SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

81.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04, 39/06 i 63/08), članka 18. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), točke 2. Zapisnika Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji (Klasa: 342-01/10-02/40; Ur.broj:2170/1-11/06-10- 03 od 22. srpnja 2010.), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 15. sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Dramlju, Grad Crikvenica, u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti i to:

- iznajmljivanje sredstava (100 suncobrana, 200 ležaljki, 8 pedalina)

- sportsko - rekreacijski sadržaji (4 brodice, 1 gliser s opremom za sportove na vodi: skije, tuba, banana te padobran za vuču; trampolin sa 4 polja; aquapark)

- ugostiteljstvo i turizam u 4 lako uklonjiva objekta :

. ugostiteljski objekt s terasom - 1

. ambulantna prodaja - 2

. trgovačka djelatnost - 1

Za djelatnosti koje prema svojoj naravi izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi dozvolu nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem području se daje koncesija.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra na području Grada Crikvenice, k.č. 8564, k.č.8575 upisane u zk.ul. 5913 k.o. Crikvenica.

Područje koje se daje u koncesiju ukupne je površine 10.913 m2, od čega se 191 m2 odnosi na obavljanje turističko-ugostiteljske djelatnosti, a 10.722 m2 na plažu (6962 m2 kopno i 3760 m2 more), te je iskazano u Gauss- Kruegerovim geografskim koordinatama:

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije prikazan na Kopiji katastarskog plana u mjerilu 1: 500 izrađen od GEA d.o.o, Dramalj u lipnju 2010. godine.

Grafički prikaz iz stavka 3. ovog članka ne objavljuje se.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 110.910,00 kuna (slovima:stodesettisućadevestodestkuna)

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% prihoda od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJAVANJE

Članak 5.

Ponuditelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja :

. račun prihoda i gubitka za proteklu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03, 141/06 i 28/09)

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi- rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelju jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. Idejno rješenje izrađeno sukladno odgovarajućem dokumentu prostornog uređenja;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra

6. rekapitulacijski list;

7. cjelokupnu natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku

ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51 000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaža Omorika - »ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/ 08) prema slijedećim kriterijima:

- ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

studiji gospodarske opravdanosti 40%

- ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 20%

- ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade 20%

- broj planiranih radnih mjesta 15%

- iznos investicija u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih investicija) 5%

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija uz zakonom propisani sadržaj, sadrži i grafički dio područja obuhvata koncesije, rekapitulacijski list, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti, te Nacrt ugovora o koncesiji, a može se podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovog članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Stručno povjerenstvo za koncesije pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istih.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka Stručno povjerenstvo dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji bit će obaviješteni bez odgode, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 25. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08).

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja, u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan.

ŽALBA

Članak 11.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i odluke o poništenju može se izjaviti žalba.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave sukladno članku 147. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« 110/07 i 125/ 08).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, te će u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/10-01/8

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-16

Rijeka, 16. rujna 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr