SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 31. Srijeda, 28. srpnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

48.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09), Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine PGŽ«, broj 1/07), Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru Grada Opatije za razdoblje od 2007. do 2010. godine (»Službene novine PGŽ«, broj 40/06) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ«, broj 25/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 20. srpnja 2010. godine donosi

ODLUKU O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja
naselja 13 - naselja Travičići

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Travičići, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja Travičići (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat Plana određen je u Odlukom o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine PGŽ«, br. 1/07, u daljnjem tekstu: PPUG Opatije), grafičkim dijelom - kartografski prikaz 3C Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite i 4A Građevinska područja, s površinom obuhvata Plana cca 14,4 ha.

Grafički prikaz granice obuhvata plana, sastavni je dio Odluke.

Grafički prikaz granice ne objavljuje se.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje za koje se izrađuje Plan je građevinsko područje naselja i građevinsko područje izdvojene namjene T25 sa sljedećim sadržajima:

- stambena izgradnja, gradnja u području pod zaštitom (kulturna baština),

- mješovita izgradnja, stambeno poslovna i poslovno stambena, bez značajnijih poslovnih kapaciteta,

- društvena namjena - školstvo, slabo opremljena zona,

- ugostiteljsko - turistička namjena, bez značajnijih smještajnih kapaciteta,

- dijelom komunalno opremljeno područje, prometno prilično loše povezano uskim, strmim, vijugavim prometnicama i pješačkim stazama.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana, sukladno PPUG Opatije, su:

- odrediti osnovne namjene površina:

- područja stambene izgradnje

- područja mješovite izgradnje

- područja izgradnje gospodarskih građevina

- područja izgradnje javnih građevina i sadržaja

- područja rekreacijskih sadržaja;

- definirati svu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu sa zaštitom postojećih i/ili izgradnjom novih pješačkih i kolnih komunikacija;

- odrediti mjere za zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina;

- odrediti uvjete gradnje i elemente za uređenje, građenje i korištenje postojećih (rekonstrukcija) i novih površina i građevina;

- odrediti uvjete gradnje građevina ugostiteljsko-turističke namjene te pratećih sadržaja (sportski, rekreacijski, zabavni, uslužni, te građevine i parkovne površine koje obogaćuju osnovne sadržaje) u zoni T25.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za izradu plana koristiti će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade PPUG Opatije.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 8.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000 koristeći DOF, katastarske planove dobivene od DGU i slojni plan.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

- Hrvatske ceste d.o.o., Rijeka;

- Bina - Istra d.d.;

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka;

- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Rijeka;

- HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Opatija;

- HEP, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije, Zagreb;

- Komunalac d.o.o. Opatija;

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije, Rijeka.

Navedena tijela i osobe pozvati će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Navedena tijela u svom zahtjevu moraju odrediti važeće propise i njihove odredbe te stručne i ostale dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava odluke o izradi plana urbanističkoj inspekciji te dostava odluke i poziva za dostavu prethodnih zahtjeva tijelima i osobama određenim posebnim propisima: u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke,

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada nacrta (koncepcije) prijedloga Plana: u roku od 90 dana od dana potpisa ugovora za izradu plana sa stručnim izrađivačem plana,

- Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Plana: 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 90 dana od provedene prethodne rasprave,

- Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 30 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 60 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti ili proteka Zakonom propisanog roka.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 11.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, jer je isto već određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i PPUG-om Opatije.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Sredstva za izradu plana osiguravaju zainteresirane pravne i fizičke osobe, sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

.

Klasa: 350-01/10-01/138

Ur. broj: 2156/01-01-10-2

Opatija, 20. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr