SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

79.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj 28/10), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije(«Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj dana 16. rujna 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika u upravnim tijelima
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika upravnih odjela i službi (u daljnjem tekstu: upravna tijela) Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije iznose:

Članak 3.

Najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pročelnici upravnih tijela Primorsko-goranske županije donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Primorsko- goranske županije kojima upravljaju.

Župan će u roku iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenja o plaći pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije donijet će Župan u roku od 5 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe članka 2., 4., 5., i 6. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika Klasa: 023-01/05-01/4, Ur.broj:2170/1-11-03/ 2-05-1 od 7.srpnja 2005.godine i njegovih izmjena i dopuna Klasa:022-04/6-03/11, Ur.broj: 2170/1-11-01/5-06-22 od 27.travnja 2006. godine; Klasa:022-04/6-03/15, Ur.broj: 2170/1-11-01/5-06-25 od 1.lipnja 2006.godine; Klasa:022- 04/07-03/14, Ur.broj: 2170/1-04-01-07-24 od 24.svibnja 2007.godine i Klasa:022-04/07-03/31, Ur.broj: 2170/1-04- 01-07-34 od 29.studenog 2007. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/8

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-11

Rijeka, 16. rujna 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaća  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr