SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
OPĆINA SKRAD
73

13.

Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 01/07), a u svezi s člankom 2. Proračuna Općine Skrad za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 59/09) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 9. lipnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Skrad za 2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/10) u članku 3. stavku 1. iza riječi »razmjerno broju njenih članova« dodaju se riječi »u trenutku konstituiranja«.

U članku 3. stavku 2. iza riječi »pojedinoj političkoj stranci pripada« briše se zarez i riječi »prema rezultatima provedenih izbora za članove Općinskog vijeća«.

Članak 2.

Članak 6. briše se.

Članak 3.

Članak 7. postaje članak 6., a članak 8. postaje članak 7.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 006-01/10-01/1

Ur. broj: 2112/04-10-01-01

Skrad, 10. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr