SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
GRAD ČABAR
73

18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 11. i 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o priznanjima Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuju se vrste javnih priznanja Grada Čabra, način utvrđivanja njihova oblika, izgleda i

sadržaja, utvrđuju se uvjeti, kriteriji, postupak i način njihove dodjele, kao i tijela za provođenje postupka i dodjelu priznanja.

Članak 2.

Grad Čabar dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Čabra, a poglavito za uspjehe u području gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti, zapošljavanju mladih i nadarenih kadrova, pružanju solidarne i humanitarne pomoći i sl.

Članak 3.

Javna priznanja Grada Čabra su:

1. PLAKETA GRADA ČABRA ZA ŽIVOTNO DJELO

2. ZLATNA PLAKETA

3. SREBRNA PLAKETA,

4. POVELJA POČASNOG GRAĐANINA,

5. GODIŠNJA NAGRADA,

6. ZAHVALNICA,

7. POHVALNICA.

Priznanja pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4. i 5. dodjeljuje Gradsko vijeće, dok priznanja pod brojem 6. i 7. dodjeljuje Gradonačelnik Grada Čabra.

Članak 4.

Javno priznanje Grada Čabra ne može se dodijeliti dužnosnicima Grada, članovima Gradskog vijeća Grada Čabra za vrijeme trajanja njihova mandata, upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Čabra.

Javno priznanje Grada Čabra može se dodijeliti službenicima Upravnih tijela Grada Čabra, ali samo za dostignuća i doprinos iz čl. 2. Odluke koja su postigli izvan redovnog obavljanja svojih aktivnosti uz rad Upravnih tijela.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA I UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU

1. Plaketa Grada Čabra za životno djelo

Članak 5.

Plaketa Grada Čabra za životno djelo je najviše javno priznanje Grada koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelovito djelo koje je ostvareno u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Čabra iz područja kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Godišnje se može, u pravilu, dodijeliti jedna Plaketa Grada Čabra za životno djelo.

Plaketa se uručuje u posebnoj kutiji od knjigoveškog platna.

2. Zlatna plaketa

Članak 6.

Zlatna plaketa Grada Čabra dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi, udruzi, javnoj ili drugoj ustanovi, poduzeću, trgovačkom društvu, jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i drugim institucijama za njihove izuzetne zasluge i rezultate i naročiti doprinos u razvoju Grada Čabra, u svim oblastima stvaralaštva ili suradnje.

Godišnje se može, u pravilu, dodijeliti jedna Zlatna plaketa Grada Čabra.

Plaketa se uručuje u posebnoj kutiji od knjigoveškog platna.

3. Srebrna plaketa

Članak 7.

Srebrna plaketa Grada Čabra se dodjeljuje osobama ili tijelima iz članka 6. Odluke, za vrijedne zasluge i rezultate u razvoju Grada Čabra u svim oblastima stvaralaštva ili suradnje.

Godišnje se može, u pravilu, dodijeliti jedna Srebrna plaketa Grada Čabra.

Plaketa se uručuje u posebnoj kutiji od knjigoveškog platna.

4. Počasni građanin Grada Čabra

Članak 8.

Grad Čabar može, pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad, proglasiti počasnim građaninom Grada Čabra.

Počasnim građaninom Grada Čabra može biti proglašena fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji je svojim radom i djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Čabra.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu počasti donosi Gradsko vijeće Grada na prijedlog ovlaštenog predlagatelja iz ove Odluke.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja o imenovanju počasnim građaninom Grada Čabra.

Povelja se izrađuje u posebnoj grafičkoj opremi, stiliziranim slovima.

5. Godišnja nagrada

Članak 9.

Godišnja nagrada Grada Čabra dodjeljuje se fizičkoj osobi, grupi građana i udrugama za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju Grada u raznim područjima stvaralaštva, ostvarenih u protekloj kalendarskoj godini.

Godišnja nagrada Grada dodjeljuje se u novčanom iznosu čiju visinu svake godine utvrđuje gradonačelnik posebnom odlukom.

6. Zahvalnica

Članak 10.

Zahvalnica Grada dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za razne značajnije donacije i pružene materijalne pomoći Gradu ili bilo kojim drugim javnim institucijama ili udrugama građana koje djeluju na području grada Čabra.

7. Pohvalnica

Članak 11.

Pohvalnica Grada Čabra dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama koje su postigle značajnije rezultate u sljedećim područjima:

a) športu: postignuti uspješni rezultati na državnim prvenstvima ili natjecanjima višeg ranga,

b) kulturi: uspješno predstavljanje osobnih izložbi i promocije kulturnih priredbi u Gradu ili šire (izložbe likovnih radova, glazbene promocije, prezentacija knjiga, i sl.),

c) odgoju, obrazovanju i zaštiti okoliša: ostvareni uspješni rezultati u školskim i drugim natjecanjima iz područja odgoja, obrazovanja i zaštite okoliša, predstavljanje istraživačkih radova o Gradu Čabru,

d) humanitarnim i ostalim društvenim aktivnostima: za postignute rezultate i dugogodišnji uspješni rad na području humanitarnih i ostalih društvenih aktivnosti.

III. IZGLED JAVNIH PRIZNANJA GRADA

Članak 12.

Javna priznanja, plakete Grada Čabra sastoje se od medalje i pisane potvrde primitka najvišeg priznanja Grada.

Javno priznanje, Počasni građanin Grada Čabra sastoji se od pisanog dijela u obliku Povelje.

Javno priznanje Godišnja nagrada Grada, uz uramljenu pisanu potvrdu izrađenu na kvalitetnom papiru s odgovarajućem tekstom, sastoji se od nagrade u obliku novčane isplate.

Članak 13.

Detaljnije kriterije za dodjelu priznanja Grada Čabra kao i izgled, oblik i sadržaj teksta svih javnih priznanja Grada Čabra propisanih ovom Odlukom, posebnom će odlukom utvrditi Gradonačelnik Grada Čabra.

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 14.

Postupak dodjele javnih priznanja Grada Čabra: Plaketa Grada Čabra za životno djelo, Zlatna i Srebrna plaketa, Povelja Počasnog građanina i Godišnja nagrada Grada, pokreće Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra (u daljnjem testu: Odbor), javnim pozivom koji se objavljuje na oglasnoj ploči Grada.

Članak 15.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Čabra imaju: fizičke i pravne osobe, javne ustanove, tijela državne uprave, udruge građana, političke stranke, koji imaju prebivalište ili sjedište na području Grada Čabra, članovi Gradskog vijeća, Odbori Gradskog vijeća i gradonačelnik.

Članak 16.

Za sva javna priznanja Grada Čabra, osim Pohvalnice i Zahvalnice, postupak iz članka 14. ove Odluke pokreće se najkasnije u zadnjem tjednu mjeseca svibnja, a ovlašteni predlagači iz članka 15. ove Odluke mogu podnijeti svoje prijedloge završno do 25. lipnja tekuće godine.

Postupak za dodjelu Javnih priznanja: Pohvalnica i Zahvalnica, ovlašteni predlagači iz članka 15. ove Odluke, mogu pokrenuti tijekom godine, u neograničenom broju, uz ispunjenje uvjeta propisanih ovom Odlukom.

Članak 17.

Predlagatelji uz prijavu moraju podnijeti dokaz ili detaljno obrazloženje, kojim potvrđuju ispunjenje uvjeta potrebnih za dodjelu određenog priznanja temeljem ove Odluke.

Članak 18.

Nepravovremene ili nepotpune prijave, prispjele temeljem članka 16. i 17. ove Odluke, neće se razmatrati.

Članak 19.

Nitko nema ovlaštenje mijenjati vrstu javnog priznanja za koje je određeni kandidat predložen.

Članak 20.

Po završetku roka iz članka 16. stavka 1. ove Odluke, Odbor za izbor i imenovanje GV, u daljnjem roku od najviše 15 dana podnosi prijedloge Odluke Gradskom vijeću Grada Čabra, koji donosi konačnu Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Čabra, većinom glasova prisutnih vijećnika.

Članak 21.

Odluku o dodjeli javnih priznanja iz prethodnog članka, Gradsko vijeće donosi na način da se o svakom pojedinom prijedlogu unutar vrste priznanja glasuje odvojeno, prema abecednom redu predloženih kandidata, poštujući broj javnih priznanja koja se mogu godišnje dodijeliti, u skladu s ovom Odlukom.

Ukoliko niti jedan od predloženih kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, priznanje u toj kategoriji neće se u tekućoj godini dodijeliti.

Članak 22.

Dobitnik javnog priznanja Grada Čabra, osim Pohvalnice i Zahvalnice, ne može primiti isto priznanje sljedećih pet godina.

Plaketa Grada Čabra za životno djelo i Povelja počasnog građanina pojedincu se mogu dodijeliti samo jednom.

Članak 23.

Javna priznanja Grada Čabra, osim Pohvalnica i Zahvalnica, uručuju se na svečanoj sjednici Grada Čabra koja se održava povodom Dana Grada Čabra.

Javna priznanja iz stavka 1. ovog članka uručuju predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Čabra.

Članak 24.

Javna priznanja: Zahvalnicu i Pohvalnicu uručuje gradonačelnik Grada tijekom godine.

Članak 25.

Godišnja nagrada Grada isplaćuje se na žiro-račun dobitnika javnog priznanja u roku od 30 dana od dana održavanja svečane sjednice Grada Čabra.

Članak 26.

U Gradskoj upravi Grada Čabra ustrojava se Očevidnik dobitnika javnih priznanja Grada.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Javni poziv za priznanja Grada Čabra za 2010. godinu objavit će se najkasnije u zadnjem tjednu mjeseca srpnja, a ovlašteni predlagači iz članka 15. ove Odluke mogu podnijeti svoje prijedloge završno do 25. kolovoza 2010. godine.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priznanjima Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/04).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/10-01/1

Ur. broj: 2108-01-10-1

Čabar, 9. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr