupni put građevnoj čestici (kolni ili kolno - pješački prilaz širine najmanje 3,0 m i duljine najviše 80,0 m ili pješački prolaz i stubište širine najmanje 1,5 m, i duljine najviše 50,0 m).«

U istoj alineji brišu se postojeće podalineje 2. i 3., a umjesto njih se dodaje nova podalineja 2. koja glasi:

»- II. kategorija uređenosti je optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje osim pripreme obuhvaća i osnovnu infrastrukturu: pristupni put, vodoopskrbu, odvodnju i električnu energiju. Ova se kategorija dijeli na dvije podkategorije:

- II.A kategorija uređenosti građevinskog zemljišta podrazumijeva optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća imovinsko-pravnu pripremu i osnovnu infrastrukturu: pristupni put (direktni kolni, odnosno javni pristup građevnoj čestici, minimalne širine 4,5 m a ako lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju, širina javnog pristupa mora biti najmanje 3,0 m), propisani broj parkirališnih mjesta sukladno člancima 120. do 123. ovih Odredbi, priključak na niskonaponsku mrežu te odvodnju otpadnih voda i opskrbu vodom na način da se, iznimno u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, do izgradnje javne mreže odvodnje, dozvoljava priključak na septičku jamu za manju građevinu kapaciteta do 10 ES na način prihvatljiv sa aspekta zaštite okoliša dok je za veći kapacitet obvezna izgradnja zasebnog uređaja sa pročiščivačem.

- II.B kategorija uređenosti građevinskog zemljišta podrazumijeva optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća imovinsko-pravnu pripremu, pristupni put (direktni kolni, odnosno javni pristup građevnoj čestici, minimalne širine 4,5 m), propisani broj parkirališnih mjesta sukladno člancima 120. do 123. ovih Odredbi priključak na mrežu za opskrbu električnom energijom, priključak na

sustav vodoopskrbe i priključak na zatvorenu javnu mrežu odvodnje otpadnih voda odnosno vlastiti zatvoreni sustav kanalizacije s pročišćivačem.«

Iza alineje 27. dodaju se nove alineje 28., 29., 30. i 31. koja glase:

»28. Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.).

29. Interpolacija - gradnja građevine na neizgrađenoj građevnoj čestici između obostrano izgrađenih građevina ili čestica na kojima je izdana važeća građevinska dozvola za izgradnju građevina.

30. Koridor trase prometnice - prostor rezerviran za izgradnju nove prometnice ili proširenje postojeće prometne površine (ulice). Kada se unutar koridora trase prometnice planira proširenje postojeće prometnice, do realizacije planiranog proširenja moguće u koridoru trase prometnice osigurati pristup građevini i urediti travnjak, bez sadnje visoke vegetacije. Širina koridora trasa prometnica određena je odredbama ovog plana.

31. Rezervacija prostora za proširenja postojeće prometnice - prostor rezerviran za proširenje postojeće prometne površine (ulice). Unutar ovog prostora je do proširenja prometnice moguće osigurati pristup građevini i urediti travnjak, bez sadnje visoke vegetacije. Minimalna udaljenost planiranih građevina od prometnica određuje se u odnosu na rub planiranog prostora za rezervaciju proširenja prometnice. Širina prostora za planirano proširenje postojeće prometnice određena je odredbama ovog Plana«.

Članak 4.

U članku 4., stavak (1), iza teksta »Korištenje i namjena površina« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 5.

U članku 7., alineja b., brišu se postojeće podalineje i umjesto njih dodaju nove:

»- uz naselja:

- ugostiteljsko-turistička zona SVETI MIKULA (T11) uz naselje Lovran

- ugostiteljsko-turistička zona VILE (T12) uz naselje Lovran

- ugostiteljsko-turistička zona NAJADE (T13) uz naselje Lovran

- ugostiteljsko-turistička zona SUSMEL (T14) uz naselje Medveja

- ugostiteljsko-turistička zona CASTELO (T15 i/ili T24) uz naselje Medveja

- ugostiteljsko-turistička zona KAMP (T3) uz naselje Medveja

- ugostiteljsko-turistička zona LIGANJ (T23) uz naselje Liganj

- izvan naselja:

- ugostiteljsko-turistička zona LABINSKO (T16 ili T21)

- ugostiteljsko-turistička zona TULIŠEVICA (T22)«.

Članak 6.

U članku 12., stavak (2), alineja 1., iza podalineje 3. dodaje se nova podalinjea 4. koja glasi:

»- elektronička komunikacijska infrastruktura«.

Članak 7.

U članku 14. stavak (2) briše se tekst »iz članka 6 alineja 1.) u smislu članka 45a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne Novine« 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) ako«, a umjesto njega dodaje tekst »za koja«. U istom se stavku briše tekst »građevnoj čestici« a umjesto njega dodaje se tekst »neizgrađenom i neuređenom građevinskom zemljištu«.

U istom članku, iza postojećeg stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Urbanistički plan uređenja donosi se obvezno za neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja i neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja te za dijelove tih područja planiranih za urbanu obnovu, pri čemu se neizgrađenim dijelom građevinskog područja smatra jedna ili više neposredno povezanih neizgrađenih i neuređenih čestica zemljišta ukupne površine veće od 5.000 m2

U istom članku, postojeći stavak (3) se briše, a umjesto njega dodaje novi stavak (4) koji glasi:

»(4) U neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja u ZOP-u, građevina se može graditi samo na uređenoj građevnoj čestici koja je opremljena za građenje sukladno ovom planu ili čije je opremanje započeto na temelju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom propisu, na način da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s ovim planom propisanim planom užeg područja za neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, odnosno neposrednom provedbom ovog plana za izgrađeni dio građevinskog područja naselja.«

Članak 8.

U članku 15., stavak (2) se briše, a umjesto njega dodaje novi tekst stavka (2) koji glasi:

»(2) Izgrađeni dio građevinskog područja su izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta površine do 5.000 m2 koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu. Neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neizgrađenih i neuređenih čestica zemljišta ukupne površine veće od 5.000 m2

U istom članku, stavak (4), iza teksta »Korištenje i namjena površina« i »Građevinska područja« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 9.

U članku 17., iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Iznimno, udaljenost građevine osnovne namjene čija je izgradnja započeta prije donošenja ovog Plana od granice građevne čestice prometnice može iznositi najmanje 2,0 m, prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba koje upravljaju nadvedenom prometnicom.«

Postojeći stavak (2) postaje stavak (3).

Članak 10.

Iza članka 18. dodaje se novi podnaslov »A. Neposredna provedba plana« i članak 18a.

»Članak18a.

(1) Neposrednom provedbom Plana dozvoljena je izgradnja na izgrađenom i uređenom dijelu građevinskog područja (interpolacija i rekonstrukcija) te na neizgrađenim i neuređenim česticama zemljišta površine do 5.000 m2 koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu.

 (2) Unutar građevinskog područja naselja grade se građevine:

- stambene namjene (obiteljske kuće, stambene građevine i vile)

- društvene (ili javne) namjene (upravne, obrazovne, vjerske i slične)

- ugostiteljsko-turističke namjene

- gospodarske namjene (poslovne, poljoprivredne gospodarske građevine)

- sportsko-rekreacijske građevine

- infrastrukturne građevine

- ostale građevine i površine sukladne namjene«.

Članak 11.

U članku 20. stavak (1), na kraju alineje a) dodaje se tekst »a sadrže ukupno do 3 stana«.

U istom članku, stavak (1), na kraju alineje c) briše se tekst iz broja 10 i dodaje se tekst »stanova«.

U istom članku, stavak (2), na kraju alineje a) dodaje se tekst »s najviše do 3 stana«.

U istom članku, stavak (2), u alineji 2. briše se tekat »samostalne uporabne cjeline« a umjesto njega dodaje se tekst »stana«.

Članak 12.

U članku 22., stavak (1) briše se tekst »građevne čestice«, a umjesto njega dodaje tekst »za izgradnju obiteljskih kuća na građevnim česticama.«

Članak 13.

U članku 23. briše se postojeći tekst, a umjesto njega dodaje novi koji glasi:

»(1) Planom se propisuje najveći broj etaža i visine obiteljskih kuća:

- najveći broj nadzemnih etaža iznosi tri nadzemne etaže

- dozvoljena je izgradnja jedne pretežito ukopane etaže (PPo) ispod suterena (S)

- najveća dopuštena visina iznosi 9,0 m

- najveća dopuštena ukupna visina iznosi 11,0 m.

Članak 14.

U članku 26., postojeći tekst se briše, a umjesto njega dodaje novi koji glasi:

»(1) Planom se propisuje najveći broj etaža i visine stambenih građevina:

- najveći broj nadzemnih etaža iznosi četiri etaže

- dozvoljena je izgradnja jedne pretežito ukopane etaže (PPo) umjesto suterena (S)

- najveća dopuštena visina iznosi 10,5 m

- najveća dopuštena ukupna visina iznosi 12,5 m«.

Članak 15.

U članku 27. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

»(4) Udaljenosti postojećih stambenih i pomoćnih građevina koje se rekonstruiraju od granica građevnih čestica, ukoliko su izgrađene u skladu s propisima, mogu se zadržati bez obzira na Odredbe ovog Plana koje se odnose na minimalnu udaljenost.«

Članak 16.

U članku 28. stavak (2) alineja 1. briše se tekst »od kote konačno zaravnatog terena do vijenca građevine nije viša od visine osnovne građevine i ne prelazi visinu od«, a ispred brojke 3,0 dodaje se tekst »iznosi najviše«.

U istom članku, stavak 3., alineja 1. briše se tekst »dopuštena«.

Članak 17.

U članku 29. stavak (1) alineja 1., ispred riječi »visina« dodaje se tekst »ukupna«, a tekst »od kote konačno zaravnatog terena do sljemena građevine« se briše.

Članak 18.

U članku 33., briše se stavak (1), a umjesto njega dodaje novi stavak (1) koji glasi:

»(1) Krovišta se mogu izvoditi kao kosa (jednovodna, dvovodna ili raščlanjena na više krovnih ploha), bačvasta, ravna ili drugog oblika, čiji je nagib određen vrstom pokrova. Pokrov krovišta može biti mediteran crijep ili kupa kanalica, ali i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj arhitekturi naselja.«

Članak 19.

U članku 36. briše se tekst alineje i., a umjesto njega dodaje novi tekst koji glasi:

»i) za visinu vila primjenjuju se odredbe članka iz 23. ovih odredbi, koji se odnosi na visinu obiteljskih kuća;«.

Članak 20.

Podnaslov 2.2.4. Višestambene građevine i članci 37., 38., 39., 40. i 41. se brišu.

Članak 21.

U članku 42., stavak (2) i (3), broj 13,5 zamjenjuje se brojem 14,0.

Članak 22.

U članku 43., stavak (1) alineja a), broj »3,5« zamjenjuje se brojem »4,5 m« a nastavak teksta se briše.

Članak 23.

U članku 44. stavak (1) ispred riječi »visina« dodaje se tekst »ukupne«, broj 13,5 zamjenjuje se brojem 14,0 a nastavak teksta se briše.

Članak 24.

U članku 45. stavak (2) se briše, a umjesto njega dodaje novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Krovišta se mogu izvoditi kao kosa (jednovodna, dvovodna ili raščlanjena na više krovnih ploha), bačvasta, ravna ili drugog oblika, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje.«

Članak 25.

U članku 47. stavak (1) i (2), broj 8,5 zamjenjuje se brojem 9,0.

U istom članku, stavak (2), iza riječi »određenim« dodaje se tekst »tim planovima«, a iza riječi »mješovitu« dodaje se tekst »i ugostiteljsko-turističku«.

U istom članku, stavak (3), ispred riječi »može« dodaju se riječi »unutar ZOP-a,«, a ispred riječi »pojedinačna« dodaje se riječ »nova«.

U istom članku, stavak (5), briše se tekst »5,5 metara« i umjesto njega dodaje novi tekst »4,5 m odnosno imajući u vidu lokalne uvjete unutar izgrađenog dijela građevinskog područja pristup se može se osigurati i kolnim ili kolno - pješačkim putem širine najmanje 3,0 m.«

Članak 26.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za građevine ugostiteljsko-turističke namjene u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dije

lovima građevinskog područja naselja (unutar građevinskih područja naselja obuhvaćenih obaveznom izradom urbanističkih planova uređenja i temeljem istih):

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice za izgradnju građevine ugostiteljsko-turističke namjene i to iz skupine hotela, pansiona, aparhotela i sl. iznosi 800 m2

- do građevne čestice treba biti izgrađena prometnica širine najmanje 4,5 m

- iznimno, imajući u vidu lokalne uvjete unutar izgrađenog dijela građevinskog područja pristup se može se osigurati i kolnim ili kolno - pješačkim putem širine najmanje 3,0 m

- najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 50%

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) može iznositi 2,0

- dozvoljena je izgradnja više podrumskih etaža

- najveći broj etaža građevine iznosi:

- četiri nadzemne etaže (P+3K), ili

- pet nadzemnih etaža, pri čemu se u tom slučaju zadnja etaža oblikuje kao potkrovlje

- potrebno je hortikulturno urediti najmanje 30% površine građevne čestice

- ako se garažni prostor nalazi u podrumskoj etaži ne računa se u izgrađenost građevne čestice

- podrumski dio građevine se može sastojati od jedne ili više podrumskih etaža u funkciji osnovne namjene ili pratećih sadržaja, uključivo pomoćnih i tehničkih prostorija te garaža i može zauzimati najviše 80% površine građevne čestice

- iznimno, pri rekonstrukciji postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene, podrumski dio građevine može zauzimati i više od 80% površine građevne čestice, uz uvjet da udaljenost podzemnih etaža iznosi najmanje 1,0 m od ruba građevne čestice

- ograde se izrađuju od kamena, zelenila ili metala, najviše dopuštene visine od 180 cm.

(2) Rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko - turističke namjene planira se tako da se ne povećava postojeća gustoća korištenja, izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskoristivosti, broj etaža i visina građevine, ako su te veličine veće od onih određenih u stavku (1) ovog članka.

(3) Zelene površine vrtova, perivoja i voćnjaka koje okružuju vile u Lovranu treba čuvati, obnavljati i održavati prema povijesnim predlošcima, imajući u vidu nihovu povijesnu i krajobraznu vrijednost za Lovran.

(4) Posrednom provedbom plana mogu se s obzirom na lokalne uvjete odrediti i stroži uvjeti gradnje (namjena, koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti, postotak zelenila, broj etaža, visina i drugo).«

Članak 27.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Visina građevine iznosi najviše 12,0 m, a ukupna visina građevine iznosi najviše 16,0 m.«

Članak 28.

Člank 50. mijenja se i glasi:

»(1) Udaljenost građevine od susjedne granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m, a najmanja udaljenost građevine od regulacijske linije (prometne površine) iznosi 6,0 m.«

Članak 29.

U članku 51. stavak (3) se briše, a umjesto njega dodaje novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Krovišta se mogu izvoditi kao kosa (jednovodna, dvovodna ili raščlanjena na više krovnih ploha), bačvasta, ravna ili drugog oblika.«

Članak 30.

U članku 52. stavak (1), tekst iza riječi »namjene« se briše.

U istom članku se iza stavka (1) dodaju novi stavci (2) i (3):

»(2) Parkirališta se moraju planirati na pripadajućoj građevnoj čestici prema normativu 1 PGM / 2 ležaja.

(3) Dozvoljena je izgradnja parkirališno-garažnih mjesta ispod javne prometne površine koja graniči s parcelom ugostiteljsko-turističke građevine, uz suglasnost vlasnika te površine ili službe koja njome upravlja.«

U istom se članku postojeći stavak (2) briše, a postojeći stavak (3) postaje stavak (5).

Članak 31.

U članku 53. stavak (1), brojka »50« zamjenjuje se brojkom »30«.

Članak 32.

U članku 57. stavak (1), broj »5,5« zamjenjuje se brojem »4,5« a ostatak teksta iza riječi »metara« se briše.

Članak 33.

U članku 58. ispred riječi »visina« dodaje se tekst »ukupna«, tekst »mjereno od nivelacijske kote do sljemena građevine« se briše, a umjesto broja 13,5 dodaje se broj 14,0.

Članak 34.

U članku 59., iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Postojeće udaljenosti legalno izgrađenih građevina poslovne namjene koje se rekonstruiraju od granica građevnih čestica mogu se zadržati, bez obzira na Odredbe ovog Plana koje se odnose na minimalnu udaljenost.«

Članak 35.

U članku 61. stavak (4) se briše, a umjesto njega dodaje novi stavak (4) koji glasi:

»(4) Krovišta se mogu izvoditi kao kosa (jednovodna, dvovodna ili raščlanjena na više krovnih ploha), bačvasta, ravna ili drugog oblika. Na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje te kolektore sunčeve energije (osim unutar zone Starog grada u Lovranu).«

Članak 36.

U članku 63., alineja d), briše se riječ »dopuštena«.

Članak 37.

U članku 66. briše se tekst »i dr. Mogu se postavljati uz javne ili nerazvrstane ceste«, a umjesto njega dodaje novi tekst »te uz prometnice«.

Članak 38.

Iza članka 71. dodaje se novi podnaslov »B. Posredna provedba Plana - Smjernice za izradu prostornih planova užih područja za dijelove građevinskih područja naselja - (UPU naselja Lovran, UPU naselja Medveja, UPU izdvojenog dijela naselja Liganj, UPU izdvojenog dijela naselja Tuliševica i Detalnji plan uređenja naselja Lovranska Draga)« i novi članci 71a. do 71h.

»Članak 71a.

(1) Posredna provedba Plana podrazumijeva provedbu putem prostorno planske dokumentacije užeg područja (urbanistički plan uređenja i detaljni plan uređenja).

(2) Obveza izrade urbanističkog plana uređenja ili detaljnog plana uređenja propisana je člancima 178. i 179. ovih odredbi.

(3) U izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja do izrade urbanističkog plana uređenja dozvoljava se neposredna provedba Plana za gradnju nove i rekonstrukciju postojeće pojedinačne ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini izgrađenog dijela građevinskog područja naselja manjoj od 5.000 m2 kao i građevine infrastrukture (ne odnosi se na stambene građevine u ZOP-u, višestambene građevine, društvene (ili javne) građevine tlocrtne projekcije veće od 200 m2 i visine više od 14,0 m, gospodarske građevine tlocrtne projekcije veće od 200 m2 i visine više od 9,0 m i građevine ugostiteljsko - turističke namjene tlocrtne projekcije veće od 200 m2 i visine više od 9,0 m).

(4) Za područja određena za posrednu provedbu temeljem detaljnog plana uređenja neposredna provedba nije dozvoljena.

Članak 71b.

(1) Za dijelove građevinskih područja naselja za koje je određena izrada urbanističkih planova uređenja planira se izgradnja obiteljskih kuća, vila, stambenih građevina do 4 stana, višestambenih građevina s više od 4 ali najviše 10 stanova, društvenih i javnih građevina, gospodarskih građevina, sportsko - rekreacijski te ostalih jednostavnih građevina kao i građevina infrastrukture. Utvrđeni uvjeti za izgradnju navedenih građevina za neposrednu provedbu Plana primjenjuju se i kod posredne provedbe Plana, sukladno ovoj Odluci.

(2) Prostorno planskom dokumentacijom užeg područja može se odrediti viši prostorni standard od onog određenog ovim Planom.

(3) Posrednom provedbom Plana mogu se s obzirom na lokalne uvjete odrediti i stroži uvjeti gradnje (namjena, koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti, postotak zelenila, broj etaža, visina i drugo) te druga tipologija gradnje.

Stambene građevine

Članak 71c.

(1) Unutar građevinskih područja naselja za koje je određena obvezna izrada urbanističkih planova uređenja mogu se graditi stambene građevine s najviše 4 stana.

(2) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za izgradnju stambenih građevina unutar građevinskih područja naselja za koje je određena obvezna izrada urbanističkih planova uređenja:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju stambenih građevina iznosi:

- za slobodnostojeće građevine 800 m2

- za dvojne građevine 600 m2

- najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena

- najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije nove stambene građevine iznosi 100 m2 za sve tipove gradnje

- najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije nove stambene građevine i pomoćnih građevina na građevnoj čestici iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 240 m2

- za dvojne građevine 240 m2

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) određuje se:

- za slobodnostojeće građevine 0,3

- za dvojne građevine 0,4

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,9

- za dvojne građevine: 1,2

- najveća dopušteni broj etaža iznosi:

- najveći broj nadzemnih etaža iznosi četiri etaže (P+2K+Pk, P+3K ili S+P+K+Pk)

- dozvoljena je izgradnja jedne pretežito ukopane etaže (PPo) umjesto suterena (S)

- najveća dopuštena visina:

- najveća dopuštena visina iznosi 10,5 m

- najveća dopuštena ukupna visina iznosi 12,5 m.

Višestambene građevine

Članak 71d.

(1) Višestambene građevine mogu se graditi samo posrednom provoedbom Plana i to isključivo unutar građevinskog područja naselja Lovran (NA11-2).

(2) Višestambene građevine mogu imati i garaže te poslovne sadržaje u prizemlju i na etažama. Poslovnim sadržajima smatraju se tihe djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe i sl., kao i ugostiteljski objekti koji ne proizvode buku veću od 55 dcB danju i 45 dcB noću, koji ne zagađuju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi način ne narušavaju izgled i uvjete stanovanja.

(3) Za izgradnju višestambenih građevina propisuje se II B kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.

(4) Iznimno, u slučajevima rekonstrukcije postojećih višestambenih građevina propisuje se II. A kategorija uređenosti sukladno članku 3. točka 27. alineja 2. ovih Odredbi.

Članak 71e.

(1) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za izgradnju višestambenih građevina:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1.000 m2

- najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 osim iznimno, unutar »Starog grada« u Lovranu najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) može biti i do 1,0

- udaljenost višestambene građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 1,0 osim iznimno, unutar »Starog grada« u Lovranu, gdje najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 4,0

- najveći broj nadzemnih etaža iznosi pet etaža

- dozvoljena je izgradnja jedne pretežito ukopane etaže (PPo) umjesto suterena (S),

- najveća dopuštena visina iznosi 13,5 m

- najveća dopuštena ukupna visina iznosi 15,5 m.

(2) Udaljenost višestambene građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m.

(3) Iznimno od odredbi stavka (1) ovog članka za izgradnju višestambene građevine na kčbr. 160/4, 160/8 i 193 k.o. Lovran (ili njihovim dijelovima), utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 300 m2

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,80

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,50

- minimalne udaljenosti građevine od granica parcele iznose:

- 3,0 m od regulacijske linije prema Ulici M. Tita

- dozvoljena je izgradnja na regulacijskoj liniji Ulice 26. divizije

- 5,0 m od granice s kčbr.160/10

- 1,5 m od granice s kčbr.160/2

- najveća visina građevine iznosi 13,5 m

- najveća ukupna visina građevine iznosi 16,5 m.

(4) Iznimno od Odredbi stavka (1) ovog članka za izgradnju višestambene građevine na kčbr. 160/i i 160/2 (dio) k.o. Lovran, utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 350 m2

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,40

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 1,20.

(5) Iznimno, posrednom provedbom Plana se može odrediti područje za izgradnju višestambenih građevina s više od 10 stanova koje se grade iz programa POS-a prema sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 600 m2

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,30

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 1,20.

(6) Krovišta se mogu izvoditi kao kosa (jednovodna, dvovodna ili raščlanjena na više krovnih ploha), bačvasta, ravna ili drugog oblika.

(7) Ukoliko se na građevini gradi koso krovište, nagib može iznositi između 18o i 22o. Pokrov krovišta može biti mediteran crijep ili kupa kanalica, ali i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj arhitekturi naselja..

(8) Za arhitektonsko oblikovanje građevine te uređenje građevne čestice višestambene građevine vrijede uvjeti iz članka 32 - 35. ovog Plana.

(9) Pojedinačne intervencije na pročeljima nisu dopuštene.

(10) Svaki stan mora imati osigurano minimalno 1,5 parkirališno ili garažno mjesto, osim za višestambenu građevinu na kčbr. 160/4, 160/8 i 193 k.o. Lovran (ili njihovim dijelovima) i višestambenu građevinu na kčbr.160/6 i 160/ 2 (dio) k.o. Lovran , za koje se ne propisuje se minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta.

(11) Parkiranje ili garažiranje vozila rješava se na građevnoj čestici višestambene građevine osim iznimno za višestambenu građevinu na kčbr. 160/4, 160/8 i 193 k.o. Lovran (ili njihovim dijelovima) ) i višestambenu građevinu na kčbr.160/6 i 160/2 (dio) k.o. Lovran, za koje se ne propisuje se potreba osiguranja parkirališnih mjesta na pripadajućoj građevnoj čestici.

(12) Parkiralište se ozelenjava sadnjom stabala i ukrasnog zelenila (1 stablo na 3 parkirališna mjesta).

(13) Garaže se mogu graditi u sklopu višestambene građevine ili kao slobodnostojeće građevine udaljene najmanje 3 m od susjednih građevina.

(14) Prenamjena garaža višestambenih građevina nije dopuštena.

Građevina društvene (ili javne) namjene

Članak 71f.

(1) Izgradnja građevina društvene (ili javne) namjene tlocrtne projekcije veće od 200 m2 i visine više od 14,0 m moguća je isključivo unutar građevinskih područja naselja obuhvaćenih obaveznom izradom urbanističkih planova uređenja i temeljem istih, na površinama određenim za društvenu (ili javnu) namjenu.

(2) Za izgradnju građevina iz stavka (1) ovog članka propisuju se sljedeći uvjeti:

- građevna čestica treba biti priključena na prometnicu širine najmanje 4,5 m

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 600 m2

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 8,0 m

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m, uz uvjet da udaljenost do susjednih građevina osnovne namjene ne iznosi manje od pola visine (h/2) građevine

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice iznosi 0,5, osim površine za sport i rekreaciju i vjerskih građevina, gdje može iznositi najviše 0,8

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 1,5.

- ukupna visine iznosi najviše 14,0 m, a iznimno visina građevine može biti i veća, ali ne veća od 18,0 m

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju se prilagoditi postojećem ambijentu, a dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojanih materijala

- krovišta se mogu izvoditi kao kosa (jednovodna, dvovodna ili raščlanjena na više krovnih ploha), bačvasta, ravna ili drugog oblika, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje

- građevna čestica mora biti sa najmanje 40% površine hortikulturno uređena

- na građevnoj čestici je potrebno osigurati prostor za parkiranje potrebnog broja vozila, prema uvjetima iz članka 121. odredbi

- ukoliko nije moguće osigurati potreban broj parkirališnih mjesta unutar građevne čestice, investitor je dužan osigurati parkirališna mjesta u radijusu do najviše 500 metara od građevine.

Građevine gospodarske namjene

Članak 71g.

(1) Izgradnja građevina poslovne namjene tlocrtne projekcije veće od 200 m2 i visine više od 9,0 m moguća je isključivo unutar građevinskih područja naselja obuhvaćenih obaveznom izradom urbanističkih planova uređenja i temeljem istih, na površinama određenim za mješovitu i poslovnu namjenu.

(2) Za izgradnju građevina iz stavka (1) ovog članka propisuju se sljedeći uvjeti:

- građevna čestica treba biti priključena na prometnicu širine najmanje 4,5 m

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 600 m2, a iznimno, unutar centralnog područja naselja Lovran površina građevne čestice može biti i manja, ali ne manja od 200 m2

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,4, osim u centralnom području naselja Lovran najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti može biti i veći, ali najviše 0,5, a unutar područja »Starog Grada« u Lovranu može biti i 1,0

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,8 , osim u centralnom području naselja Lovran može biti i 1,0, unutar područja »Starog Grada« u Lovranu može biti i 2,0

- visina građevine poslovne namjene mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom

- najveća dopuštena ukupna visina građevine iznosi 9,0 m, a iznimno, visina građevine poslovne namjene može biti i veća, ali ne viša od 14,0 m

- najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 5,0 m, osim iznimno u centralnom području naselja Lovran, gdje može biti i manja, tj. moguć je smještaj građevine na granicu građevne čestice

- udaljenost građevine p od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m

- najmanje 50% površine neizgrađenog dijela građevne čestice mora se hortikulturno urediti

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, a prema načelima suvremenog oblikovanja takvih građevina, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja

- krovišta se mogu izvoditi kao kosa (jednovodna, dvovodna ili raščlanjena na više krovnih ploha), bačvasta, ravna ili drugog oblika

- na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje te kolektore sunčeve energije (osim unutar zone »Starog grada« u Lovranu)

- parkirališta se moraju planirati unutar građevne čestice poslovne namjene.

(3) Iznimno od prethodnog stavka, dozvoljena je rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojeće građevine mješovite i poslovne namjene na dijelu kčbr. 230/15 k.o. Lovran (uz zapadnu granicu nogometnog igrališta u Lovranu), uz sljedeće uvjete:

- minimalna površina građevne čestice iznosi 600 m2

- postojeća izgrađenost građevne čestice ne može se povećavati

- dozvoljena je nadogradnja još jedne etaže na postojećoj građevini, pri čemu visina građevine ne smije biti veća od 14,0 m, a ukupna visina najviše 16,0 m.

(4) Postojeće udaljenosti legalno izgrađenih građevina poslovne namjene koje se rekonstruiraju od granica građevnih čestica mogu se zadržati, bez obzira na odredbe ovog Plana koje se odnose na minimalnu udaljenost.

(5) Posrednom provedbom plana mogu se s obzirom na lokalne uvjete odrediti i stroži uvjeti gradnje (namjena, koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti, postotak zelenila, broj etaža, visina i drugo).

(6) Za područje s obveznom izradom plana užeg područja zone poslovne namjene LABINSKO uvjeti za izgradnju su detaljno su propisani su člancima 75. do 81. ovih Odredbi.

Građevine ugostiteljsko-turističke namjene

Članak 71h.

(1) Izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene tlocrtne projekcije veće od 200 m2 i visine više od 9,0 m moguća je isključivo unutar građevinskih područja naselja obuhvaćenih obaveznom izradom urbanističkih planova uređenja i temeljem istih, na površinama određenim tim planovima za mješovitu i ugostiteljsko-turističku namjenu.

(2) Za izgradnju građevina iz stavka (1) ovog članka propisuju se sljedeći uvjeti:

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice za izgradnju građevine ugostiteljsko-turističke namjene i to iz skupine hotela, pansiona, aparhotela i sl. iznosi 800 m2

- do građevne čestice treba biti izgrađena prometnica širine najmanje 4,5 m

- najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 50%

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) može iznositi 2,0

- dozvoljena je izgradnja više podrumskih etaža

- najveći broj etaža građevine iznosi:

- četiri nadzemne etaže (P+3K), ili

- pet nadzemnih etaža, pri čemu se zadnja etaža u tom slučaju oblikuje kao potkrovlje

- visina građevine iznosi najviše 12,0 m, a ukupna visina građevine iznosi najviše 16,0 m

- najmanja udaljenost svih građevina od granice građevne čestice iznosi 5,0 m

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m

- potrebno je hortikulturno urediti najmanje 30% površine građevne čestice

- ako se garažni prostor nalazi u podrumskoj etaži ne računa se u izgrađenost građevne čestice

- podrumski dio građevine se može sastojati od jedne ili više podrumskih etaža u funkciji osnovne namjene ili pratećih sadržaja, uključivo pomoćnih i tehničkih prostorija te garaža i može zauzimati najviše 80% površine građevne čestice

- iznimno, pri rekonstrukciji postojećih građevina ugostiteljsko - turističke namjene, podrumski dio građevine može zauzimati i više od 80% površine građevne čestice, uz uvjet da udaljenost podzemnih etaža iznosi najmanje 1,0 m od ruba građevne čestice

- ograde se izrađuju od kamena, zelenila ili metala, najviše dopuštene visine od 180 cm

- parkirališta se moraju planirati na pripadajućoj građevnoj čestici prema normativu 1PGM/2 ležaja

- dozvoljena je izgradnja parkirališno - garažnih mjesta ispod javne prometne površine koja graniči s parcelom ugostiteljsko - turističke građevine, uz suglasnost vlasnika te površine ili službe koja njome upravlja

- ako se garažni prostori nalaze u podrumu, ne računaju se u izgrađenost čestice

- podzemna etaža garaže može zauzimati i 100% površine čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno uredi kao okolni teren

- najmanje 30% površine građevne čestice mora se hortikulturno urediti

- ograde se izrađuju od kamena, zelenila ili metala, najviše dopuštene visine od 180 cm

- za građevine smještene uz obalu mora moguće je odrediti posebnu zonu plaže, uz uvjet da se ne prekida obalna šetnica - lungomare (postojeća ili planirana).

(2) Iznimno od stavka (1), za rekonstrukciju i dogradnju hotela »Park« na kčbr. 174 i druge, k.o. Lovran, utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih građevina ugostiteljsko - turističke namjene:

- najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 60%;

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) može iznositi 3,0

- dozvoljena je izgradnja više podrumskih etaža

- najveći broj etaža građevine iznosi pet nadzemnih etaža (P+4K)

- minimalna udaljenost građevine od regulacijske linije iznosi:

- prema Ulici Brajdice 0,5 m

- prema Ulici M. Tita 2,5 m

- minimalna udaljenost građevine od susjedne granice građevne čestice iznosi:

- prema zapadnoj granici parcele 0,5 m

- prema kčbr. 111/1 3,0 m

- visina građevina iznosi najviše 21,0 m, a ukupna visina građevine iznosi najviše 23,0 m

- parkirališta se moraju planirati na pripadajućoj građevnoj čestici prema normativu 1PGM/3 ležaja

- najmanje 15% površine građevne čestice mora se hortikulturno urediti.

(3) Rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko - turističke namjene planira se tako da se ne povećava postojeća gustoća korištenja, izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskoristivosti, broj etaža i visina građevine, ako su te veličine veće od onih određenih u stavcima (1), (2) i (3) ovog članka.

(4) Zelene površine vrtova, perivoja i voćnjaka koje okružuju vile u Lovranu treba čuvati, obnavljati i održavati prema povijesnim predlošcima, imajući u vidu nihovu povijesnu i krajobraznu vrijednost za Lovran.

(5) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje moraju se prilagoditi postojećem ambijentu, a građevine treba projektirati i graditi prema načelima suvremenog građenja, a dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojanih materijala. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti oblikovanju pročelja građevina, kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika prostora.

(6) Krovišta se mogu izvoditi kao kosa (jednovodna, dvovodna ili raščlanjena na više krovnih ploha), bačvasta, ravna ili drugog oblika.

(7) Posrednom provedbom plana mogu se s obzirom na lokalne uvjete odrediti i stroži uvjeti gradnje (namjena, koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti, postotak zelenila, broj etaža, visina i drugo).«

Članak 39.

U članku 72. stavak (1), iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

»- površine uz naselja za izdvojene namjene«.

Članak 40.

Podnaslov »2.3.1. Površine izvan naselja za izdvojene namjene« se briše.

Članak 41.

U članku 73. stavak (1) se briše, a umjesto njega dodaje novi koji glasi:

»(1) Ovim Prostornim planom određene su površine izvan naselja i površine uz naselja za izdvojene namjene. Nova izgradnja u površinama izvan naselja i površinama uz naselja za izdvojene namjene moguća je samo temeljem planova užih područja - urbanističkih planova uređenja što je određeno člankom 178. ovog Prostornog plana.«

U istom članku, stavak (3) iza riječi naselja dodaje se tekst »i površine uz naselja«, a iza teksta »Korištenje i namjena površina« i »Građevinska područja« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

U istom članku, stavak (5), iza teksta »Područja primjene planskih mjera zaštite« i »Građevinska područja« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 42.

Ispred članka 74. dodaje se podnaslov »2.3.1. Površine izvan naselja za izdvojene namjene«.

Članak 43.

Iza članka 74. dodaje se podnaslov »Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja za izdvojena građevinska područja izvan naselja i uz naselja«.

Članak 44.

U članku 75., stavak (4), briše se tekst »UPU 3«.

Članak 45.

U članku 76. alineja 5. ispred riječi »visina« dodaje se tekst »ukupna«, a tekst iza broja »9,0 m« se briše.

Članak 46.

U članku 78. stavak (2) se briše, a umjesto njega dodaje novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Krovišta se mogu izvoditi kao kosa (jednovodna, dvovodna ili raščlanjena na više krovnih ploha), bačvasta, ravna ili drugog oblika.«

Članak 47.

U članku 82., ispred postojećeg stavka (1) dodaje se novi stavak (1) koji glasi:

»(1) Ovim Planom su određene površine za izgradnju gospodarskih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja:

- ugostiteljsko-turistička zona LABINSKO (T16 ili T21)

- ugostiteljsko-turistička zona TULIŠEVICA (T22).«

Postojeći stavci (1) i (2) postaju stavci (2) i (3).

Postojeći stavak (3) se briše.

U stavku (5) broj »3« se zamjenjuje brojem »1«.

U stavku (7) se tekst »planiraju se« zamjenjuje tekstom »trebaju se planirati«.

Iza stavka (7) dodaje se novi stavak (8) koji glasi:

»(8) Za zone ugostiteljsko-turističke namjene iz stavka (1) ovog članka obvezna je izrada urbanističkih planova uređenja.«

Članak 48.

Iza članka 82. dodaju se novi članci 82a. i 82b. koji glase:

»Članak 82a.

(1) U zoni ugostiteljsko-turističke namjene LABINSKO (T16 ili T21), površine oko 14,0 ha i maksimalnog kapaciteta do 700 kreveta dozvoljena je izgradnja smještajnih kapaciteta (hoteli ili turističko naselje) uz sljedeće uvjete:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,8;

- najveća ukupna visina građevine iznosi 12,0 m;

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m;

- udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m;

- najmanje 30% površine svake građevne čestice treba biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;

- elementi oblikovanja građevine moraju se u najvećoj mjeri prilagoditi okolnom prostoru;

- UPU-om Labinsko obvezno je odrediti samo jednu vrstu smještajnih kapaciteta (T1 ili T2);

- ostali uvjeti detaljnije će biti razrađeni urbanističkim planom uređenja, čija je izrada propisana ovim Planom.

Članak 82b.

(1) U zoni ugostiteljsko-turističke namjene TULIŠEVICA (T22), površine oko 9,7 ha i maksimalnog kapaciteta do 200 kreveta dozvoljena je izgradnja smještajnih kapaciteta - turističko naselje (T2) uz sljedeće uvjete:

- turističko naselje TULIŠEVICA (T22) namijenjeno je prvenstveno razvitku agroturizma;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,5;

- najveća ukupna visina građevine iznosi 9,0 m;

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 10,0 m;

- udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 6,0 m;

- gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha;

- najmanje 40% površine svake građevne čestice bude uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;

- odvodnju otpadnih voda treba riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem;

- elementi oblikovanja građevine moraju odražavati autohtoni graditeljski izraz Lovranščine, tj.one moraju biti tipološki usklađene s tradicijskim načinom izgradnje i oblicima karakterističnim za ovo područje;

- ostali uvjeti detaljnije će biti razrađeni urbanističkim planovima uređenja, čija je izrada propisana ovim Planom.«

Članak 49.

Iza članka 82b. dodaje se novi podnaslov »2.3.2. Površine uz naselja za izdvojene namjene« i novi članak 82c., koji glasi:

»2.3.2. Površine uz naselja za izdvojene namjene

Članak 82c.

(1) Planom su utvrđene sljedeće zone ugostiteljsko-turističke namjene uz naselja za izdvojene namjene:

- ugostiteljsko - turistička zona SVETI MIKULA (T11) uz naselje Lovran (površina oko 3,8 ha, maksimalni kapacitet 250 kreveta, pretežito izgrađena);

- ugostiteljsko-turistička zona VILE (T12) uz naselje Lovran (površina oko 6,9 ha, maksimalni kapacitet 800 kreveta, izgrađena);

- ugostiteljsko-turistička zona NAJADE (T13) uz naselje Lovran (površina oko 2,7 ha, maksimalni kapacitet 300 kreveta, izgrađena);

- ugostiteljsko-turistička zona SUSMEL (T14) uz naselje Medveja (površina oko 0,7 ha, maksimalni kapacitet 100kreveta, pretežito neizgrađena)

- ugostiteljsko-turistička zona CASTELO (T15 i/ili T24) uz naselje Medveja, (površina oko 3,3 ha, maksimalni kapacitet 300 kreveta, pretežito izgrađena)

- ugostiteljsko-turistička zona KAMP (T3) uz naselje Medveja, (površina oko 7,9 ha, maksimalni kapacitet 900 kreveta, pretežito izgrađena)

- ugostiteljsko-turistička zona LIGANJ (T23) uz naselje Liganj, (površina oko 6,2 ha, maksimalni kapacitet 400 kreveta, pretežito neizgrađena).«

Članak 50.

Ispred članka 83. i podnaslova »Smještajni kapaciteti (T1)« dodaje se novi podnaslov: »Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja za izdvojena građevinska područja uz naselja«.

Članak 51.

Postojeći članak 83. se briše, a umjesto njega dodaje novi članak koji glasi:

»(1) Planom se utvrđuju sljedeći uvjeti za izgradnju hotela s pratećim sadržajima i depadansi hotela (T1) u zonama ugostiteljsko-turističke namjene uz naselje Lovran (SVETI MIKULA, VILE I NAJADE):

- najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 75%;

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) može iznositi 4,0;

- dozvoljena je izgradnja više podrumskih etaža;

- najveći broj etaža građevine iznosi:

- pet nadzemnih etaža (P+4K), ili;

- šest nadzemnih etaža, pri čemu se u tom slučaju zadnja etaža oblikuje kao potkrovlje;

- visina građevina iznosi najviše 27,0 m a ukupna visina građevine iznosi najviše 30,0 m;

- udaljenost građevine od susjedne granice građevne čestice iznosi najmanje 3,0 m;

- najmanja udaljenost građevine od regulacijske linije (prometne površine) iznosi 4,0 m;

- parkirališta se moraju planirati na pripadajućoj građevnoj čestici prema normativu 1PGM/3 ležaja;

- najmanje 15% površine građevne čestice mora se hortikulturno urediti;

(2) Postojeće građevine drugih namjena koje se nalaze zonama iz stavka (1) ovog članka mogu se do privođenja ugostiteljsko - turističkoj namjeni (T1) i dalje koristiti na postojeći način te rekonstuirati u postojećim gabaritima.

(3) Ostali uvjeti za izgradnju građevina ugostiteljsko- turističke namjene u zonama iz stavka (1) ovog članka biti će detaljnije propisani UPU-om naselja Lovran, u čijem se obuhvatu ove zone nalaze.«

Članak 52.

Postojeći članak 84. se briše, a umjesto njega dodaje novi članak koji glasi:

»(1) Planom se utvrđuju sljedeći uvjeti za rekonstrukciju i prenamjenu postojećeg sadržaja u hotel s pratećim sadržajima kapaciteta do 50 kreveta i najmanje kategorije 3* (T1) u zoni ugostiteljsko-turističke namjene uz naselje Medveja (SUSMEL):

- oblik i veličina građevne čestice na kojoj se gradi građevina turističko - ugostiteljske namjene mora omogućiti smještaj svih sadržaja vezanih uz nesmetano obavljanje planirane ugostiteljske i turističke djelatnosti (osnovnu građevinu, sve pomoćne građevine u njenoj funkciji, internu prometnicu, parkirališni prostor, komunalno-tehničku infrastrukturu i sl.);

- najmanja dopuštena površina građevne čestice jednaka je obuhvatu zone;

- u sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti sportski tereni, bazeni, terase i slično;

- najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 10%;

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) može iznositi 0,8;

- dozvoljena je izgradnja jedne ili više podrumskih etaža;

- površina uređene zelene površine iznosi najmanje 40% površine građevne čestice;

- najveća visina i ukupna građevine jednaka je visini i ukupnoj visini postojeće građevine;

- ako se garažni prostor nalazi u podrumskoj etaži ne računa se u izgrađenost građevne čestice;

- podrumski dio građevine se može sastojati od jedne ili više podrumskih etaža u funkciji osnovne namjene ili pratećih sadržaja, uključivo pomoćnih i tehničkih prostorija te garaža i može zauzimati najviše 80% površine građevne čestice;

- iznimno, pri rekonstrukciji postojećih građevina, podrumski dio građevine može zauzimati i više od 80% površine građevne čestice, uz uvjet da udaljenost podzemnih etaža iznosi najmanje 1,0 m od ruba građevne čestice;

- udaljenost građevine od susjednih granica građevne čestice iznosi najmanje 5,0 m;

- najmanja udaljenost građevine od regulacijske linije (prometne površine) državne prometnice iznosi 12,0 m;

- najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice koja se nalazi uz javnu površinu - obalna šetnica ne smije biti manja od postojeće udaljenosti izgrađene građevine;

- ograde se izrađuju od kamena, zelenila ili metala, najviše dopuštene visine od 180 cm;

- parkirališta se moraju planirati na pripadajućoj građevnoj čestici prema normativu 1PGM/4 ležaja.

 (2) Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se smještaj građevina i sadržaja vrtnog uređenja (bazen, sjenik, ostava za alat, prostor kamina, otvoreni šank, parkirališna površina i sl.).

(3) Ostali uvjeti za izgradnju građevina ugostiteljsko - turističke namjene u zoni iz stavka (1) ovog članka biti će određeni UPU-om naselja Medveja, čija je obveza izrade propisna člankom 178. ovih odredbi.«

Članak 53.

Iza članka 84. dodaje se članak 84a. koji glasi:

»Članak 84a.

(1) Planom se utvrđuju sljedeći uvjeti za izgradnju hotela s pratećim sadržajima i depadansi hotela (T15) u zoni ugostiteljsko-turističke namjene uz naselje Medveja (CASTELO), u neizgrađenom dijelu građevinskog područja:

- najveći kapacitet u neizgrađenom dijelu građevinskog područja zone Castelo iznosi 200 kreveta;

- najmanja dopuštena površina građevne čestice jednaka je obuhvatu zone;

- najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 20%;

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) može iznositi 0,8;

- udaljenost građevine od susjednih granica građevne čestice iznosi najmanje 5,0 m;

- najmanja udaljenost građevine od regulacijske linije (prometne površine) državne prometnice iznosi 12,0 m;

- najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice koja se nalazi uz javnu površinu - obalna šetnica iznosi 12,0 m;

- površina uređene zelene površine iznosi najmanje 30% površine građevne čestice;

- parkirališni i manipulativni prostor smješta se unutar građevne čestice;

- parkirališta se moraju planirati na pripadajućoj građevnoj čestici prema normativu 1PGM/4 ležaja;

- najveća visina građevine iznosi 8,5 m

- najveći nadzemni broj etaža iznosi 2 etaže;

- dozvoljena je izgradnja jedne ili više više podrumskih etaža;

- izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se smještaj građevina i sadržaja vrtnog uređenja (bazen, sjenca, ostava za alat, prostor kamina, otvoreni šank, parkirališna površina i sl.);

- preko formiranog obuhvata obavezno je formiranje pješačke komunikacija koja vezuje naselje sa obalnom šetnicom.

(2) Planom se utvrđuju sljedeći uvjeti za izgradnju turističkog naselja (T24) u zoni ugostiteljsko-turističke namjene uz naselje Medveja (CASTELO), u izgrađenom dijelu građevinskog područja:

- dozvoljava se interpolacija novih ugostiteljsko-turističkih građevina u neizgrađenim dijelovima zone;

- postojeće građevine moguće je rekonstruirati za potrebe poboljšanja uvjeta rada i pružanja ugostiteljsko - turističke usluge, te prenamjene prostora za potrebe istih;

- kod postojećih građevina, gdje je to moguće, rekonstrukcija se vrši unutar postojećih gabarita (za građevine koje premašuju ili nisu sukladne zadanim uvjetima) ili sukladno uvjetima gradnje za nove građevine;

- najveći kapacitet u izgrađenom dijelu građevinskog područja zone Castelo iznosi 100 kreveta;

- najmanja površina građevne čestice građevne čestice iznosi 1.100 m2;

- najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 20%;

- najveća visina građevine iznosi 8,5 m

- najveći nadzemni broj etaža iznosi 2 etaže;

- dozvoljena je izgradnja jedne ili više više podrumskih etaža;

- udaljenost građevine od susjednih granica građevne čestice iznosi najmanje 5,0 m;

- najmanja udaljenost građevine od regulacijske linije (prometne površine) državne prometnice iznosi 12,0 m;

- najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice koja se nalazi uz javnu površinu - obalna šetnica iznosi 20 m;

- površina uređene zelene površine iznosi najmanje 40% površine građevne čestice;

- parkirališni i manipulativni prostor smješta se unutar građevne čestice;

- parkirališta se moraju planirati na pripadajućoj građevnoj čestici prema normativu 1PGM/4 ležaja;

- izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se smještaj građevina i sadržaja vrtnog uređenja (bazen, sjenica, ostava za alat, prostor kamina, parkirališna površina i sl.).

(3) Sastavni dio ugostiteljsko-turističke zone CASTELO (T15 i/ili T24) je uređena plaža Medveja, a kopneni i razgraničenje morskog dijela uređene plaže odredit će se urbanističkim planom uređenja.«

Članak 54.

Postojeći članak 85. se briše, a umjesto njega dodaje novi članak koji glasi:

»(1) Planom je određena zona ugostiteljsko-turističke namjene LIGANJ (T2) kao izdvojeno građevinsko područje uz naselje Liganj.

(2) Zona iz stavka (1) ovog članka se ne nalazi unutar ZOP-a.«

Članak 55.

Postojeći članak 86. se briše, a umjesto njega dodaje novi članak koji glasi:

»(1) Planom se utvrđuju sljedeći uvjeti za izgradnju turističkog naselja (T2) u zoni ugostiteljsko - turističke namjene uz naselje Liganj (LIGANJ):

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,5;

- najveća ukupna visina građevine iznosi 9,0 m;

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 10,0 m;

- udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 6,0 m;

- gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha;

- najmanje 30% površine svake građevne čestice bude uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;

- odvodnju otpadnih voda treba riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem;

- elementi oblikovanja građevine moraju odražavati autohtoni graditeljski izraz Lovranščine, tj.one moraju biti tipološki usklađene s tradicijskim načinom izgradnje i oblicima karakterističnim za ovo područje;

- ostali uvjeti detaljnije će biti razrađeni urbanističkim planom uređenja, čija je izrada propisana člankom 178. ovih Odredbi.«

Članak 56.

Postojeći članak 87. se briše, a umjesto njega dodaje novi članak koji glasi:

»(1) Planom se utvrđuju sljedeći uvjeti za izgradnju kampa (T3) u zoni ugostiteljsko - turističke namjene uz naselje Medveja (KAMP):

- dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija postojećeg kampa - T3, hotela s pratećim sadržajim (trgovačke, ugostiteljske, sportsko - rekreacijske, zabavne i slične namjene) - T1 i turističkog naselja - T2 prema uvjetima koji će biti propisani Urbanističkim planom uređenja naselja Medveja;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,8;

- najveća ukupna visina građevine iznosi 11,0 m;

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m;

- udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m;

- elementi oblikovanja građevine moraju se u najvećoj mjeri prilagoditi okolnom prostoru;

- obvezno je da planirane smještajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tlom na čvrsti način.«

Članak 57.

U članku 88., stavak (3), briše se tekst »(UPU 2)«.

Članak 58.

U članku 90. stavak (2) briše se tekst »Izgradnja građevina unutar ZOP-a utvrđena je člankom 5. i člankom 8. Uredbe.«

Članak 59.

U članku 95.a stavak (2) iza teksta »Korištenje i namjena površina« i »Građevinska područja« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

U istom članku stavak (3) se briše, a umjesto njega dodaju novi stavci (3) i (4): koji glase:

»(3) Plaže se sastoje od kopnenog dijela i dijela akvatorija širine cca 150 m.

(4) Uz građevinska područja naselja nalaze se slijedeće uređene plaže (UPL):

- naselje Lovran:

- uređena plaža Peharovo (UPL2)

- uređena plaža Kvarner (UPL1-1 i UPL1-2) - postojeća

- naselje Medveja:

- uređena plaža Medveja (UPL4) - planirana

- uređene plaže Medveja (UPL5-1, UPL5-2 i UPL5-3) - postojeća

- naselje Tuliševica:

- uređena plaža Labinsko (UPL3) uz T21 i/ili T1 - planirana.«

U istom članku postojeći stavci (4), (5), (6), (7) i (8) postaju stavci (5), (6), (7), (8) i (9).

U istom članku, postojeći stavak (5) iza teksta »Područja posebnih ograničenja u korištenju« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

U istom članku, postojeći stavak (6) briše se tekst »Uredbom i«.

U istom članku, postojeći stavak (7) briše se tekst »Uredbom i«.

U istom članku, postojeći stavak (8), ispred broja »3,0« dodaje se riječ »visinu«, a tekst iza broja »3,0« se briše.

U istom članku, postojeći stavak (10) se briše a stavci (11), (12) i (13) postaju stavci (10), (11) i (12).

Članak 60.

U članku 97., stavak (1), alineja 2., briše se tekst »te 10,0 m od nerazvrstane«.

U istom članku, stavak (1), alineja 4., briše se tekst »dopuštena«.

Članak 61.

U članku 98., stavak (5), briše se tekst »dopuštena«.

Članak 62.

U članku 99., stavak (2), alineja 4., briše se tekst »dopuštena«.

Članak 63.

Iza članka 102. dodaje se novi članak 102a. koji glasi:

»Članak 102a.

»(1) Planom su određeni okvirni turistički kapaciteti na sljedećim lokacijama:

A. Turistički kapaciteti izvan naselja

- lokacija LABINSKO (T16 ili T21), površine oko 14,0 ha, pretežito neizgrađena, kapaciteta do 700 kreveta

- lokacija TULIŠEVICA (T22), površine 9,7 ha, pretežito neizgrađena, kapaciteta do 200 kreveta

B. Turistički kapaciteti uz naselja

Naselje Lovran:

- lokacija SVETI MIKULA, površina oko 3,8 ha, pretežito izgrađena, kapacitet do 250 kreveta (T11)

- lokacija VILE, površina oko 6,9 ha, izgrađena, kapacitet do 800 kreveta (T12)

- lokacija NAJADE, površina oko 2,7 ha, izgrađena, kapacitet do 300 kreveta (T13)

Naselje Medveja:

- lokacija SUSMEL, površina oko 0,7 ha, pretežito neizgrađena, kapacitet do 100 kreveta (T14)

- lokacija CASTELO, površina oko 3,3 ha, pretežito izgrađena, kapacitet do 300 kreveta (T15 i/ili T24)

- lokacija KAMP, površina oko 7,9 ha, pretežito izgrađena, kapacitet do 900 kreveta (T3)

Naselje Liganj:

- lokacija LIGANJ, površina oko 6,2 ha, pretežito neizgrađena, kapacitet do 400 kreveta (T23)

(2) Ukupni procijenjenji kapacitet na navedenim lokacijama iznosi oko 3.050 kreveta.«

Članak 64.

U članku 104. stavak (4) iza teksta »Korištenje i namjena površina« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 65.

U članku 109., stavak (1), alineja 2., podalineja 1., briše se tekst »i zračne (helidrome)«.

Članak 66.

U članku 110. stavak (1), iza tablice se dodaje novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Iznimno, širina planiranih cestovnih koridora županijskih i lokalnih cesta može iznositi i manje od širina navedenih u tablici, uz uvjet da je za njihove trase izrađeno projektno rješenje i ishođena građevna dozvola. U tom slučaju minimalne širine tih prometnih koridora su širine određene važećom građevnom dozvolom«.

Postojeći stavak (2) postaje stavak (3).

U novom stavku 3., podnaslov »Prometni sustav«, alineja b) se briše, a postojeća alineja c) postaje alineja b).

Članak 67.

U članku 111. stavak (3) iza teksta »Korištenje i namjena površina« i »Infrastrukturni sustavi i mreže« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 68.

U članku 112. iza riječi »kopnenog« briše se zarez i dodaje slovo i, a tekst »i zračnog« se briše.

Članak 69.

U članku 113. stavak (1), na kraju se dodaje novi tekst »javne ceste«.

U istom članku. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Uz ceste iz stavka (1) ovo članka, u obuhvatu Plana se nalaze i ostale ceste, koje nisu obuhvaćene Zakonom o javnim cestama a kojima gospodari Općina Lovran.«

U istom članku postojeći stavak (2) postaje stavak (3), a iza broja (1) dodaje se tekst »i (2)«.

Članak 70.

U članku 114., stavak (4), umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez i dodaje tekst »a posebno a posebno štiteći prijelaze povijesnih pješačkih puteva uz posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela i službe zaštite prirode.«

U istom članku, iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

»(5) Za izgradnju unutar zone utjecaja ove prometnice (35 m od ruba formirane parcele prometnice) obvezno je ishođenje posebnih uvjeta građenja Hrvatskih cesta d.o.o.«.

Članak 71.

U članku 115. stavak (1), alineja 2. iza riječi »70 m« stavlja se zarez i dodaje sljedeći tekst:

»ali se detaljnijim planom ova širina, na temelju detaljnijeg uvida u prostorne mogućnosti i ograničenja, može smanjiti, ali ne može iznositi manje od 20 metara.«

Članak 72.

U članku 117. u stavku (1), iza riječi »širina« dodaje se riječ »kolnika« a tekst iza broja »4,5 m« se briše.

U istom članku, stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno, kod rekonstrukcije postojećih lokalnih cesta u izgrađenom dijelu građevinskog područja, njihova širina kolnika može iznositi manje od 4,5 m ali ne manje od 3,0 m, ako topografija terena ili položaj postojećih građevina onemogućava obavezne širine propisane stavkom (1) ovog članka.«

U istom članku, stavak (3) se briše, a umjesto njega dodaju se novi stavci (3), (4) i (5):

»(3) Ako se postojeća lokalna cesta širine manje od 4,5 m planira proširiti na propisanu širinu koridora, unutar prostora za proširenje do realizacije zahvata u prostoru dozvoljeno je uređenje pristupa građevini i uređenje travnjaka (bez sadnje visoke vegetacije). Širina planiranog koridora (pojasa zaštite za potrebe rekonstrukcije prometnice) mjeri se od osi prometnice. Minimalna udaljenost planiranih građevina od prometnica određuje se u odnosu na rub planiranog prostora za rezervaciju proširenja prometnice

(4) U izgrađenom dijelu građevinskog područja dozvoljena je izgradnja na građevnim česticama koje imaju pristup s postojećih prometnica do rekonstrukcije prometnica sukladno rješenju iz ovog Plana, bez obzira na trenutnu širinu prometnog koridora. U tom se smislu postojeće prometnice koje ne zadovoljavaju mininalne uvjete iz ovog plana (širina koridora) smatraju 1. etapom njihove rekonstrukcije na potrebnu minimalnu širinu.

(5) Osim prometnica ucrtanih u kartografskim prikazima Plana, dozvoljena je izgradnja i dugih prometnica koje moraju zadovoljiti minimalne uvjete propisane ovim odredbama, pri čemu minimalna širina tako planiranih prometnica u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za neposredni pristup građevinama stambene namjene iznosi 4,5 m.«

Članak 73.

Iza članka 117. dodaje se podnaslov »Ostale ceste« i novi članak 117a., koji glasi:

»Članak 117a.

(1) Mrežu ostalih cesta čine prometnice određene posebnom odlukom Općinskog vijeća kojima gospodari Općina Lovran.

(2) Prometnice iz prethodnog stavka izvan urbanih područja i u urbaniziranim područjima imaju iste prometne zahtjeve, s time da izvan urbanih područja nemaju pješačke pločnike već kolnike u skladu s računskom brzinom.

(3) Neposrednom provedbom ovoga Plana dozvoljena je izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih prometnica iz stavka (1).

(4) Za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih prometnica iz stavka (1) u neizgrađenom dijelu građevinskog područja koje se grade neposrednom provedbom ovog Plana primjenjuju se sljedeći kriteriji:

- računska brzina 40 (30) km/h

- maksimalni uzdužni nagib se određuje sukladno tehničkim propisima i lokalnim uvjetima

- raskrižja u nivou

- sa prometnice postoje prilazi zgradama

- pješački hodnici:

- obostrani, minimalne širine 1,25 m.

- jednostrani, minimalne širine 1,80 m.

(5) Za prometnice iz stavka (1) unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja iznimno se dozvoljava širina kolnika od 3,0 m uz osiguranje ugibališta za mimoilaženje vozila na svakih 100 m razmaka«.

Članak 74.

U članku 118. stavak (1), biše se tekst »javne«.

U istom članku, iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Svaka građevna čestica temeljem ovog Plana mora imati neposredni pristup na jednu od navedenih prometnih površina iz stavka (1) ovog članka ili iznimno kao u stavku (3) ovog članka.«

U istom članku, postojeći stavak (2) postaje stavak (3) i mijenja se te glasi:

»(3) Neposredan pristup stambenim građevinama (obiteljska kuća, vila, stambena građevina ili višestambena građevina) na prometnu površinu mora se osigurati prometnicom širine kolnika najmanje 4,5 m. Iznimno, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja pristup do stambenih građevina (osim višestambenih) može se osigurati i kolnim ili kolno - pješačkim putem širine najmanje 3,0 m, a najviše duljine 80,0 m, te pješačkim prolazom ili stubištem širine najmanje 1,5 m, a najviše duljine 50,0 m.«

Postojeći stavci (3) i (4) postaju stavci (4) i (5).

U istom članku, iza postojećeg stavka (4) dodaju se novi stavci (6) i (7) koji glase:

»(6) Najveća dozvoljena dužina slijepe ulice iznosi 200 m. Na završetku ulice potrebno je izgraditi i urediti okretište za komunalna i ostala vozila.

(7) Ukoliko minimalna širina kolnika iznosi 3,0 m, potrebno je na svakih 100 m razmaka osigurati ugibalište za mimoilaženje dvaju osobnih vozila.«

Članak 75.

U članku 121. stavak (1) u tablici se briše redak s normativom za stanovanje i dodaju dva nova redka s normativima za obiteljske kuće i vile te višestambene građevine:

obiteljske kuće,vile

-          1 mjesto -

stan

višestambene građevine

-   1,5 mjesta - 

stan

U istom članku, stavak (1) u tablici se za hotele, pansione i motele, uz tekst »2 ležaja« dodaje tekst »(iznimno 3 ležaja)«.

Članak 76.

U članku 122., iza postojećeg stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

»(4) Ako se garažni prostor nalazi u podrumskim etažama građevine, a izgrađen je sukladno članku 3. točka 13. ovih Odredbi, isti se ne uračunava u izgrađenost građevne čestice.«

Članak 77.

U članku 124. stavak (2) iza teksta »Korištenje i namjena površina« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 78.

U članku 125. iza teksta »Korištenje i namjena površina« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 79.

U članku 126., stavak (2), briše se tekst »(UPU 1)« i »(UPU 2)«.

U istom članku, iza stavka 2. dodaju se novi stavci (3) i (4) koji glase:

»(3) Planom se planira proširenje luke lokalnog značaja Lovran za potrebe komunalnog dijela luke za stalni vez plovnih objekata čiji vlasnici ima ju prebivalište na području Općine Lovran ili plovni objekt ipretežito borave na tom području i upisani su u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuju ugovori o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti.

(4) Za potrebe proširenja komunalnog dijela luke planirana je izgradnja novog mola, čime će se osigurati zaštita luke i osigurati dodatni kapacitet priveza brodica«.

Članak 80.

U članku 127. stavak (1) iza riječi »Lovranu« stavlja se točka, a ostatak teksta se briše.

U istom članku stavak (3) iza riječi »marine« briše se tekst »u sklopu zone ugostiteljsko turističke namjene Najade -T13 i/ili T2« i riječ »UPU 1«.

Članak 81.

U članku 129. postojeći stavci (1) i (2) se brišu, a umjesto njih dodaje novi stavak (1) koji glasi:

»(1) Prostornim planom se ne planira izgradnja javnog uzletišta za helikoptere (helidroma) ili aerodroma.«

Članak 82.

U članku 130. stavak (1) iza teksta »Korištenje i namjena površina« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 83.

U članku 132. stavak (1) iza teksta »Vodnogospodarski sustav« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

U istom članku stavak (6) briše se tekst »čl. 122« i »(NN 107/95, 150/05). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određebne čl. 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 28/96)«.

Članak 84.

U članku 134. stavak (1) iza teksta »Vodnogospodarski sustav« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

U istom se članku iza stavka (5) dodaje novi stavak (6) koji glasi:

»(6) Do uspostave sustava odvodnje otpadne vode iz stavka (1) ovog članka moguće je oborinske vode odvoditi raspršeno u javni teren ili u javni sustav oborinske odvodnje bez prethodnog pročišćavanja na separatoru s parkirališnih površina kapaciteta do 15 PM ili s manipulativnih površina do 400 m2

Postojeći stavci (6) i (7) postaju stavci (7) i (8).

Iza stavka (8) dodaju se novi stavci (9), (10) i (11) koji glase:

»(9) Sustav odvodnje otpadnih voda u obuhvatu Plana definiran je kao razdjelni.

(10) Svako obavljanje djelatnosti i izgradnja na području obuhvata Plana mora biti u skladu s važećom Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa i Odlukom o odvodnji Općine Lovran.

(11) Usklađenost Plana s Odlukom o zonama sanitarne zaštite i Odlukom o odvodnji Općine Lovran, te usklađenost Plana sa drugim zakonskim i podzakonskim aktima dužna je kontrolirati Općina Lovran.«

Članak 85.

U članku 135a. iza riječi »vodama« stavlja se točka, a ostatak se teksta briše.

Članak 86.

U članku 135b. briše se stavak (4).

Članak 87.

U članku 135c. stavak (2) i stavak (5) briše se tekst »(NN 107/95, NN 150/05)«.

Članak 88.

U članku 136. stavak (1) iza teksta »Energetski sustav« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

U istom članku, stavak 2., ispred riječi »dalekovod« dodaje se tekst »110 kV«, a riječ TS 110/10(20) kV se briše. Na kraju teksta se umjesto točke stavlja zarez i dodaje tekst »širine zaštitnog koridora 20 m.«

Članak 89.

U članku 137. stavak (2) se briše, a umjesto njega dodaju novi stavci (2), (3) i (4):

»(2) Planirane trafostanice 20/0,4 kV će se graditi na parcelama najmanje veličine 6 x 5 m, na lokacijama koje će se odrediti u postupku ishođenja lokacijske dozvole ili rješenjem o gradnji, ovisno o mogućnostima rješenja imovinsko - pravnih odnosa, pri čemu najmanja udaljenost od granice parcele iznosi 1,0 m.

(3) Planirane trafostanice 20/0,4 kV će se graditi neposrednom provedbom Plana, i to kao samostojeće građevine (na pripadajućoj parceli) ili kao ugradbene (u sklopu planirane građevine).

 (4) Postojeće trafostanice 20/0,4 kV moguće je po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom drugog tipa i kapaciteta.«

Postojeći stavci (3) i (4) postaju stavci (5) i (6).

U stavku (5) ispred riječi »podzemnim« dodaje se riječ »isključivo«, a tekst »odnosno kao nadzemna sa samonosivim kabelskim sklopom« se briše.

Članak 90.

U članku 138., stavak (4), briše se tekst »UPU 1)«.

Članak 91.

U članku 140. stavak (1) iza teksta »Područja posebnih uvjeta korištenja« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 92.

U članku 141. stavci (1) i (2) se brišu, a umjesto njih se dodaju novi stavci (1), (2), (3) i (4) koji glase:

»(1) U obuhvatu PPUO Lovran se nalazi dio Parka prirode Učka, zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode i upisanog u u Upisnik zaštićenih dijelova prirode.

(2) Područje Općine Lovran se prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže dijelom nalazi u obuhvatu Nacionalne ekološke mreže, i to područja važna za divlje svojte i stanišne tipove HR2000601 Park prirode Učka, HR2000656 Vršni dio Učke, HR2000640 Kestenove šume iznad Lovrana, međunarodno važno područje za ptice HR1000018 Učka i Ćićarija te dvadesetak točkastih lokaliteta važnih za divlje svojte i stanišne tipove. Staništa područja Općine Lovran su ucrtane na kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, 3.a. Područja posebnih uvjeta korištenja (izmjene i dopune).

(3) Ovim se Planom u svrhu očuvanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti predlažu slijedeći uvjeti i mjere zaštite prirode na području Općine Lovran, sukladno Zakonu o zaštiti prirode:

- u cilju očuvanja prirodne i krajobrazne raznolikosti kao posebnu vrijednost treba čuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, lokve i njihovu neposrednu okolicu te obalno područje (prirodne plaže i stijene)

- treba revitalizirati ekstenzivno stočarstvo

- očuvati sadašnji prostorni odnos šumskih i poljodjelskih površina

- u cilju poboljšanja ekoloških i mikroklimatskih prilika naselja treba zadržati postojeći ili stvoriti novi zeleni sustav u vidu mreže zelenih površina koja prožima naselje i povezuje ga s područjem izvan naselja

- pojedine neizgrađene dijelove unutar građevinskog područja treba zadržati kao zaštitne zelene površine

- treba zadržati prirodni pejsaž (slika naselja u krajobrazu) kao i postojeću vegetaciju

- kod ozeljenjavanja treba koristiti autohtone vrste drveća i grmlja, te propisati minimalnu površinu zelenila ili prirodnog terena na parceli

- u oblikovanju građevina treba koristiti materijale i boje uobičajene za ovaj prostor i tradicionalnu arhitekturu

- turistički razvitak područja ne smije ići na račun postojećih prirodnih obilježja

- građevinsko zauzimanje obalena krajobrazno vrijednim lokacijama treba ograničiti, a prirodnu obalu trebačuvati bez značajnijih izmjena obalne linije, nasipavanja ili otkopavanja

- u gospodarskom razvoju treba racinalno koristiti neobnovljiva prirodna dobra te održivo koristiti obnovljive prirodne izvore

- prirodna dobra treba koristiti temeljem planova gospodarenja istima, prema uvjetima zaštite prirode nadležnog tijela državne uprave

- u autohtone šumske zajednice listača nije dozvoljeno unašati kulture četinjača (pretežno bora), a sadašnji odnos kulture četinjača i listača treba zadržati, iz razloga što je to danas prepoznatljiva slika prirodnog i kulturnog krajobraza

- treba snimiti postojeće stanje šuma i izraditi šumsko gospodarsku osnovu

- kestenove šume koje su tijekom vremena u kontaktu s naseljima postale ugrožene potrebno je snimiti i očuvati njihov prostor - stanište do mogućnosti saniranja bolesti i obnove

- treba obnoviti nekadašnje maslinike, vinograde i voćnjake na osunčanim padinama gorja i uz rubove ruralnih naselja i zaseoka

- treba obnoviti nekadašnje pašnjačke livade koje pomalo obrašćuju šume, kao i očuvati otvorene proplanke i zaravni s kojih se pružaju vidici na Kvarnerski zaljev i masiv Učke

- način upravljanja i ponašanja u zaštićenom području Parka prirode Učka propisan je Planom upravljanja i Pravilnikom o unutarnjem redu Parka prirode Učka te PPPPO Učka

- na području Parka prirode Učka potrebno je u postupku pribavljanja dokumentacije za gradnju ishoditi posebne uvjete zaštite prirode, a za sve radnje i zahvate potrebno je ishoditi dopuštenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode

- na području Nacionalne ekološke mreže potrebno je provoditi smjernice za zaštitu ciljeva očuvanja za svako od područja sukladno Uredbi o proglašenju nacionalne ekološke mreže

- za planirane zahvate u području Nacionalne ekološke mreže, koji sam ili s drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže treba ocijeniti njegovu prihvatljivost za ekološku mrežu.

(4) Prijedlozi mjera zaštite prirode u obuhvatu Plana utvrđeni su sukladno uvjetima i mjerama zaštite prirode propisanim od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode i stručnom elaboratu »Podaci o vrstama, staništima zaštićenim i evidentiranim područjima i područjima Ekološke mreže RH s prijedlogom mjera zaštite za potrebe izrade izmjene i dopune PPUO Lovrana«, kojeg je izradio Državni zavod za zaštitu prirode u srpnju 2009. godine.»

U istom članku, postojeći stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 93.

U članku 144. stavak (1) iza teksta »Područja posebnih uvjeta korištenja« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

U istom članku, iza stavka (3) dodaje se stavak (4) koji glasi:

»(4) U zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama primjenjuju se samo one odredbe Plana koje nisu u suprotnosti s posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra, odnosno uvjetima prethodnog odobrenja, a koje u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili rješenja o uvjetima građenja izdaje nadležni Konzervatorski odjel.«

Članak 94.

U članku 145. stavak (2) briše se tekst iza riječi »sondiranje«, a umjesto njega dodaje tekst »Planirana intervencija u prostoru mora biti usuglašena s rezultatima istraživanja prije izrade dokumentacije i početka izvođenja bilo kakvih terenskih radova. Rezultati istraživanja trebaju biti adekvatno interpretirani.«

Članak 95.

U članku 146. stavak (3) briše se tekst »posebne uvjete građenja« a umjesto njega dodaje tekst »sve zakonom propisane akte«. U istom se stavku briše tekst »u Rijeci« a umjesto njega dodaje tekst »prije početka izvođenja istih.«

Članak 96.

U članku 147. stavak (2) briše se tekst »a prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara (69/99, 150/03, 151/03) članak 56. DPU« umjesto kojeg se dodaje riječ »koji«, a u nastavku se briše riječ »dostavljene«.

U istom članku, stavak 2. briše se tekst »maksimalnu dopuštenu visinu P+1«, a umjesto njega dodaje novi tekst »najviše dvije nadzemne etaže - P+1 (visina do 7,0 m) a samo izuzetno na strmim padinama 3 etaže - P+2 (visina do 9,0 m).«

Članak 97.

U članku 148. stavak (2) se briše, a umjesto njega dodaje novi stavak (2) koji glasi:.

»(2) Za sve građevne i urbanističke intervencije unutar zaštićene zone potrebno je ishoditi sve zakonom propisane akte od nadležnog Konzervatorskog odjela prije početka izvođenja istih.«

Članak 98.

U članku 163. stavak (3) briše se tekst »Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora« a umjesto njega dodaje tekst »posebnim propisima«.

Članak 99.

U članku 165. stavak (1) iza teksta »Korištenje i namjena površina« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 100.

U članku 166. stavak (1) iza teksta »Područja posebnih ograničenja u korištenju« dodaje se tekst »(izmjene i dopune).«

Članak 101.

U članku 168. stavak (1) iza teksta »Područja posebnih ograničenja u korištenju« dodaje se tekst »(izmjene i dopune)« a tekst u zagradi se mijenja i glasi »SNPGŽ 19/ 00 i SNIŽ 08/00«.

U istom se članku iza stavka (4) dodaje novi stavak (5) koji glasi:

»(5) Izgradnja vodnogospodarskog sustava provodi se neposrednim provođenjem Plana.«

Članak 102.

U članku 169. stavak (2) alineja 3., briše se tekst »Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, otpadnih i drugih tvari i otpadnim vodama (Narodne novine broj 40/1999.)« a umjesto njega dodaje tekst »posebnom propisu.«

Članak 103.

U članku 171. stavak (1) alineja a) briše se tekst »(Zakon o prostornom uređenju, Nar. nov., br. 30/94, 68/ 98, 61/00, 32/02 i 100/04)« i tekst »U svrhu provođenja zakona donesena je Uredba, čiji su uvjeti i mjere za uređenje unesene odnosno korištene prilikom izrade ovog Prostornog Plana«.

Članak 104.

U članku 172. stavak (1) briše se tekst »(NN 20/03)«.

Članak 105.

U članku 173. stavak (1) briše se tekst:

»To su slijedeći zakoni i propisi:

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima (NN broj 73/91, 19/92, 33/92, 76/94 i 161/98),

- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN broj 73/97),

- Zakon o zaštiti od požara (NN broj 58/93),

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (NN broj 29/83, 36/85 i 42/86),

- Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN broj 2/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (SL broj 55/83),

- Prostorni plan Primorsko-goranske županije (SN broj 14/2000).

- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04).«

U istom članku, iza stavka (2) dodaje se novi stavci (3) do (6) koji glase:

»(3) Svi prostorni planovi užih područja (UPU i DPU) čija je izrada propisana PPUO-om Lovran trebaju biti usklađeni sa ovim Planom na način da ako su već izrađeni, prilikom njihove sljedeće izmjene i dopune u njih budu interpolirane sve mjere zaštite koje nedostaju, ili ako je njihova izrada u tijeku da se u njima predvide sve potrebne mjere zaštite. Sukladno predviđenim odredbama iz ovog Plana u prostornim planovima užih područja potrebno je mjere zaštite razraditi do nivoa provedbenih zadaća investitora.

(4) Zahtjevi zaštite od prirodnih i drugih nesreća u ovom Planu kao i u svim prostornim planovima užih područja čija je izrada propisana ovim Planom moraju sadržavati i specifične smjernice i zahtjeve zaštite i spašavanja zbog omogućavanja što kvalitetnijih uvjeta za preživljavanje ljudi i omogućavanje smanjenje ljudskih žrtava.

(5) S obzirom na karakteristike područja za koji se izrađuje, sadržajno prostorni planovi užih područja (UPU i DPU) trebaju obuhvatiti sve mjere kojima se osigurava što bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredivost od identificiranih opasnosti, mogućih katastrofa, većih nesreća i akcidenata, ovisno o mjerlima izrade i propisanom sadržaju.

(6) Mjere koje utječu na bolju zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjenje izloženosti i povredivosti od identificiranih opasnosti, mogućih katastrofa, većih nesreća i akcidenata su:

- mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa posljedica prirodnih opasnosti - potresi

- mogući izvori tehničko - tehnoloških katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu

- mjere zaštite od poplava

- mjere koje omogućavaju zaštitu od štetnog djelovanja ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta

- mjere zaštite od požara otvorenog prostora

- mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća (kritična infrastruktura)

- mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite.«

Članak 106.

U članku 176. stavak (1) briše se tekst »Zakonu o građenju i«.

Članak 107.

U članku 177. stavak (5) iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

»- TVRB N106 za projektiranje i izgradnju garaža.«

U istom članku stavak (6) briše se točka na kraju rečenice i dodaje tekst koji glasi »sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.«

U istom članku stavak (7) briše se tekst »Nove ceste i rekonstrukcije postojećih cesta s dva vozna traka (dvosmjerne) treba projektirati minimalne širine kolnika od 5,5 metara, odnosno« a na kraju rečenice i dodaje tekst koji glasi « sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.«

U istom članku, iza stavka (8) dodaju se novi stavci (9) i (10) koji glase:

»(9) Za izgradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova moraju se poštivati odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima te propisa donesenih na temelju njega.

(10) Za složenije građevine (građevine skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara.«

Članak 108.

U članku 178. stavak (1) se briše, a umjesto njega dodaje novi stavak (1) koji glasi:

»(1) Urbanistički plan uređenja izraditi će se za:

a) površine naselja:

. Urbanistički plan uređenja naselja Lovran

- obuhvat plana čine:

- građevinsko područje naselja Lovran (NA11-2), uključivo ugostiteljsko - turističke zone uz naselje Lovran (Sveti Mikula, Vile i Najade), luke županijskog i lokalnog značaja, luka nautičkog turizma - marina, privezište za brodice domicilnog stanovništva i uređene plaže UPL1-1, UPL1-2 i UPL2 (pri čemu će se kopneni i razgraničenje morskog dijela luke nautičkog turizma i uređenih plaža odrediti urbanističkim planom uređenja)

. Urbanistički plan uređenja naselja Medveja

- obuhvat plana čine:

- građevinsko područje naselja Medveja (NA41, NA42, NA43, NA44 i NA45)

- izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene uz naselje Susmel (T14) i Castelo (T15 i/ili T24)

- izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene uz naselje Kamp (T3)

- uređene plaže UPL4, UPL5-1, UPL5-2 i UPL5-3, pri čemu će se razgraničenje kopnenog i morskog dijela uređenih plaža odrediti urbanističkim planom uređenja.

. Urbanistički plan uređenja izdvojenog dijela naselja Liganj

- obuhvat plana čini izdvojeni dio naselja Liganj (NA 22 i NA 23)

. Urbanistički plan uređenja izdvojenog dijela naselja Tuliševica

- obuhvat plana čini izdvojeni dio naselja Tuliševica (NA 91)

b) površine izvan naselja za izdvojene namjene:

. Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene Labinsko

- obuhvat plana čini zona poslovne namjene LABINSKO (K)

. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Labinsko

- obuhvat plana čine:

- zona ugostiteljsko-turističke namjene Labinsko (T16 i/ili T21)

- uređena plaža Labinsko (UPL3)

. Urbanistički plan uređenja turističkog naselja Tuliševica

- obuhvat plana čini zona turističkog naselja Tuliševica (T22)

. Urbanistički plan uređenja turističkog naselja Liganj

- obuhvat plana čini zona turističkog naselja Liganj (T23)«.

U istom članku, stavak (2), iza teksta »Područja primjene planskih mjera zaštite« i »Građevinska područja« dodaje se tekst »(izmjene i dopune)«.

U istom članku dodaju se stavci (3), (4) i (5):

»(3) Urbanističkim planom uređenja utvrđuju se uvjeti uređenja prostora za građevine i zahvate u prostoru u skladu sa odredbama ove odluke.

(4) Urbanistički plan uređenja izrađuje se u pravilu mjerila 1:2.000.

(5) Urbanistički plan uređenja može propisati posredne i neposredne mjere provođenja«.

Članak 109.

Članak 179. se briše, a umjesto njega dodaje novi koji glasi:

»(1) Detaljni plan uređenja donijet će se za naselje Lovranska Draga (NA3).

(2) Obveza izrade Detaljnog plana uređenja Lovranska Draga propisana je člankom 19. Odluke o donošenju PPPO Učka.

(3) Detaljnim planom uređenja utvrđuju se uvjeti uređenja prostora za građevine i zahvate u prostoru u skladu sa odredbama ove odluke.

(4) Detaljni plan uređenja mora se treba izraditi sukladno sljedećim smjernicama:

- u okviru DPU-a potrebno je dodatno valorizirati naselje i propisati posebne uvjete zaštite prirodne i kulturne baštine

- novi sadržaji u naselju prvenstveno trebaju biti u funkciji dopune turističke ponude šireg područja (ugostiteljski sadržaji i mali obiteljski pansioni), dopunjeni uslužnim i trgovačkim sadržajima (prodaja autohtonih proizvoda: maruna, domaće rakije medice i sl.)

- u planiranom, odnosno neizgrađenom dijelu naselja minimalno 30% površine moraju biti zelene površine, kako bi se maksimalno zaštitila terasasta konfiguracija terena i aktivne poljodjelske površine

- novu izgradnju planirati uz postojeće prometnice, uz očuvanje koridora, propisanog posebnim propisima

- maksimalna visina planiranih građevina treba biti P+ 1 (do 7 m), a izuzetno na većim strmim padinama P+2 (do 9 m)

- do donošenja DPU-a mogu se obavljati rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene postojećih građevina, a za sve građevinske zahvate moraju se ishoditi posebni uvjeti uređenja prostora i prethodna dozvola od nadležnih službi za zaštitu prirodne i kulturne baštine

- pred ulazom u naselje potrebno je urediti manje parkiralište, kao zaravnati travnati teren za 2 autobusa i 8 - 10 automobila.

(5) Granica obuhvata Detaljnog plana uređenja Lovranska Draga određena je grafičkim prikazom br. N-5

»Prostor za razvoj naselja«, koji je sastavni dio PPPO Učka.

(6) Detaljnim planom uređenja ovisno o vrsti zahvata u prostoru određuje se za svaku građevnu česticu minimalno:

- oblik i veličina građevne čestice

- namjena građevine

- visina, veličina i površina građevine

- smještaj građevina na građevnoj čestici,

- način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

- uređenje građevne čestice

- oblikovanje građevine

- način sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i

- drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima«.

Članak 110.

U članku 179a. stavak (3) iza teksta »Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« i »Građevinska područja« dodaje se tekst »(izmjene i dopune)«.

Članak 111.

U članku 180. stavak (2) briše se točka na kraju rečenice i dodaje tekst: »tj. direktni kolni, odnosno javni pristup građevnoj čestici, minimalne širine 4,5 m. Iznimno, ako to lokalni uvjeti ne dozvoljavaju, minimalna širina može iznositi i manje, ali ne manje od 3,0 m.«

U istom članku, stavak (4) alineja a) briše se tekst »za jednosmjerni odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet«.

U istom članku, stavak (4) alineja a) briše se tekst »za jednosmjerni odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet«.

U istom članku, iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

»(5) III. kategorija uređenosti podrazumijeva visoko uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća sve elemente pripreme i opremanja.«

Postojeći stavak (4) postaje stavak (6).

Članak 112.

Članak 182. se briše i zamjenjuje novim:

»(1) Planom određuje obvezna I. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta za sva građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, za sljedeće se zone propisuje II. B kategorija uređenosti građevinskog zemljišta:

- zona ugostiteljsko-turističke namjene LIGANJ uz naselje Liganj (T23)

- zona ugostiteljsko-turističke namjene TULIŠEVCA (T22)

(3) Planom se određuje obvezna II B za građevinska područja unutar ZOP-a:

- zona poslovne namjene LABINSKO (K),

- neizgrađeni dio zone hotela sa pratećim sadržajima uz naselje Lovran - SVETI MIKULA (T11),

- turističko naselje LABINSKO (T16 ili T21),

- zona KAMP uz naselje Medveja (T3),

- zona hotela sa pratećim sadržajima SUSMEL (T14) uz naselje Medveja,

- zona hotela sa pratećim sadržajima CASTELO (T15 i/ ili T24) uz naselje Medveja.«

Članak 113.

Članak 184. se briše.

Članak 114.

U članku 185. stavak (3) iza teksta »Građevinska područja« dodaje se tekst »(izmjene i dopune)«.

Članak 115.

U članku 186. alineja 1. briše se tekst »UPU 1)«.

U istom članku, alineja 2. briše se tekst »UPU 2«, a u podalineji 1. tekst »T14«.

U istom članku alineja 3., iza riječi »uređenja« dodaje se riječ »izdvojenog«, briše se zarez iza riječi Liganj i umjesto njega dodaje slovo »i«, a tekst »Medveja Kali i Medveja Na Sele (UPU 7, UPU 8, UPU 9, UPU 10 i UPU 11)« se briše.

U istom članku, alineja 4., brišu se postojeće alineje a umjesto njih dodaju nove:

»- zone poslovne namjene Labinsko (K)

- zone ugostiteljsko-turističke namjene Labinsko (T16 ili T21)

- zone turističkog naselja Tuliševica (T22)

- zone turističkog naselja Liganj (T23)

nije dopuštena izgradnja novih građevina, a dozvoljena je rekonstrukcija i održavanje postojećih građevina čija je namjena sukladna Planu kao i izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne i komunalne namjene.«

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 116.

Prostorni plan uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07) primjenjivat će se u postupcima izdavanja upravnih akata pokrenutih prije stupanja na snagu ove odluke.

Članak 117.

Provedbeni dokumenti prostrnog uređenja kojima je reguliran prostorni razvoj na području Općine Lovran uskladit će se s ovom odlukom u roku od tri godine od njezina stupanja na snagu.

Odredbe planova iz stavka 1. ovog članka koje nisu u skladu s ovom odlukom prestaju važiti danom stupanja na snagu ove odluke, a do isteka roka iz stavka 1. primjenjuju se odredbe ove odluke.

Članak 118.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lovran izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Lovran i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran.

Izvornici Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovran čuvaju se u Općini Lovran.

Članak 119.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/29

Ur. broj: 2156/02-01-10-103

Lovran, 16. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=690&mjesto=51415&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr