SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 18. Petak, 21. svibnja 2004.
OPĆINA FUŽINE
15

15.

Na osnovi članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 41. stavak 1. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« PGŽ broj 28/01, 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 13. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine, te se utvrđuje njegovo ustrojstvo.

II. Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, a naročito poslove:

.iz područja društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige o djeci, obrazovanja i odgoja, socijalne skrbi, zdravstva i udruga,

.iz područja komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, pripreme zemljišta za izgradnju, provedba komunalnog reda u skladu sa odlukama o komunalnom redu i mjerama za njezino provođenje, organiziran nadzor komunalnog reda putem komunalnog redara i njegovih ovlasti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu,

.iz područja prostornog i urbanističkog planiranja: uređenje naselja i stanovanja, zaštita okoliša - izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada programa za unapređenje stanja u prostoru, poslova na donošenju prostornog plana uređenja Općine Fužine i provedba javne rasprave, predlaganja programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,

.gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fužine: priprema akata za prodaju nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,

.vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Fužine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu,

.opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz područja rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme, investicijsko održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave roba i usluga,

.unapređenja mjesne samouprave.

III. Način rada i upravljanja

Članak 3.

Unutrašnji ustroj, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjem ustroju koji donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Fužine.

Članak 4.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine rukovodi pročelnik odjela.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje Općinsko vijeće na osnovi provedenog natječaja.

Uvjete za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje Općinsko vijeće Općine Fužine. Pročelnik odjela, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Fužine donosi pravilnik o unutrašnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinsko vijeće Općine Fužine, te njegova radna tijela.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu također nadzire izvršenje općih akata Općinskog vijeća Općine Fužine, te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, te za poboljšanje stanja u pojedinim područjima samoupravnog djelokruga, odnosno obavlja druge poslove koji su istome slijedom zakonskih propisa stavljene u djelokrug rada.

IV. Odgovornost Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad je odgovaran predsjedniku Općinskog vijeća Općine Fužine i Općinskom vijeću za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.

V. Sredstva za rad

Članak 7.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Fužine, na osnovi složenosti programa rada za tekuću godinu i opsega poslova i zadataka.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Općinsko vijeće objavit će natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Fužine, pravilnike koji su

u njegovoj nadležnosti u roku od 20 dana od imenovanja na dužnost.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/8

Ur. broj: 2112-03-04-1

Fužine, 13. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Josip Radošević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr