SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 29. Petak, 16. srpnja 2010.
GRAD OPATIJA
73

36.

Na temelju članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/10), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj sjednici održanoj 15. srpnja 2010. utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije.

Pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije:

- Odluku o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07),

- Ispravak Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 1/08),

- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/08),

- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/10),

u kojima je označeno vrijeme stupanja na snagu Odluke te izmjena i dopuna Odluke.

Klasa: 023-01/06-01/24

Ur. broj: 2156/01-01-10-12

Opatija, 15. srpnja 2010.

Predsjednik Komisije
Dušan Kotur, v. r.

ODLUKA
o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug gradske uprave Grada Opatije (u nastavku teksta: gradska uprava).

Gradsku upravu čine upravna tijela i unutarnja revizija.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Unutarnja revizija ustrojava se za obavljanje poslova određenih posebnim propisima.

Članak 3.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provedbu općih akata Grada Opatije te obavljaju druge poslove u skladu s propisima.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju pos1ova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

Unutarnja revizija izravno je podređena gradonačelniku, kao čelniku korisnika proračuna, u skladu s posebnim propisima.

Članak 5.

Sredstva za rad gradske uprave osiguravaju se u proračunu Grada Opatije i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UPRAVNA TIJELA

Članak 6.

Upravna tijela jesu:

1. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti,

2. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

3. Upravni odjel za prostorno uređenje,

4. Ured Grada,

5. Služba za upravni razvitak.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

Članak 7.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na:

- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,

- osiguravanje javnih potreba na području kulture,

- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,

- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,

- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,

- osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,

- pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva te vođenje platnog prometa putem računa Grada,

- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,

- prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada te prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

- gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva,

- materijalno poslovanje, uključujući javnu nabavu,

- ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela,

- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati i za potrebe

drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz proračuna Grada.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može obavljati i poslove riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika, u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik.

Članak 8.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),

- upravljanje vodama,

- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente,

- provođenje komunalnog reda,

- uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,

- suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,

- koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.),

- investicijsko održavanje imovine Grada,

- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 9.

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

- praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata,

- pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

- izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja,

- geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,

- pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),

- pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

- suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,

- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 10.

Ured Grada obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na:

- politički sustav Grada,

- rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,

- sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,

- imovinsko-pravne poslove, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom,

- međunarodnu suradnju, europske integracije te potporu upravnim tijelima gradske uprave na poslovima vezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 11.

Služba za upravni razvitak obavlja stručne, upravne, informatičke i druge poslove koji se odnose na:

- kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave te lokalnoga javnog sektora,

- unutarnje ustrojstvo gradske uprave,

- upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, statističko-analitička potpora djelovanju gradske uprave, upravljanje zapisima - uredsko poslovanje, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka),

- upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, karijerni razvitak, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave, zaštita na radu),

- razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,

- nadzor nad radom gradske uprave, koji se obavlja u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje gradonačelnik;

- sigurnost (zaštita od požara, zaštita i spašavanje, sigurnost radnog okružja gradske uprave te gradske imovine i sl.),

- tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,

- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Gradonačelnik može s ustanovama čiji je Grad osnivač ili suosnivač te s trgovačkim društvima kojima je Grad vlasnik ili suvlasnik sklopiti ugovor o suradnji i koordiniranom obavljanju poslova iz stavka 1. podstavka 8. ovoga članka.

IV. USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE

Članak 12.

Radom upravnih tijela rukovode pročelnici, koji se imenuju i razrješuju na način propisan zakonom.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored

na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 13.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja upravnih tijela uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave donosi se na način propisan zakonom.

Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela donosi gradonačelnik, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 14.

Ustrojstvo unutarnje revizije uređuje gradonačelnik, u svojstvu čelnika korisnika proračuna, u skladu s posebnim propisima.

Kada poslove unutarnje revizije obavlja unutarnji revizor raspoređen na izdvojeno radno mjesto, neposredno do gradonačelnika, akte kojima se odlučuje o njegovim pravima, obvezama i odgovornostima na području službeničkih i radnih odnosa donosi gradonačelnik.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/00, 20/03 i 32/05) nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za samoupravu i upravu nastavlja radom kao Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav nastavlja radom kao Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, a Ured Gradskog poglavarstva nastavlja radom kao Ured Grada.

Članak 16.

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave bit će donesen u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Do njegova donošenja na snazi ostaju pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/00, 20/03 i 32/05).

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

Pročelnici i predstojnici upravnih tijela imenovani na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja, koji budu ispunjavali uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika odnosnoga upravnog tijela propisane pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave, bit će raspoređeni na radno mjesto pročelnika rješenjem Gradskog poglavarstva.

Rješenja o rasporedu iz stavka 3. ovoga članka bit će donesena u roku od 15 dana, a rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 45 dana od stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/00, 20/03 i 32/05).

Službena uporaba izmijenjenih naziva upravnih tijela iz članka 15. stavka 2. ove Odluke započinje danom rasporeda pročelnika navedenih upravnih tijela. Do tada u službenoj uporabi ostaju nazivi upravnih tijela određeni Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/00, 20/03 i 32/05).

Opći akti doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/00, 20/03 i 32/05) te opći akti kojima je Gradsko poglavarstvo uredilo prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr