SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
73

17.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 36/09), članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi Općine Ravna Gora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje obavljanje i financiranje prava i oblika iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Ravna Gora, uvjeti i način njihova ostvarivanja, postupak za ostvarivanje tih prava i oblika te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti za ostvarivanje prava i oblika iz socijalne skrbi.

Članak 2.

Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Odjel), uz mišljenje drugih radnih tijela i zaključaka Odbora za socijalna pitanja.

Odbor za socijalna pitanja (u daljnjem tekstu: Odbor) je stručno radno tijelo koje je sastavljeno od predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Ravna Gora sa zadaćom obavljanja poslova u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

Mandat članova Odbora traje do isteka mandata članovima Općinskog vijeća koji su ga imenovali.

Mandat članova Odbora može prestati: na osobni zahtjev, na prijedlog ostalih članova Odbora ili na prijedlog Općinskog vijeća Općine Ravna Gora.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom ne mogu se ostvariti na teret proračuna Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općina), ukoliko je zakonom i drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju na teret proračuna Republike Hrvatske ili drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, prava iz socijalne skrbi ne može ostvariti samac ili član obitelji koji:

- može sam sebe uzdržavati,

- ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

- ne želi ostvariti pomoć na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, a nije utvrđeno da je pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,

- može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,

- ima u vlasništvu registrirano osobno ili teretno motorno vozilo, osim ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji-korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, većeg broja djece, starije, teško pokretne osobe ili za zadovoljavanje neke druge osnovne životne potrebe,

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt sa kojim se ne koristi ili ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba,

- je ostvario sredstva prodajom imovine ili je darovao svoju imovinu, za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina.

Članak 4.

Svaki je građanin dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti.

Članak 5.

U smislu članka 3. ove Odluke, osoba može sama sebe uzdržavati prihodima koje može ostvariti prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na imovinu djeteta koja se može izuzeti od opterećenja ili otuđenja, o čemu odlučuje Centar za socijalnu skrb.

Članak 6.

U smislu članka 3. ove Odluke, smatra se da osoba može sama sebe uzdržavati ako nije uredno prijavljena kod službe za zapošljavanje ili ako je prijavljena kod službe za zapošljavanje, a u roku od šest mjeseci prije pokretanja postupka odbije ponuđeno zaposlenje neovisno o stručnoj spremi, odnosno ako ima prilike makar privremenim sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti druge prihode.

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi u smislu odredbi ove Odluke su prava kojima se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih ili drugih osoba koje one same ili uz pomoć svoje obitelji ne mogu iz opravdanih razloga zadovoljiti, prije svega zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti.

Radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti socijalnom skrbi pruža se potpora obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi.

Članak 8.

Broj korisnika koji mogu ostvarivati pojedina prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom, može biti određen, tj. ograničen socijalnim programom kojim je predvi

đeno financiranje prava predviđenih ovom Odlukom ili posebnom odlukom Općinskog načelnika, a sve u zavisnosti od sredstava osiguranih u Proračunu Općine koja su osigurana za financiranje socijalnih prava propisanih ovom Odlukom.

Članak 9.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u proračunu Općine Ravna Gora.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

Korisnik prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom je (u daljnjem tekstu: korisnik) samac, član obitelji ili obitelj u cjelini, koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodom iz imovine ili iz drugih izvora.

Odredbom stavka 1. ovog članka korisnici socijalne skrbi propisanih ovom odlukom su:

- Samac - osoba koja nema obitelj ili živi bez članova obitelji.

- Obitelj - čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

- Mlađa punoljetna osoba - osoba do navršene 21. godine života.

- Samohrani roditelj - roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

- Tjelesno i mentalno oštećeno ili psihičko bolesno dijete, dijete žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko ili kazneno popravne zaštite.

- Tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna ili druga osoba koja zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama.

- Druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka.

Članak 11.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji u vrijeme podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Općine Ravna Gora.

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to: a) socijalni uvjet, b) uvjet prihoda.

Ostvarivanje pojedinih prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, kao i primjena uvjeta iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se na način i po postupku propisanom ovom Odlukom.

a) Socijalni uvjet

Članak 13.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ukoliko na temelju rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava i to:

- pravo na pomoć za uzdržavanje, ili

- pravo na osobnu invalidninu.

b) Uvjet prihoda

Članak 14.

Korisnik ispunjava uvjet prihoda ukoliko ima mjesečne prihode u sljedećim iznosima:

- samac, čiji prihod ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna,

- dvočlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,

- tročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna,

- četveročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 3.000,00 kuna,

- obitelji s više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava se za iznos od 500,00 kuna.

Uvjeti prihoda dokazuju se potvrdom o visini dohotka ili mirovine u zadnja tri mjeseca, uvjerenjem da li je u katastarskom operatu upisan kao posjednik zemljišta na području za koje evidenciju o posjednicima vodi Područni ured za katastar Rijeka, ispostava-pododsjek za katastar nekretnina Delnice i potvrdom Općinskog suda u Delnicama, zemljišnoknjižni odjel, da li je upisan kao vlasnik nekretnina u katastarskim općinama za koje je nadležan Z. k. odjel Općinskog suda u Delnicama, za podnositelja zahtjeva i ostalih članova obitelji.

Pod prihodom iz stavka 1. ovog članka smatra se ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka samca, odnosno obitelji, isplaćenih u tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i primici koje samac ili obitelj ostvare po osnovi rada ili mirovine iz Hrvatske ili inozemstva, prihoda od imovine, sezonskim i povremenim radom ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 3. ovog članka ne uračunava se pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, ortopedski dodatak, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, doplatak za djecu i državna potpora za poljoprivredu.

Ukoliko prihodi propisani za pojedinog korisnika prelaze iznose propisane stavkom 1. ovog članka, Općinski načelnik može uz prethodno mišljenje Odbora ili na temelju odluke u izuzetnim i naročito opravdanim slučajevima i bez obzira na propisani uvjet prihoda, korisniku na njegov pismeno obrazloženi zahtjev i uz dodatne dokaze kojima dokazuje tu svoju potrebu, odobriti neko od prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 15.

Ovom se Odlukom utvrđuju sljedeća prava iz socijalne skrbi:

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,

3. pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola,

4. pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić,

5. pravo na socijalne stipendije učenika i studenata,

6. pravo na pomoć invalidima i hendikepiranim osobama,

7. pravo na jednokratnu novčanu pomoć starijim osobama,

8. pravo na jednokratnu novčanu pomoć svakom novorođenom djetetu sa prebivalištem na području Općine Ravna Gora u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 16.

Korisnik koji je podnio zamolbu za dobivanje socijalnih prava propisanih ovom Odlukom dužan je davati točne podatke o svim svojim redovitim i drugim prihodima, nekretninama ili drugoj imovini te mora omogućiti Odboru uvid u svoje prihode i imovno stanje.

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 17.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na komunalnu naknadu, električnu energiju i vodu.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se korisniku ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti, u novcu izravno korisniku na temelju plaćenih računa ili na način da Odsjek Odjela u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Korisniku pomoći koji se grije na drva može se, jednom godišnje, osigurati do 3 m3 drva.

Članak 18.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja ne može ostvariti korisnik ako on ili ona ili član njihove obitelji, pored stana (kuće) koriste, odnosno imaju na području Republike Hrvatske u vlasništvu ili suvlasništvu drugu nekretninu koja ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.

Korisnik koji je ostvario sredstva prodajom imovine ili je darovao svoju imovinu nema pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja.

Korisnik koji prima pomoć za troškove stanovanja dužan je davati točne podatke o svom socijalnom uvjetu te o svim svojim prihodima odnosno uvjetu prihoda te mora omogućiti uvid u svoje prihode i imovno stanje.

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 19.

Jednokratna novčana pomoć je pomoć koja se odobrava korisniku koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća (bolest ili smrt člana obitelji, rođenje djeteta, školovanje djeteta, elementarna nepogoda, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće, drugih nevolja i sl.), nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Jednokratna pomoć može se odobriti korisniku socijalne zaštite koji je ostvario neko od prava ili oblika socijalne zaštite.

Jednokratna novčana pomoć iznosi 800,00 kuna.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u novcu, a iznimno, kada postoji vjerojatnost da se novčanom isplatom ne bi ostvarila njena svrha, ta se isplata može zamijeniti i prikladnom isplatom u naravi.

Korisnik jednokratne pomoći može biti samo jedan član obitelji.

3. Pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola

Članak 20.

Pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola (u daljnjem tekstu: prehrana učenika), je pomoć koja se odobrava korisniku koji nije u mogućnosti podmirivati troškove prehrane učenika u osnovnim školama.

Prehrana učenika odobrava se korisnicima ako je ispunjen uvjet prihoda za roditelje i skrbnike djeteta ili da je dijete iz obitelji koja imaju troje i više djece, od kojih najmanje troje istodobno redovito pohađaju nastavu u osnovnoj ili srednjoj školi.

Pravo na prehranu učenika ostvaruje se samo za vrijeme trajanja nastavne godine.

Pravo na prehranu učenika koristi se na način da se sredstva u iznosu od 100,00 kuna po učeniku izravno uplaćuju na račun osnovnih škola.

Općinski načelnik može, uz mišljenje Odbora, radi preispitivanja opravdanosti ostvarivanja prava na prehranu učenika, zatražiti od korisnika ovog prava ili nadležnih osnovnih i područnih škola, isprave, odnosno dokaze kojima se dokazuje osnova za dalje ostvarivanje prava na prehranu učenika.

4. Pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić

Članak 21.

Pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić (u daljnjem tekstu: troškovi smještaja) je pomoć koja se odobrava djeci koja pohađaju dječji vrtić, a čiji roditelji ili staratelji nisu u mogućnosti plaćati propisanu cijenu troškova po djetetu.

Članak 22.

Troškovi smještaja odobravaju se ako su ispunjeni propisani uvjeti za roditelje ili skrbnike djeteta i to: socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pravo na troškove koristi se na način da Odsjek na temelju rješenja Odjela plati troškove smještaja na račun dječjeg vrtića za dijete kojem su odobreni troškovi smještaja.

Pravo na troškove smještaja u iznosu od 100,00 kuna po djetetu ostvaruje se samo za vrijeme trajanja smještaja djece u dječji vrtić.

5. Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata

Članak 23.

Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata na području Općine Ravna Gora regulirano je Odlukom o socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora kojom se regulira postupak raspisivanja natječaja i dodjele navedenih stipendija.

6. Pravo na pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

Članak 24.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju osobe koje imaju teže tjelesno ili mentalno oštećenje, teže psihički bolesne osobe, osobe sa težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, slijepe, gluhe i gluho slijepe osobe koje nisu osposobljene za samostalan život i rad.

Članak 25.

Pravo na novčanu pomoć iz članka 24. ove Odluke odobrava se korisnicima koji na temelju odgovarajuće liječničke dokumentacije potvrđuju da su teško oboljeli, odnosno da imaju teži oblik invaliditeta.

Iznos novčane pomoći svojom odlukom određuje Općinski načelnik, a isplaćuje se žiro račun, tekući račun ili štednu knjižicu korisnika na temelju rješenja Odjela.

7. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć starijim osobama

Članak 26.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć starijim osobama je novčana pomoć koja se dodjeljuje osobama starijim od 80 godina života kao pomoć za ljepše, bezbrižnije i ugodnije provođenje blagdanskih dana.

Iznos pomoći starijim osobama svojom odlukom određuje Općinski načelnik, a isplaćuje se u vrijeme božićnih blagdana izravno na ruke korisnicima.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 27.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisan ovom Odlukom, pokreće se na pismeno obrazložen zahtjev korisnika ili njegovog bračnog druga, člana obitelji, roditelja, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Pismeno obrazloženi zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, podnosi se Odboru.

Članak 28.

Korisnik koji podnosi zamolbu za dobivanje socijalnih prava propisanih ovom Odlukom obavezan je navesti točne podatke o uvjetima na osnovi kojih traži neko socijalno pravo propisano ovom Odlukom.

U slučaju potrebe i nedoumice, korisnik je dužan u roku kojeg odredi Odbor, omogućiti odnosno dostaviti Odboru i dodatne podatke koji bi mu mogli pomoći odnosno olakšati postupak odlučivanja.

Ukoliko korisnik ne postupi prema stavku 2. ovog članka, Odbor za socijalna pitanja može predložiti rješenje Općinskom načelniku samo na osnovu priloženih dokumenata i dokaza ili može odbaciti zahtjev korisnika kao nepotpun.

Članak 29.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, u prvom stupnju samostalno uz mišljenje Odbora, odlučuje Općinski načelnik.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja ako zakonom nije drukčije određeno, iznimno žalba ne odgađa izvršenje rješenja kojim je odobrena novčana pomoć.

Na uloženu žalbu pristojbe se ne naplaćuju.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

Korisnik koji je temeljem odredbi ove Odluke ostvario neko od propisanih prava iz socijalne skrbi, a dao je neistinite ili netočne podatke ili je krivotvorio podatke ili je ostvario primanje zbog toga što nije prijavio promjenu koja bi utjecala na smanjenje ili gubitak prava ili je na protupravan način ostvario primanje na koje nije imao pravo, dužan je nadoknaditi štetu Općini Ravna Gora.

Potraživanja naknade štete iz stavka 1. ovog članka, odnosi se na dospjelo potraživanje i u ukupnoj svoti, uvećanoj za zakonom propisane kamate.

Članak 31.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se korisnik socijalne skrbi ako je dao neistinite ili netočne podatke za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario primanje na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada ili je primanje ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.

Članak 32.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom i odgovarajuće isprave i dokumente koje je podnositelj obavezan dostaviti, Odbor može ukoliko to ocjeni potrebnim, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Općinskog načelnika ili Općinskog vijeća, dodatno ispitati sve važne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje traženog prava i to posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili na drugi odgovarajući način.

Odbor može samostalno ispitati okolnosti iz stavka 1. ovog članka ili uz pomoć drugih ovlaštenih tijela.

Članak 33.

Odbor može samostalno ili po zahtjevu Općinskog načelnika, sam ili uz pomoć ovlaštenih tijela, nadzirati da li se odobrena sredstva za ostvarivanje prava koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, Odjel će uz prethodno mišljenje Odbora, ovlaštenih tijela ili na temelju odluke Općinskog načelnika, rješenjem uskratiti korisniku korištenje odobrenog prava iz socijalne skrbi.

Odbor za socijalna pitanja i Odsjek odjela podnose Općinskom načelniku, samostalno ili na njegov zahtjev, izvješće o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi na temelju ove Odluke.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/98), Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o provođenju socijalne skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/00, 23/03, 8/05 i 29/07) i Socijalni program Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/97).

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/10-01/5

Ur. broj: 2112/07-01-10-4

Ravna Gora, 13. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr