SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
OPĆINA ČAVLE
Moscenicka_draga-001

22.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu i članka 37. stavak 1. alineja 9. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) općinski načelnik Općine Čavle, dana 9. rujna 2010. godine, donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Upravnog odjela za lokalnu
samoupravu i upravu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu (u nastavku teksta: Upravni odjel).

Članak 2.

Upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih Zakonom i Statutom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/06), (u nastavku teksta: Odluka) i drugim propisima kao i poslove državne uprave prenijetih na Općinu u skladu s Ustavom i Zakonom.

Upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.

Članak 3.

Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Upravnog odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove, čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga rada.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 4.

Upravni odjel ustrojen je za obavljanje upravnih, općih, administrativnih, financijsko-planskih, materijalno-financijskih, računovodstvenih i drugih stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i pomoćno-tehničkih poslova koji se odnose na:

- protokolarne, savjetodavne, stručne i administrativne poslove za potrebe općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, savjetodavnog tijela općinskog načelnika, Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća

- uredsko poslovanje (prijem i otprema pošte), zaštita i čuvanje arhivskog gradiva.

- pripremanje i organizacija sjednica tijela Općine

- ažuriranje web stranica Općine Čavle

- informiranje sukladno zakonskim propisima

- suradnja tijela općine s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima

- imovinsko-pravne poslove

- poslovi u svezi razmatranja predstavki i pritužbi građana, te predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,

- poslovi redovnog održavanja i čišćenja poslovnih prostora Općine te održavanje službenih vozila Općine

- izrada i izvršavanje proračuna

- planiranje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

- izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te kvartalnih izvješća

- konsolidacija financijskih izvještaja proračunskih korisnika

- planiranje i vođenje poslova javne nabave

- vođenje knjigovodstvenih evidencija

- razrez i naplata općinskih prihoda

- zaštita potrošača

- gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine

- komunalno gospodarstvo i poduzetništvo

- prostorno i urbanističko planiranje

- izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- upravni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva

- uređenje naselja i stanovanja

- komunalno redarstvo

- upravljanje komunalnom imovinom

- zaštita i unapređenje okoliša

- protupožarna, civilna zaštita i zaštita na radu

- uređenje prometa

- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe

- osiguravanje javnih potreba na području kulture

- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture

- osiguravanje javnih potrebe na području socijalne skrbi i zdravstva sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Općine Čavle

- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti

- osiguranje i drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Općine

- obavljanje i drugih poslova po nalogu općinskog načelnika

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statuom Općine.

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 5.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik. Pročelnik organizira i usklađuje rad Upravnog odjela.

Pročelnik je odgovoran za vlastiti rad i rad službenika/ namještenika u Upravnom odjelu, za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova, općinskom načelniku.

Članak 6.

Službenik / namještenik je dužan poslove obavljati savjesno pridržavajući se Ustava, zakona, općih akata Općine i pravilima struke, te nalozima pročelnika Upravnog odjela i općinskog načelnika

Službenik / namještenik je dužan izvršavati naloge pročelnika Upravnog odjela, te bez posebnog naloga obavljati poslove, odnosno zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen.

Službenik ima pravo i obvezu u radu koristiti nova saznanja, usvajati i primjenjivati stručna dostignuća u svojoj struci, te se trajno stručno usavršavati .

Službenici su dužni međusobno surađivati u radu, čuvati službenu i drugu poslovnu tajnu.

Članak 7.

Službenik / namještenik je dužan poštivati propisano radno vrijeme Upravnog odjela u kojem je zaposlen i koristiti ga za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređen, te mora biti prisutan na radnom mjestu.

Službenik / namještenik se tijekom radnog vremena bez odobrenja pročelnika Upravnog odjela

ne smije udaljavati iz radnih prostorija, osim radi korištenja dnevnog odmora.

Službenik / namještenik je o nemogućnosti dolaska na posao i razlozima spriječenosti dolaska na posao dužan obavijestiti pročelnika Upravnog odjela najkasnije u roku od 24 sata od njihova nastanka.

Članak 8.

Službenici / namještenici imaju pravo na plaću za svoj rad.

Plaće službenika/ namještenika uređuju se Pravilnikom o radu i Odlukama Općinskog Vijeća i Općinskog načelnika.

Službenik/namještenik nema pravo na plaću za vrijeme neopravdane odsutnosti s rada.

IV. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 9.

O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te drugim pravima i obvezama službenika/namještenika kao i o prestanku službe odlučuje rješenjem pročelnik Upravnog odjela ili osoba koju pročelnik za to pisano ovlasti.

Službenik/namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom, te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 74/10) - (u daljnjem tekstu: Uredba) i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto su: određena stručna sprema i struka, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Članak 10.

Postupak prijma u službu i raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu s Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi, a na osnovu Plana prijma u službu.

Za popunjavanje radnog mjesta moraju biti osigurana sredstava u Proračunu općine.

Općinski načelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijmom službenika u službu, odnosno prijmom namještenika u radni odnos, u skladu s važećim Planom prijma u službu.

Članak 11.

Radi stjecanja radnog iskustva i osposobljavanja za samostalan rad u službu se može primiti vježbenik putem javnog natječaja, a sukladno Planu prijama u službu.

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Članak 12.

Vježbenik ima mentora koji prati njegov rad. Mentora imenuje pročelnik Upravnog odjela iz reda službenika istog Upravnog odjela koji ima najmanje istu stručnu spremu kao vježbenik.

Visinu naknade za rad mentora utvrđuje odlukom općinski načelnik.

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 13.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom odjelu, koja sadržava popis radnih mjesta, opis poslova radnih mjesta, potrebno stručno znanje i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.

Članak 14.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik Upravnog odjela, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenima na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir prioritete Odjela.

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

Članak 15.

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

Članak 16.

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama određuje općinski načelnik.

Službenici/ namještenici poslove utvrđene ovim Pravilnikom obavljaju u punom radnom vremenu.

Puno radno vrijeme službenika i namještenika Općine Čavle je 40 sati tjedno, a određuje se kako slijedi:

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 08.00. do 16.00. sati

- utorak od 08.00 do 17.00 sati

- petak od 08.00. do 15.00 sati.

Uredovno vrijeme za prijam stranaka utvrđuje se na način da se stranke primaju svaki radni dan, osim četvrtka i to:

Ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 11.00. sati

Utorkom od 09.00 do 11.00. i od 13.00 do 17.00 sat.

Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište općinske uprave, te na WEB stranici Općine Čavle.

Članak 17.

Na zgradi u kojoj djeluje općinska uprava ističu se nazivi općinskih tijela u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika i službenika, te nazivi poslova koje obavljaju.

VIII. ODGOVORNOST ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 18.

Službenik / namještenik odgovara za počinjenu povredu službene dužnosti. Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.

Teške povrede službene dužnosti propisuju se zakonom, a lake povrede Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 19.

Lake povrede službene dužnosti su:

1. učestalo kašnjenje na posao ili raniji odlazak s posla

2. napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili opravdanog razloga

3. neuredno čuvanje spisa podataka ili druge povjerene dokumentacije

4. neopravdan izostanak s posla jedan dan

5. neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na rad u roku 24 sata bez opravdanog razloga

6. odbijanje izvršavanja radnog naloga nadređenog službenika osim u slučaju iz članka 36. st. 1. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj samoupravi

7. neovlašteno davanje informacija iz djelokruga Općine, bez odobrenja pročelnika Upravnog odjela

8. odbijanje pohađanja organiziranih programa izobrazbe.

Članak 20.

O lakim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje Pročelnik Upravnog odjela ili osoba koju on za to pisano ovlasti, a u drugom stupnju nadležan je službenički sud.

O lakim povredama službene dužnosti pročelnika Upravnog odjela u prvom stupnju odlučuje općinski načelnik.

Članak 21.

Teške povrede službene dužnosti su:

1. neizvršavanje, nesavjesno,nepravodobno ili nemarno izvršavanje službeničkih obveza,

2. nezakonit rad ili propuštanje poduzimanja mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprečavanja nezakonitosti,

3. davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka ili nastup štetnih posljedica

4. zlouporaba položaja,

5. prekoračenje ovlasti u službi,

6. odbijanje izvršenja zadaće ako za to ne postoje opravdani razlozi,

7. neovlaštena posluga sredstvima povjerenima za izvršavanje poslova,

8. uništenje, otuđenje ili činjenje dostupnim podataka, u vezi s obavljanjem službe, s utvrđenim stupnjem tajnosti u skladu s posebnim zakonom,

9. obavljanje djelatnosti koja je u suprotnosti s poslovima radnog mjesta ili prethodnog odobrenja pročelnika upravnog odjela,odnosno općinskog načelnika,

10. onemogućavanje građana ili pravnih osoba u ostvarivanju prava na podnošenje zahtjeva, žalbi, prigovora i predstavki ili u ostvarivanju drugih zakonskih prava,

11. nedolično ponašanje koje nanosi štetu ugledu službe,

12. uporaba nevjerodostojne isprave radi ostvarivanja prava u vezi s službom,

13. uzrokovanje veće materijalne štete u službi ili u vezi sa službom namjerno ili iz krajnje nepažnje,

14. ograničavanje ili uskraćivanje prava utvrđenih Zakonom službeniku koji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima prijavi sumnju na korupciju ili zlostavljanje tog službenika,

15. neopravdan izostanak s posla od dva do četiri dana uzastopno

16. druge teške povrede službene dužnosti propisane posebnim zakonom

Članak 22.

O teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje službenički sud u županiji koji je nadležan za vođenje postupka zbog teže povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica, a u drugom stupnju viši službenički sud ustrojen za državne službenike.

Troškove postupka pred službeničkim sudom snosi lokana jedinica u kojoj je zaposlen službenik.

IX. POSTUPAK ZBOG POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 23.

Na postupak zbog povrede službene dužnosti primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Postupak zbog povrede službene dužnosti je hitan.

Članak 24.

Postupak zbog lake povrede službene dužnosti pokreće zaključkom pročelnik upravnog odjela. Postupak zbog teške povrede službene dužnosti pokreće pročelnik upravnog odjela ili osoba koju za to ovlasti, danom predaje zahtjeva za pokretanje postupka nadležnom službeničkom sudu.

Postupak zbog povrede službene dužnosti protiv pročelnika Upravnog odjela pokreće općinski načelnik.

Članak 25.

Zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti dostavlja se službeniku, koji može podnijeti odgovor na zahtjev u roku osam dana od dana primitka zahtjeva.

U odgovoru na zahtjev za pokretanje postupka, službenik njegov branitelj ili sindikat čiji je član, ukoliko ga službenik ovlasti za zastupanje ima pravo predložiti izvođenje dokaza.

Članak 26.

U postupku zbog povrede službene dužnosti o odgovornosti službenika odlučuje se rješenjem, a o pitanjima postupka zaključkom.

Članak 27.

Za lake povrede službene dužnosti mogu se izreći slijedeće kazne:

1. opomena

2. javna opomena

3. novčana kazna u visini 10% plaće službenika isplaćene u mjesecu kad je izrečena.

Javna opomena se objavljuje na oglasnoj ploči Upravnog odjela Općine Čavle.

Protiv prvostupanjske odluke donesene u postupku zbog lake povrede službene dužnosti može se podnijeti žalba nadležnom službeničkom sudu u roku od osam dana od dana dostave odluke.

Članak 28.

Za teške povrede službene dužnosti mogu se izreći slijedeće kazne:

1. novčana kazna na vrijeme od jednog do šest mjeseci, u mjesečnom iznosu do 20% ukupne plaće isplaćene u mjesecu u kojem je kazna izrečena

2. premještaj na radno mjesto niže složenosti poslova unutar iste stručne spreme,

3. uvjetna kazna prestanka službe uz rok kušnje od jedne godine,

4. prestanak službe

Protiv prvostupanjske odluke donesene u postupku zbog teške povrede službene dužnosti može se podnijeti žalba Višem službeničkom sudu u roku od osam dana od dana dostave odluke.

Kazne izrečene u postupku zbog povrede službene dužnosti izvršava Pročelnik upravnog odjela ili osoba koju za to pisano ovlasti.

Kaznu izrečenu Pročelniku upravnog odjela izvršava općinski načelnik.

Članak 29.

Pri određivanju vrste kazne uzimaju se u obzir težina počinjene povrede i nastale posljedice, stupanj odgovornosti službenika, okolnosti u kojima je povreda počinjena te olakotne i otegotne okolnosti na strani službenika .

Izvršenje kazne za laku povredu službene dužnosti zastarijeva u roku jedne godine, a za tešku povredu službene dužnosti u roku dvije godine od konačnosti rješenja kojim je kazna izrečena.

Protekom roka od dvije godine, nakon pravomoćnosti izrečene kazne za laku povredu službene dužnosti odnosno protekom roka od četiri godine za tešku povredu službene dužnosti izrečena kazna briše se pod uvjetom da službenik nije počinio novu povredu službene dužnosti, od pravomoćnosti izrečene kazne.

Članak 30.

Pravo na pokretanje postupka zbog lake povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za počinjenu povredu i počinitelja, a najkasnije u roku šest mjeseci od dana kad je povreda počinjena. Ako u roku od šest mjeseci od dana pokretanja postupka ne bude donesena konačna odluka, postupak se obustavlja zbog zastare vođenja postupka. Pravo na pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti zastarijeva u roku godine dana od dana saznanja za počinjenu povredu i počinitelja, a najkasnije u roku dvije godine od dana kad je povreda počinjena.

Ako u roku dvije godine od dana pokretanja postupka ne bude donesena konačna odluka, postupak se obustavlja zbog zastare vođenja postupka.

X. DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG ODJELA

Članak 31.

Službenici su dužni trajno se osposobljavati za poslove radnog mjesta i usavršavati stručne sposobnosti i vještine u organiziranim programima izobrazbe putem radionica, tečajeva, savjetovanja, seminara i sl.

Troškovi izobrazbe u službi pokrivaju se iz Proračuna Općine.

Članak 32.

Službenici / namještenici se ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Službenike ocjenjuje pročelnik Upravnog odjela, sukladno Pravilniku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja koji donosi općinski načelnik.

Pročelnika upravnog odjela ocjenjuje općinski načelnik

Članak 33.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost na radu, koji može iznositi godišnje najaviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak.

Općinski načelnik Pravilnikom utvrđuje kriterije utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodatka uspješnosti na radu .

Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u Upravnom odjelu utvrđuje općinski načelnik sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Službenici i namještenici zatečeni u službi u Upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju sa radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima.

Službenicima/namještenicima izdati će se rješenja o rasporedu na radu, u rokovima i na način propisan zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu Općine Čavle od 29. listopada 2009. godine objavljen u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« broj 18/09.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/10-01/39

Ur. broj: 2170-03-10-01-10

Općinski načelnik

Željko Lambaša, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr