SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 29. Petak, 16. srpnja 2010.
GRAD RIJEKA
73

202.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju
produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/08 i 40/09) članak 16. mijenja se i glasi:

»Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge uključuje:

- troškove prehrane te troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti,

- dio troškova za rad učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (jednog učitelja po razrednom odjelu).

Škola s roditeljem-korisnikom usluge sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.«

Članak 2.

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16a. koji glasi:

»Članak 16a.

Cijenu usluge za roditelja-korisnika usluge utvrđuje:

- Školski odbor škole, za troškove usluge iz članka 16. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke,

- Gradonačelnik, za troškove usluge iz članka 16. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu Grada.

Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge utvrđuje se u pravilu do 15. kolovoza za narednu školsku godinu.«

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge koji ima prebivalište na području Grada, smanjuje se kako slijedi:

- cijena usluge iz članka 16. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke, smanjuje se za iznos dnevnog troška prehrane u slučaju kada učenik odsustvuje iz škole zbog bolesti, o čemu roditelj-korisnik usluge pravovremeno obavještava školu i dostavlja liječničku potvrdu,

- cijena usluge iz članka 16. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60% a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su sva djeca upisana u program produženog boravka ili su polaznici razrednog odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u školi te da su članovi istog obiteljskog domaćinstva.

Roditelju-korisniku usluge iz stavka 1. ovoga članka koji ispunjava uvjete utvrđene općim aktom Grada kojim se uređuje socijalna skrb, Grad će nadoknaditi odgovarajući iznos sredstava za podmirenje troškova programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, u iznosu utvrđenom tim općim aktom.

Za roditelja-korisnika usluge koji nema prebivalište na području Grada, cijena usluge može se smanjiti samo za iznos dnevnog troška prehrane u smislu stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.«

Članak 4.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva za financiranje rada učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (jednog učitelja po razrednom odjelu) osiguravaju se u Proračunu Grada te iz cijene usluge koju plaća roditelj-korisnik usluge.«

Članak 5.

Članak 19a. briše se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/158

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=682&mjesto=51000&odluka=202
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr