SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

88.

Na temelju članka 38. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10), članka 28. točke 22. a u vezi s člankom 65.stavak 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) i članka 85. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova
grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i utvrđuje raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini, kao i način ostvarivanja prava na sredstva.

II.

Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini od 950,00 kuna za 2010. godinu.

III.

Pravo na novčanu pomoć iz točke II. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, a na temelju evidencija i dokumentacije koju vodi jedinica lokalne samouprave.

IV.

Sredstava pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2010. godinu raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave sukladno kretanju broja korisnika pomoći za period 2006.- 2009. godine i procjene broja korisnika u 2010. godini.

(Raspored sredstava sastavni je dio ove Odluke).

V.

Jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za odobrenje pomoći za podmirenje troškova stanovanja Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Na temelju podnijetog zahtjeva Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb izvršit će doznaku pripadajućih sredstava.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/8

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-30

Rijeka, 16. rujna 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

Raspored sredstava JLS za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o visini novčanog iznosa za podmi  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr