SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA ČAVLE

33.

Na temelju članka 31., stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 19., članka 27., stavka 2. i članka 39., stavka 2. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 23. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Savjeta
općinskog načelnika Općine Čavle

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju naknade troškova za rad (u daljnjem tekstu: naknada) članovima Općinskog vijeća Općine Čavle i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, te članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle.

Članak 2.

Članovi Općinskog vijeća i članovi radnih tijela Općinskog vijeća te članovi Savjeta općinskog načelnika imaju pravo na mjesečnu naknadu.

Članak 3.

Visina mjesečne bruto naknade iz članka 2. ove Odluke određuje se u koeficijentima, a prema osnovici za obračun plaće dužnosnika određene stavkom 3.odredbe članka 4. Odluke o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (»Službene novine PGŽ« broj 21/10 od 28. svibnja 2010. godine).

Članak 4.

Koeficijenti za obračun naknada:

- predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle 1,40

- dopredsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle 0,70

- općinski vijećnik Općine Čavle 0,50

- vanjski član stalnog radnog tijela
Općinskog vijeća Općine Čavle 0,10

- savjetnik u Savjetu općinskog načelnika 1,40

Članak 5.

Član radnog tijela Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u samo jednom radnom tijelu Općinskog vijeća mjesečno.

Članak 6.

Osim prava na naknadu iz članka 2.ove Odluke članovima Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća te članovima Savjeta općinskog načelnika pripada i pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

Članak 7.

Novčana sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju naknada troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela, članova Savjeta općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i plaće Općinskog načelnika (»Službene novine PGŽ« broj 30/09).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/06

Ur. broj: 2170-03-10-01-11

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr