SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD RIJEKA

213.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke, Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Uredu za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu utvrđivanja plaće KLASA: 023-01/10-04/6-18, URBROJ: 2170/01-10-30-10-1 od 28. siječnja 2010. godine.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. studenog 2010. godine.

Klasa: 021-05/10-01/202

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 23. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=690&mjesto=51000&odluka=213
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr