SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 29. Petak, 16. srpnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

23.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 8. srpnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10) (u daljnjem tekstu: Odluka), članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

U Općini Malinska-Dubašnica utvrđuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

- I. zona - GP-1: Malinska, Radići, GP-2: Bogovići, Zidarići, Milčetići, GP-2-1: Cuklićevo, GP-2-2: Bogovići - istok, GP-3: Rova, GP-4: Porat, Vantačići, GP-4-1: Valica, T1-1: Haludovo, T1-2: Haludovo II, T1-3: Porat - zapad, T1-4:

Malin, T1-5: Hrusta, R1-1: Haludovo, R1-4: Bogovići, R1- 5: Porat, R2-1: Haludovo II, R2-2: Haludovo, R2-3: Malinska - Malin, R2-4: Vrtača, R2-5: Rova, R2-6: Vantačići, R2- 7 Porat, G-1: groblje Bogovići

- II. zona - - GP-5: Sveti Vid-Miholjice, Maršići, GP-6: Turčići, GP-7: Kremenići, Žgombići, R1-2: Miholjice

- III. zona - GP-8: Oštrobradići, GP-9: Barušići, Ljutići, GP-9-1 Ljutići, GP-10: Sveti Ivan, Sveti Anton, GP-11: Sabljići, GP-12: Milovčići, K-1: Sveti Vid - sjever, K-2: Sveti Vid - jug, K-3: Barušići, R1-3: Sveti Ivan, G-2: groblje Sveti Vid, G-3: Staro groblje

Područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa definirana su prema Prostornom planu Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 i 38/09).

Za građevine izvan građevinske zone komunalni doprinos se obračunava prema zoni koja je najbliža toj građevinskoj čestici.«

Članak 2.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture, iskazana u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Iznimno od odredbe stavka 1. Ovog članka jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za izgradnju objekta tipa hotel utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti za pojedinu zonu i koeficijenta 0,80.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za izgradnju otvorenih građevina i otvorenih dijelova građevina, koji nisu natkriveni i omeđeni prema van, utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za pojedinu zonu i koeficijenta prema namjeni kako slijedi:

- za benzinsku postaju, suhu marinu i skladišni i manipulativni prostor koeficijenta 0,1 i

- za igrališta i bazene koeficijenta 0,3.«

Članak 3.

Briše se članak 6. Odluke.

Članak 4.

Stavak 1. članka 9. Odluke mijenja se i glasi:

»Povrat sredstava komunalnog doprinosa izvršit će se na zahtjev obveznika bez obračunatih kamata u slučaju:

- ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi i

- ako stranka dostavi pravomoćni akt o prekidu postupka izdavanja akta o građenju.«

Članak 5.

Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 10.

Ako je investitor, Općina Malinska - Dubašnica u potpunosti je oslobođena plaćanja komunalnog doprinosa temeljem ove Odluke.

Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica može osloboditi u potpunosti ili u dijelu obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova, trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Malinska - Dubašnica, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.«

Članak 6.

Stavak 1. članka 11. Odluke mijenja se i glasi:

»Investitor - fizička osoba koja ima prebivalište na području otoka Krka neprekidno najmanje 10 godina ili 20 godina tijekom života ima pravo na jednokratni popust u iznosu od 50% iznosa komunalnog doprinosa za dio objekta do 1.000 m3, za gradnju svih tipova građevina, u svim zonama osim u III. zoni - poslovne zone sjever i jug u Svetom Vidu-Miholjice i poslovna zona u Barušićima, uz uvjet da nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Malinska - Dubašnica s bilo kojeg osnova.«

Stavak 4. članka 11. Odluke mijenja se i glasi:

»Investitori koji grade objekte poslovno-proizvodne namjene u III. zoni - poslovne zone sjever i jug u Svetom Vidu-Miholjice i poslovna zona u Barušićima, uz uvjet da nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Malinska - Dubašnica s bilo kojeg osnova, i imaju sjedište tvrtke na području otoka Krka oslobađaju se plaćanja 30% obveze komunalnog doprinosa.«

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-17

Malinska, 8. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA- DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komun  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=682&mjesto=51511&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr