SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA ČAVLE

27.

Na temelju odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 23. rujna 2010. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2010. godine (»Službene novine PGŽ« broj 50/09) članak 3. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u 2010. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2010. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno I. Izmjenama i dopunama Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2010. godinu.

I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

I. Izmjene i dopune Plana iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ« i stupaju na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-03-09-01-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

I. Izmjene i dopune Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr