SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 18. Petak, 21. svibnja 2004.
GRAD OPATIJA
19

22.

Na temelju odredbe članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatija za 2004. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 31/03 i 12/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01) Gradsko vijeće, na sjednici održanoj 13. svibnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o zaduživanju kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje kapitalnih ulaganja za Ljetnu pozornicu Grada Opatije

Članak 1.

Grad Opatija (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.500.000,00 kn za financiranje kapitalnih ulaganja (investicijski radovi i nabavka opreme) na Ljetnoj pozornici Grada, kako je utvrđeno Proračunom Grada Opatija za 2004. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 31/03 i 12/04).

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 1.500.000,00 kn

Vrsta kredita: kunski kredit s valutnom klauzulom u CHF

Kamatna stopa: nominalna - tromjesečni LIBOR za CHF + 2,50 p.p.

(na dan objave oglasa 2,76 p.p.)

efektivna kamatna stopa 2,84 p.p.

Metoda obračuna kamata: konformna, kamata se obračunava i naplaćuje kvartalno

Dinamika otplate glavnice: kvartalno

Rok povrata kredita: 5 godina bez počeka

Naknada za odobrenje kredita: 0,2 p.p. jednokratno od iznosa kredita

Ostale naknade: nema

Instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-04-1

Opatija, 13. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić dipl. ing. v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr