SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

83.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sidrište u uvali Bok, otok Susak, grad Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/10), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, grad Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 70/10), Zaključka Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji od 22. srpnja 2010. godine, članka 28. točka 13. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na 15. sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak,
grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, grad Mali Lošinj, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je obrt »Sansigot«, Susak 396, 51 561 Susak, vlasnika Alena Hošića i Marija Mirkovića, OIB:73799085531 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, sidrište u uvali Bok na otoku Susku ukupne površine 12 000 m2.

Priroda i opseg djelatnosti čini postavljanje sidrenog sustava za sidrenje 30 plovila u četverovez na akvatoriju opisanom lomnim točkama polja sidrišta, koje su iskazane u Gauss - Kruegerovim i geografskim koordinatama:

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije prikazan na Kopiji katastarskog plana u mjerilu 1 : 1000 izrađenoj od Igora Mršića, ovlaštenog inženjera geodezije u ožujku 2009. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 48.000,00 kuna

(slovima: četrdesetiosamtisuća kuna)

- promjenjivi dio naknade iznosi 2% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, posebno se to odnosi na zabranjivanje sidrenja na ostalom području uvale ukoliko je to predviđeno.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u lipnju 2010. godine (sastavni dio Ponude).

Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan tijekom cijele godine pružati usluge nautičarima na sidrištu, čuvati, održavati područje, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu opremu, te sanirati područje sukladno građevinskim propisima.

Članak 8.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 9.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 12.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Ako Najpovoljniji ponuditelj, u roku od 30 dana od dana konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 13.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dana 4. kolovoza 2009. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Pismo inicijative obrta »DVA SANSIGOTA«, Susak 396, otok Susak, vlasnika obrta Alena Hošića i Marija Mirkovića, za pokretanje postupka davanja koncesije za otvaranje nove luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok na otoku Susku, na području grada Malog Lošinja.

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom se temelji na Lokacijskoj dozvoli od 22. srpnja 2009. godine izdanoj od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Mali Lošinj, Primorsko-goranska županija. Područje koje se namjerava koncesionirati u naravi predstavlja dio akvatorija u uvali Bok na otoku Susku, ukupne površine 12 000 m2 s mogućnošću postavljanja plutača za sidrenje 30 plovila u četverovez.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 12. sjednici održanoj 27. svibnja 2010. donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, grad Mali Lošinj, temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama« broj 70/10 od 9. lipnja 2010.godine (dalje: Obavijest).

Dana 14. srpnja 2010. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Ciottina 17b, Komisija za otvaranje ponuda obavila je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Ciottina 17b, u propisanom roku je pristigla jedna (1) kompletna ponuda sa svim traženim dokumentima i to ponuditelja obrt »Sansigot«, Susak 396, 51 561 Susak, vlasnika obrta Alena Hošića i Marija Mirkovića, OIB:73799085531.

Iz ponude je vidljivo kako predmetna koncesija odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog dobra, a u skladu je s gospodarskom strategijom i politikom gospodarskog razvitka RH i Primorsko- goranske županije, te da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije je 22. srpnja 2010. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu, te je utvrdilo prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te da je ponuda u skladu s razvojnim planovima Grada Malog Lošinja koji se provode u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, te da će se davanjem koncesije

zaštititi morski i obalni okoliš kao prilog održivom razvoju. Jednoglasno je podržan obrt »Sansigot«, Susak 396, 51 561 Susak, vlasnika obrta Alena Hošića i Marija Mirkovića, OIB:73799085531.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave putem davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i druge strane u postupku.

Klasa: 021-04/10-01/8

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-20

Rijeka, 16. rujna 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr