SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 31. Srijeda, 28. srpnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

40.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se područja zona (ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

(2) Odlukom se propisuje i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Opatija ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, kao i nadležnost tijela Grada u svezi primjene članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09 i 79/09).

Članak 2.

Ovisno o pogodnosti položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 3.

(1) Komunalni doprinos iznosi 50% iznosa propisanog članom 2. ove Odluke za:

1. izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade koja je nakon izgradnje ili rekonstrukcije namijenjena u cijelosti stanovanju ili ako nije namijenjena u cijelosti stanovanju samo za onaj dio građevine koji je namijenjen stanovanju i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 400 m2 u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici (građevine čijem građenju se pristupa temeljem rješenja o uvjetima građenja), s time da je od ukupno utvrđene kubature građevine umanjenje moguće samo za kubaturu do 600 m3.

2. izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade koja je nakon izgradnje ili rekonstrukcije isključivo namijenjena poljoprivrednoj djelatnosti i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 600 m2 u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici i ako su namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti,

3. izgradnju nove ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće građevine komunalne infrastrukture, trafostanice, telefonske govornice, parkirališta, te čekaonica u gradskom i prigradskom prometu kao zasebnih građevina koje se ne nalaze u sklopu građevina drugih namjena.

Članak 4.

(1) Komunalni doprinos iznosi 70% iznosa propisanog članom 2. ove Odluke za izgradnju garaža, neovisno o tome da li se one grade kao samostalni objekt ili se nalaze u sklopu objekata druge namjene.

(2) Komunalni doprinos iznosi 40% iznosa iz stavka 1. ovog članka za gradnju ukopanih i podzemnih garaža. Ukopanom i podzemnom garažom smatra se garaža, u dijelu građevine koja se gradi ili garaža kao zasebni objekt, ako je sa svih strana ukopana u okolni teren (s time da kota gornjeg ruba stropne konstrukcije garaže smije biti najviše 1 m iznad najniže kote zaravnatog terena neposredno uz građevinu), te da ima osiguran kolni pristup silaznom rampom širine do 5 m.

Članak 5.

(1) Komunalni doprinos iznosi 30% iznosa propisanog članom 2. ove Odluke za izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju postojeće građevine koja je namijenjena stanovanju i čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, ako je investitor stanovnik Grada Opatije koji ima prebivalište najmanje posljednjih 20 godina bez prekida na području Grada Opatije. U građevinsku (bruto) površinu uračunavaju se i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici (građevine čijem građenju se pristupa temeljem rješenja o uvjetima građenja).

(2) U smislu stavka 1. ovog članka, prebivalište na području Grada Opatije dokazuje se uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova. U razdoblje prebivanja od najmanje posljednjih 20 godina bez prekida na području Grada Opatije, uključuje se i prijavljeno prebivalište na području bivše Općine Opatija do 10. 4. 1993. godine od kada Grad Opatija postoji u današnjim granicama.

(3) Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka primjenjuju se jedino ako je obveznik komunalnog doprinosa jedini investitor građevine ili ako su uz njega kao suinvestitori samo: bračni drug, dijete, roditelji, posvojenik ili posvojitelj, s time da se oslobađanje može koristiti samo jedanput za izgradnju ili rekonstrukciju jedne građevine.

Članak 6.

(1) Komunalni doprinos iznosi 10% iznosa propisanog članom 2. ove Odluke za izgradnju novih ili rekonstrukciju (dogradnja ili nadogradnja) postojećih građevina čija je osnovna namjena u većem dijelu bruto površine te građevine (preko 50%) za:

- kulturnu i društvenu djelatnost i to: objekte za društvenu djelatnost mladih, kino i kazališne dvorane, koncertne dvorane, kongresne dvorane, muzeje i galerije,

- športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju i to: športske dvorane, športski bazeni, športska igrališta i dječja igrališta,

- odgojne i obrazovne ustanove i to: škole, dječje vrtiće i jaslice,

- socijalnu skrb i zdravstvo i

- vatrogasnu djelatnost i policiju i

- javne ceste i druge javno-prometne površine.

Članak 7.

(1) Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kada se građevina uklanja zbog gradnje nove, ili se postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, komunalni se doprinos plaća na razliku u obujmu u odnosu na raniju, odnosno postojeću građevinu.

(2) Iznimno za otvorene bazene i otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.

Članak 8.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog po članku 7. i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člancima 2. do 6. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 9.

Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravno tijelo nadležno za komunalni sustav.

Članak 10.

(1) Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

(2) Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 11.

(1) Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa za:

1. izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 400 m2 u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici (građevine čijem građenju se pristupa temeljem rješenja o uvjetima građenja),

2. izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade koja je nakon izgradnje ili rekonstrukcije isključivo namijenjena poljoprivrednoj djelatnosti i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 600 m2 u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici i ako su namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti i za,

3. utvrđivanje komunalnog doprinosa u iznosu većem od 500.000,00 (slovima: petsto tisuća) kuna, prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa odobrit će se plaćanje komunalnog doprinosa u četiri tromjesečna obroka (pri čemu obveza plaćanja prvog obroka nastaje u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosa) pod uvjetima propisanim ovim člankom.

(2) Obročna otplata komunalnog doprinosa za slučajeve iz stavka 1. točka 1. i 2. ovog članka Odluke, odobrit će se samo ako obveznik pruži odgovarajuće osiguranje Gradu Opatiji, u vidu zadužnice (ovjerene kod javnog bilježnika) ili mjenice (s naznakom »bez protesta«).

(3) Obročna otplata komunalnog doprinosa u iznosu većem od 500.000,00 (slovima: petsto tisuća) kuna moguća samo ako obveznik pruži Gradu Opatiji osiguranje u vidu bankarskog jamstva (garancije) sa uglavom »bez prigovora« ili u vidu hipoteke na nekretnini u vlasništvu obveznika komunalnog doprinosa, radi naplate cjelokupne tražbine Grada Opatije s osnova komunalnog doprinosa.

(4) Na iznose odobrenog obročnog plaćanja komunalnog doprinosa za drugi, treći i četvrti obrok obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke. Kamata se obračunava za razdoblje od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

(5) U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok.

Članak 12.

(1) Gradonačelnik može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

- Grad Opatiju,

- trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Opatija osnivač ili većinski vlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti.

(2) Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka osiguravati će se u Proračunu Grada iz drugih izvora Proračuna.

(3) Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donijeti će se nakon što se proračunskim dokumentima za tekuću godinu osigura namirenje iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 13.

(1) Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Opatija ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

(2) Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

(3) Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

(4) O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa upravno tijelo nadležno za komunalni sustav odlučuje rješenjem.

Članak 14.

(1) Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez obračuna kamata:

- ako je pravomoćnim aktom nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje građevne dozvole, o čemu je donijet pravomoćni akt o obustavi postupka,

- ako je obveznik ishodio pravomoćni akt ili rješenje o potvrdi glavnog projekta na temelju kojeg se može graditi, ali nije započeo sa gradnjom tijekom važenja tog akta.

(2) Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi,

(3) O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa upravno tijelo nadležno za komunalni sustav odlučuje rješenjem.

Članak 15.

Investitor može snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. istog Zakona (nerazvrstane ceste) za koje stječe pravo da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog

doprinosa na osnovu suglasnosti Gradonačelnika i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Grada Opatije.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/04, 39/05, 54/07, 6/08, 46/08 i 10/09).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/14

Ur.broj: 2156/01-01-10-1

Opatija, 20. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr