SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

86.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/07), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 15. sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Gradskom komunalnom
trgovačkom društvu Murvica d.o.o. na prenošenje
obavljanja sporednih djelatnosti na plaži
»Gradsko kupalište« u Crikvenici

I.

Daje se suglasnost Gradskom komunalnom trgovačkom društvu Murvica d.o.o. iz Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1/II, da kao ovlaštenik koncesije na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine PGŽ« broj 29/07) sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga prenese na obavljanje tvrtki »Kirica« d.o.o., Tina Ujevića 22/3 iz Crikvenice.

II.

Suglasnost se daje za obavljanje sporednih djelatnosti na lokaciji broj 1. i 3. iz grafičkog plana plaže za iznajmljivanje sredstava, sportsko-rekreacijske sadržaje i djelatnosti ugostiteljstva i trgovine u lako uklonjivim objektima u opsegu kako slijedi:

. iznajmljivanje sredstava:

- 15 (petnaest) pedalina

- 350 (tristopedeset) ležaljki

- 180 (stoosamdeset) suncobarana

* sport i rekreacija:

- 2 (dva) glisera za sportove na vodi s opremom

- lokacija za sport (odbojka na pijesku, stolni tenis, trampulin i sl.)

- lokacija za zabavne igre

- lokacija za masažu i sl.ž

. ugostiteljstvo i trgovina:

- 3 (tri) lokacije za ugostiteljstvo s pripadajućim terasama

- 4 (četiri) lokacije za ambulantnu prodaju sladoleda, pića, tiskovina, cigareta i sl.

- lokacija za prodaju plažnih rekvizita

- lokacija za prodaju pekarskih proizvoda

(Grafički plan plaže sastavni je dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama PGŽ«.)

III.

Suglasnost se daje na rok od dvije godine počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/8

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-26

Rijeka, 16. rujna 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr