SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
GRAD RAB
7

38.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 20. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na
području Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.

Članove Vijeća čine:

1. Zdenko Antešić, gradonačelnik Grada Raba, predsjednik

2. Franko Fabo, načelnik Policijske postaje Rab, zamjenik predsjednika

3. Berislav Dumić, predsjednik Gradskog vijeća, član

4. Rosanda Krstinić-Guščić, zamjenica gradonačelnika, koordinatorica Programa Rab - zdravi Grad, članica

5. Jure Adžamić, voditelj Centra za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab, član

6. Anka Bišić, ravnateljica Srednje škole »Markantuna de Dominisa« Rab, članica

7. Anamari Šarin, ravnateljica Osnovne škole »Ivana Rabljanina« Rab, članica

8. Marina Grgurić, voditeljica Ispostave Državnog inspektorata u Rabu, članica

9. Miladin Krsmanović, voditelj Ispostave Doma zdravlja u Rabu, član

10. Kristijan Fafanđel, vijećnik Gradskog vijeća, član

11. Ivica Lupić, vijećnik Gradskog vijeća, član.

Članak 3.

Mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća je četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za člana Vijeća.

Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan te ukoliko bude razriješen prije isteka mandata, Gradsko vijeće Grada Raba imenovat će novog člana Vijeća, a njegov mandat traje najdulje do isteka mandata članova Vijeća imenovanih u redovitom postupku iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Grada Raba putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana.

Program prevencije iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanja svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguravanja i povećanja mira te sigurnosti ljudi i imovine.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Vijeća zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Vijeća.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća sjednicom Vijeća predsjedava član Vijeća kojega za to ovlasti predsjednik Vijeća.

Vijeće zasjeda prema potrebi.

Članak 6.

Sjednica Vijeća saziva se pisanim putem.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Vijeća najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, odnosno kada se radi o stvarima hitne prirode predsjednik Vijeća može sazvati sjednicu telefonskim putem i u kraćem roku, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici te predati materijal uz predloženu točku dnevnog reda.

U slučaju spriječenosti svaki član vijeća dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti predsjednika Vijeća da ne može biti nazočan sjednici.

Članak 7.

Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, ime predsjednika, odnosno predsjedatelja, imena prisutnih, dnevni red, donesene odluke, rezultat glasovanja o pojedinom predmetu, imena govornika sa sažetim prikazom njihova izlaganja.

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 9.

Svaki član Vijeća ima pravo tražiti da se u zapisnik izdvoji njegovo osobno mišljenje o pojedinom pitanju na dnevnom redu sjednice.

Član Vijeća može to mišljenje u pisanom obliku priložiti zapisniku.

Članak 10.

Na prvoj idućoj sjednici Vijeća ovjerava se zapisnik sa prethodne sjednice, a svaki član Vijeća ima pravo dati primjedbe na zapisnik.

O utemeljenosti primjedbi na zapisnik odlučuje se na sjednici Vijeća. Ako se primjedba prihvati u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene i dopune. Tako izmijenjen i dopunjen zapisnik na koji nije bilo daljnjih primjedbi smatra se prihvaćenim.

Članak 11.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti.

Članak 12.

Rad u Vijeću je počastan.

Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur.broj: 2169-01-02-01-10-53

Rab, 20. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=683&mjesto=51280&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr