SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
GRAD CRES
73

27.

Na temelju članka 47. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. lipnja 2010. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Cresa za razdoblje
2010. - 2014. godine

Osnovni elementi sadržaja Izvješća:

I. Pokrivenost područja Grada Cresa dokumentima prostornog uređenja i ostalim dokumentima koji su izrađeni temeljem posebnih propisa,

II. Analiza provođenja postojećih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata,

III. Ocjena stanja u prostoru i plan aktivnosti za unapređenje prostornog razvoja.

I. POKRIVENOST PODRUČJA GRADA CRESA
DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I
OSTALIM DOKUMENTIMA KOJI SU IZRAĐENI
TEMELJEM POSEBNIH PROPISA

Dokumenti prostornog uređenja

U proteklom četverogodišnjem razdoblju, a nakon usvajanja Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa pokrenuta je izrada više detaljnijih - urbanističkih planova uređenja za pojedina naselja i zone izdvojene namjene. Radi se o o naselju Cres, Martinšćica, Miholašćica, Valun te poslovne zone Orlec i Loznati te turističko naselje Porozine.

Kako je u međuvremenu došlo i do izmjene zakonske regulative, usvajanja Zakon o prostornom uređenju i gradnji više »starih« planova stavljeno je silom Zakona van snage ili se neprimjenjuju zbog neusklađenosti sa planovima višeg reda odnosno nisu dobili suglasnost Ministarstva prostornog uređenja za daljnju primjenu. Radi se o Provedbenim planovima uređenja -PUP Martinšćica, PUP Miholašćica, PUP Valun, PUP Melin , PUP Marina, DPU Brajdi - I faza, DPU Volnik. Suglasnost Ministarstva za daljnu primjenu su dobili DPU Lngomare i DPU Ulika.

Pokrivenost područja Grada Cresa prostornim i provedbenim planovima prikazana je u tablici 1. Ti planovi su na snazi i primjenjuju se. Tablica 1 sadrži naziv plana sa odlukom o donošenju i objavi u Službenim novinama, obuhvat i površinu zahvata.

U izradi su odnosno izmjeni i dopuni planovi prikazani u tablici 2. Tablica 2 sadrži naziv plana sa odlukom o izradi plana i objavi u Službenim novinama, faza izrade plana te površina zahvata.

Tablica 1- Pokrivenost područja Grada Cresa s dokumentima prostornog uređenja na snazi

Tablica 2. -Planovi u izradi odnosno izmjeni/dopuni

Ostali dokumenti koji su izrađeni temeljem posebnih propisa

Gospodarstvo i turizam

1. Program održivog razvitka za otočnu skupinu Cres, Zeča, Mali Ćutin, Veli Ćutin, lipanj 2005. godine, Izrađivač:Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, Naručitelj:Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Država je preko Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka osigurala sredstva i stručno vođenje za izradu programa održivog razvitka za 26 otočnih skupina na Jadranu. Namjera je bila se kroz ove Programe dođe do razvojnih opredjeljenja i ciljeva otočana te njihovih potreba,a sve sukladno Zakonu o otocima i Nacionalnom programu programa razvitka otoka iz 1997. godine.

2. Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije, izrađivač: Sveučilište u Rijeci,usvojen na Gradskom vijeću grada Cresa. U Glavnom planu razvoja turizma Primorsko-goranske županije razrađeno je 8 destinacija i to: Cres, Crkveničko-vinodolska rivijera, Gorski kotar, Krk, Lošinj, Opatijska rivijera, Rab i Rijeka i riječki prsten te za svaku su određene lokacije, prioriteti, koncepcije i vrijednosti po projektima.Nositelji izrade su PGŽ i Turistička zajednica PGŽ.

3. Akcijski plan razvoja turizma Grada Cresa 2009. - 2014. godine, siječanj 2009. godine

Izrađivač: Regonalna razvojna agencija Porin d.o.o. iz Rijeke.Temeljem usvojenog glavnog plana razvoja turizma jedinice lokalne samouprave obvezale su se kroz Akcijski plan razvoja turizma definirati jasne smjernice svih radnji na vlasitom turističkom razvoju.

Zaštita kulturne baštine

4. Arhitektonski snimak naselja Lubenice i prijedlog adaptacije i sanacije, 1995. godine, Institut građevinarstva Hrvatske - PC Rijeka.

5. Prostorna cjelina Tramunatane, 1999. godine, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjelu Rijeci za potrebe izrade prostornog plana područja posebnih obilježja Tramuntane, sačinjena je Konzervatorska studija kojom su obuhvaćena nepokretna kulturna dobra Tramuntane, arheološka,etnološka i kulturno-povijesna bibliografija, katalog valoriziranih kulturnih dobara.

6. Program revitalizacije povijesne jezgre Beli, 2000. godine, Županijski zavod za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za područje naselja Beli izradio je elaborat kojim je valorizirana povijesna jezgra naselja - svake pojedine građevine, konzervatorsko stanje, vrijeme izgradnje i režim zaštite. Za potrebe izrade elaborata Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci izradio je Konzervatorsku studiju naselja Beli.

7. Konzervatorska podloga za područje Grada Cresa za potrebe izrade Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa, izrađivač: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, 2003. godine

8. Konzervatorska podloga urbanističkog plana uređenja naselja Cres, izrađivač: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, prosinac 2004. godine

9. Konzervatorska podloga za Urbanistički plan uređenja poslovne zone Orlec, 2009. godine, izrađivač: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

Zaštita okoliša

10. Karta buke za područje naselja Cres, svibanj 2008. godine, izrađivač TIM d.o.o. iz Rijeke, Osnovom čl. 9 Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) izrađena karta buke za područje naselja Cres.

11. Izvješće o stanju okoliša Grada Cresa, Utvrđivanje nultog stanja, ožujak 2009. godine, izrađivač DLS d.o.o. Rijeka, Osnovom Izvješća o stanju okoliša PGŽ, Prostornog Plana uređenja Grada Cresa, i pregledom stanja izrađeno je nulto stanje okoliša na područje Grada Cresa.

12. Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Cresa, ugovoreno u travnju 2010. godine, Osnovom članka 7. Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) izrađuje se Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Cresa.

II. ANALIZA PROVOĐENJA POSTOJEĆIH
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Prostorni plan uređenja područja Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02 i 23/06) (dalje u tekstu: PPUPG Cresa) temeljni je dokument prostornog uređenja za područje Grada Cresa koji utvrđuje smjernice za razvoj Grada Cresa, te utvrđuje programske i prostorne postavke za prostorne planove uređenja užeg područja. Usvojen je 2002. godine i nakon donošenja Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnom područja 2004. godine, proveden je postupak usklađenja s Uredbom 2006. godine. U proteklom periodu nisu vršene izmjene i dopune plana.

Kroz mjere provedbe prostornog plana utvrđena je obveza izrade detaljnih dokumenata prostornog uređenja. Tako je obveza izrade urbanističkih planova za sva naselja u obalnom pojasu odnosno sva naselja na području otoka.

Trenutno se provodi postupak izmjene i dopune prostornog plana uređenja područja Grada Cresa i Urbanističkog plana uređenja naselja Cres.

Naime, obzirom da su PPUPG Cresa kao i UPU Cres izrađivani odnosno usvojeni prije donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Planove je u normativnom

dijelu ( Odredbe za provođenje) potrebno uskladiti s navedenim zakonom, uglavnom u terminološkom dijelu, kao i sa drugim naknadno donešenim propisima i uputama Ministarstva zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja o provedbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Tijekom primjene Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa i Urbanističkog plana uređenja naselja Cres uočena su određena planska ograničenja u postupcima provedbe dokumenata prostornog uređenja koja zahtijevaju nužne korekcije planova te je stoga potrebno izvršiti izmjenu tekstualnog dijela plana - obrazloženje i provedbene odredbe na način da se:

- usklade urbanistički parametri izgradnje ( koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti, katnost, visina i dr.) sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i stvarnim stanjem i potrebama na terenu,

- redefiniraju odredbe plana za planiranje širina prometnih površina i uvjeta priključenja na iste sukladno uputama Ministarstva zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja od 22. rujna 2008. godine na način da se planiraju u skladu s pravilima struke, a primjerno konkretnim situacijama i mogućnosti realizacije,

- utvrdi mogućnosti smanjenja broja planova užeg područja sukladno uputama Ministarstva zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja od 19. prosinca 2008. godine,

- druge promjene odredbi s ciljem kvalitetnijeg definiranja izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih građevina, a koje ne traže izmjenu grafičkog dijela plana.

PPUPG Cresa je, pored usvojenih urbanističkih planova i planova u trenutno u izradi, utvrđena obveza izrade urbanističkih planova uređenja

za naselja:

- Beli - građevinsko područje naselja

(NA 11), (NA 13), (NA 14)

(NA 15), (NA 12) i lučko

područje luke otvorene zajavni

promet - lokalnog značaja,

- Dragozetići - građevinsko područje naselja (NA 2),

- Filozići - građevinsko područje naselja (NA 3),

- Predošćica - građevinsko područje naselja (NA 4),

- Sv. Petar - građevinsko područje naselja (NA 5),

- Vodice - građevinsko područje naselja (NA 6),

- Loznati - građevinsko područje naselja (NA 8),

- Orlec - građevinsko područje naselja (NA 9),

- Lubenice - građevinsko područje naselja (NA 10);

- Pernat - građevinsko područje naselja (NA 13),

- Vidovići - građevinsko područje naselja (NA 15),

- Stivan - građevinsko područje naselja (NA 16),

- Zbičina - građevinsko područje naselja (NA 17),

za površine izdvojenih namjena izvan naselja:

- Pod Beli - zona ugostiteljsko-turističke namjene T33,

- Martinšćica - zone ugostiteljsko-turističke namjene

T32 i T16 i groblje G4,

- Miholašćica- zona »Zaglav« - zona ugostiteljsko-

turističke namjene T23,

- Porozina - zona ugostiteljsko-turističke namjene T24,

- Merag - zona ugostiteljsko-turističke namjene T25,

- Loznati - poslovna zona K12,

- Orlec - zona poslovne namjene K13 ,

- Orlec - zona »Železni Menik« - zona

ugostiteljsko-turističke namjene T37 ,

- »Pržić« - zona poslovne namjene -

manja proizvodna K2,

- Valun - zona »Zdovice« - zona ugostiteljsko-

turističke namjene T17,

- Valun - zona »Travnice« - zona ugostiteljsko-t

urističke namjene T35,

- Valun - sportski centar R13,

- Lubenice - zona ugostiteljsko-turističke namjene T36,

- Merag - lučko područje luke otvorene za

javni promet - županijskog značaja.

Kroz izmjene i dopune pokušat će se smanjiti broj obvezujućih urbanističkih planova za manja naselja za koja urbanistički plan uređenja ne pridonosi kvalitetnom uređenju manjih naselja i bržoj realizaciji gradnje odnsono omogućiti neposredna primjena odredbi plana za manje zahvate i gradnje u izgrađenim dijelovima naselja i u dijelovima koji su opremljeni pristupnim putem.

Prioriteti i dinamika izrade Urbanističkih i Detaljnih planova uređenja utvrdit će se za svaku godinu osiguranjem potrebnih sredstva u Proračunu Grada, a temeljem zahtjeva korisnika odnosno potencijalnih investitora. Za izradu UPU turističkih zona i izgradnju turističkih kapaciteta neophodna je inicijativa potencijalnih investitora jer izrada plana zahtjeva konkretan program i riješeno vlasništvo.

Urbanistički plan uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07 i ispravak 20/08) (dalje u tekstu: UPU Cres) definira prostor naselja Cres sa zonama za izdvojene namjene u smislu utvrđivanja uvjeta nove stambene izgradnje, izgradnje u poslovnoj zone, izgradnje u zonama turističko ugostiteljske namjene, uvjete izgradnje rekreacijskih sadržaja, uređenja i zaštita obalnog pojasa, zelenih površina te izgradnje cjelovitog prometnog sustava, sustava odvodnje i vodoopskrbe. Kroz konzervatorsku studiju utvrđene su zone zaštite kulturne baštine te uvjeti rekonstrukcije postojećih i nove izgradnje objekta.

UPU Cres utvrđeni su osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje i izvojene cjeline, prometnu, uličnu i komunalnu mrežu, te ovisno o posebnosti prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora, a sve sukladno zakonskim obvezama i smjernicama planova višeg reda. Plan je usvojen 2007. godine.

Izmjenom i dopunom PPUPG Cresa i UPU Cresa koji su trenutno u postupku, osnovni cilj jest da se kvalitetnije definiraju pojedine odredbe plana, usklade pojedine odredbe PPUPG Cresa i UPU Cresa, pojednostavi primjena planova ne ulazeći u temeljna opredjeljenja navedenih planova. Sam postupak izmjena provesti če se u relativno kratkom vremenskom periodu što će omogućiti bržu realizaciju započetih i planom predviđenih projekta na području grada Cresa.

U skladu sa uvjetima i smjernicama UPU Cres Grad je realizirao odnosno pokrenuo slijedeće aktivnosti na pripremi zemljišta za izgradnju:

- na predjelu Brajdi u sklopu programa POS-a izgrađena je višestambena zgrada sa 37 stanova te opremljena komunalnom infrastrukturom i uređenim okolišom,

- neizgrađeni dio stambenog predjela Melin i poslovne zone Volnik. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture (prometnice, odvodnje, vodoopskrbe i javne rasvjete) te je u postupku ishođenje lokacijske dozvole. Izgradnja infrastrukture odnosno ishođenje potvrde glavnog projekta za prometnice preduvjet su za nastavak stambene izgradnje na Melinu kao i proširenje i mogućnost gradnje poslovnih sadržaja u neizgrađenom dijelu Volnika. U postojećem dijelu infrastrukturno opremljene poslovno zone Volnik Grad je prodao sve parcele u vlasništvu, opremio ih osnovnom infrastrukturom, prometnicom, odvodnjom i vodopskrbom te se očekuju daljnje aktivnosti Vodovoda i čistoće Cres Lošinj, Auto

transa i Ribarstva F na realizaciji planiranih projekata i preseljenju servisa i skladišnih prostora iz centra grada.

- rekonstrukcija priključka na D100 - ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukcijeu jednosmjeren u dvosmjernu prometnicu te je ugovorena izrada glavnog projekta rekonstrukcije prometnice. Rekonstrukcija do sada jednosmjernog priključka na državnu cestu u dvosmjernu preduvjet je realizaciji autobusnog kolodvora na lokaciji Vodovoda i čistoće i Elektrovode te novoplaniranog ulaza u Brodogradilište,a sve u skladu s odredbama UPU Cresa,

- kontinuirano se radi na uređenju partera ulica i trgova u jezgri grada te proširenju zelenih površina i uređenju šetnica prema Gavzi i prema Dražici,

- ugovorena je izrada projekta oborinske odvodnje naselja Cres,

- izrađuje se projektna dokumetnacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Nadalje, neposrednom primjenom odredbi UPU Cres omogućuje se gospodarskim subjektima na području naselja Cres realizacija njihovih razvojnih projekata:

- realizacija rekonstrukcije operativne obale Brodogradilišta,

- produženje postojećeg glavnog mula te izgradnja novog lukobrana Grotica na zapadnoj obali luke otvorene za javni promet,

- izgradnja i uređenje sportsko- rekreacijskih zona Dari i Marina,

- uređenje Marine Cres,

- rekonstrukcije turističkih kapaciteta na potezu od lanterne do kampa Kovačine (hotela i depadansa Kimen, Vile Rivijere, šumice),

- proširenje turističkih kapaciteta u turističkom naselju Gavza,

- izgradnja autobusnog kolodvora sa garažom i stambeno-poslovnim blokom,

- izgradnja gospodarskih objekata u poslovnoj zoni Volnik,

Posredna primjena plana odnosi se na obvezu izrade detaljnih planova uređenja za neizgrađene zone izdvojene namjene za koje je UPU Cres dao osnovne smjernice. Obveza izrade DPU utvrđena je za turističko ugostiteljske zone:

- DPU 1- zona hotela Kovačine,

- DPU 2 - kamp Kovačine,

- DPU 3 - zona hotela Zakol,

- DPU 4 - zona Grabar Bernarski - A,

- DPU 5 - zona Graber - Bernarski - B.

Realizacija neizgrađenih turističko- ugostiteljskih zona i izrada navedenih detaljnih planova kao što je već rečeno uveliko ovisi o inicijativi i konkretnom programu zainteresiranog investitora-vlasnika.

Prioriteti i dinamika izrade detaljnih planova, idejnih rješenja i projektne dokumentacije utvrdit će se svake godine Proračunom odnosno Godišnjim programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Urbanistički plan uređenja naselja Miholašćica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/09). Cjelokupni obuhvat plana, odnosno prostor naselja Miholašćica je veličine 13,87 ha, od čega površina kopna iznosi a 10,18 ha a površina mora 3,69 ha. Na kopnu je izgrađeno i uređeno 2,46 ha površine dok je 7,72 ha površine neizgrađeni prostor. Od 3,69 ha površine mora, akvatorij privezišta i plovni put zauzima 0,78 ha dok se ukupna preostala površina od 2,91 ha namjenjuje za kupanje i rekreaciju. Gravitacijski prostor Martinšćice u koji se uključuje naselje Miholašćica, danas broji oko 336 stanovnika dok se 2015. godine planira povećanje na 365 stanovnika.

Osnovni cilj izrade plana je postavljanje kvalitetnog i racionalnog okvira razvoja i građenja na prostoru i utvrđivanje uvjeta za prostorno oblikovanje i očuvanje postojeće ruralne strukture naselja.

Izgradnja uz cestu, koja je činjenica zatečenog stanja, uglavnom je definirana te uz pojedine interpolacije koje doprinose kompaktnosti izvan zona vrijednog zelenila i poljoprivrednih površina nema mogućnosti novih poteza izgradnje. Obalni prostori nije predviđen za novu izgradnju, već se u tom prostoru planira očuvanje maslinika, vinograda i vrtova, te na uskom pojasu uz more za kupališnu namjenu.

Nova izgradnja se planira izvan obale i vrijednih zelenih površina, na manje atraktivnim istočnim dijelovima naselja. Na taj se način nastojala zadržati koncentracija izgradnje uz prometnu mrežu, dok bi središnji dijelovi prema moru ostali intaktni - neizgrađeni prostori. Nove se stambene građevine planira organizirati oko zajedničkog kolnog prilaza, da kao skup pruže ambijentalni ugođaj zaseoka.

Uz mogućnosti rekonstrukcije i nekoliko manjih interpolacija nove gradnje, definira se u obuhvatu plana znatnije intervencije na 5 lokacija:

1. Nova stambena izgradnja se planira u istočnom dijelu naselja, koju prati adekvatno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom stambene prometnice i komunalne infrastrukture,

2. Uz glavnu prometnicu naselja se planira izgradnja javnog parkirališta s oko 40 mjesta,

3. U središnjem dijelu naselja uz crkvu se planira uređenje višenamjenske pješačke površine, malog trga.

4. Na obalnom dijelu naselja se planira uređenje obalnog puta, privezišta i javne zelene površine s rekreacijskim sadržajima i arheološkim parkom, te pratećih građevina.

5. Planira se obilaznica naselja kako bi se naselje oslobodilo tranzitnog prometa.

U koncepciji prostornog rješenja ugrađene su mogućnosti i smjernice razvijanja matrice naselja bez gubljenja osnovnih značajki. Obuhvaćeni su problemi i rješenja prometa, kao i oblikovanja i uređenja cijelog prostora naselja. Očekuje se da će u planskom periodu doći do izgradnje i uređenja stambenih i poslovnih namjena primjerenih naselju. Sadržaji javnih funkcija će se osigurati u sklopu lokalnog centra Martinšćica i gradskog centra Cres.

Urbanistički plan uređenja naselja Martinšćica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/10). Cjelokupni obuhvat plana, odnosno prostor naselja Martinšćica je veličine 49,23 ha, od čega površina kopna iznosi a 35,12 ha a površina mora 14,11 ha. Na kopnu je izgrađeno i uređeno 15,50 ha površine dok je 19,62 ha površine neizgrađeni prostor. Danas u naselju Martinšćica živi 155 stanovnika dok se 2015. godine, uz ostvarenje planiranih postavki policentričnog razvoja naselja, planira od 180 do 200 stanovnika u naselju.

Cilj plana je, u skladu s uvjetima integralne zaštite prostora omogućiti razvoj naselja sa stambenim i gospodarskim; poslovnim i turističkim namjenama i potrebnim javnim i društvenim sadržajima. Prostorna organizacija naselja omogućava etapnu realizaciju manjih zaokruženih cjelina, a prema mogućnostima i interesu za realizaciju.

Kriteriji definiranja područja za građenje usmjereni su na očuvanje maslinika i prirodnog zelenila,a planiranje nove izgradnje na način da se organizacijom i namjenom površina racionalno koristi prostor, ali i da se oblikuje građena struktura koja će, u kombinaciji sa zelenim površinama, biti perceptivno prihvatljiva, uklopljena u naselje i krajolik i neagresivna u prostoru. Prometna i infrastrukturna opremljenost prostora i karakteristike tih mreža također ne dopuštaju planiranje većih gustoća.

U strukturi naselja, planirane veličine 49,23 ha, zone stanovanja i mješovite namjene sa stanovanjem zauzimaju 15,3 ha, to jest 31 % površine naselja. Planirana prosječna

gustoća stanovništva računajući stalne stanovnike će se kretati oko 3 stanovnika/ha a računajući vlasnike kuća za odmor i goste gustoća će se kretati od 5-10 stanovnika/ha.

Obzirom da je naselje danas samo djelomično uređeno, biti će potrebno pristupiti opsežnom uređenju i opremanju zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturom te uređenju javnih prostora naselja.

Za unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture je planskim postavkama predviđeno:

- nužnu rekonstrukciju i dopunu naseljske prometne i infrastrukturne mreže,

- prostorno i funkcionalno artikulirati centar naselja, izgradnjom nove građevne strukture povezane na postojeći centar,

- uređenje autobusne stanice u centru naselja,

- uređenje javnih pješačkih površina i javnog zelenila u naselju,

- uređenje dječjih igrališta u naselju,

- u sklopu obalnog pojasa naselja cijelom dužinom, kroz luku, centar naselja i kupališni pojas, planirati uređenje šetnice, kao isključivo pješačke površine koja se nastavlja na mrežu pješačkih komunikacija u naselju i okolnom krajobrazu,

- planiranje uređenja sportsko-rekreacijskih površina za potrebe stanovnika i gostiju u sklopu naselja,

- uređenje luke otvorene za javni promet i to njenog kopnenog i morskog dijela, primarno radi uređenja putničkog pristaništa i dijela luke za komunalne i ribarske vezove, ali i dijela luke za ostale namjene u sklopu kojih se dozvoljavaju i vezovi za nautičare, na dijelu akvatorija koji se nalazi uz turističke sadržaje planirane na kopnu.

Posredna provedba plana kroz obvezu izrade detaljnog plana uređenja definirana je za centar naselja, dok su ostali zahvati mogući kroz neposrednu primjenu plana.

Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene Orlec (K1-3) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/09). Osnovna namjena prostora u poslovnoj zoni proizlazi iz namjene određene Prostornim planom uređenja Grada. Prostor u obuhvatu ovog plana definiran je kao izdvojeno građevinsko područje gospodarske- poslovne namjene; pretežno uslužne (K1) što uključuje površine poslovnih, trgovačkih, uslužnih, proizvodnih (prerađivačkih), obrtničkih, skladišnih, komunalnih i sličnih namjena i ostalih poslovnih djelatnosti koje nisu inkompatibilne s osnovnom djelatnošću zone i koje nisu u suprotnosti s ovim Planom.

Uređenjem ove zone je potrebno osigurati prostorne i druge preduvjete za razvoj planiranih poslovnih i drugih gospodarskih djelatnosti te pratećih i komplementarnih sadržaja i time osigurati povećanje zaposlenosti i prihoda. Pored toga cilj je osigurati bolju i sigurniju opskrbu i nivo usluga za stanovništvo organizacijom uslužnih, obrtničkih, trgovačkih, veletrgovačkih, skladišnih i pojedinih komunalnih djelatnosti u sklopu poslovne zone.

Za poslovnu zonu nisu, u pripremi izrade plana, definirani precizni programski elementi. Iz razloga što se veći dio zone planira za nepoznate korisnike i/ili nedovoljno precizne programe, bilo je potrebno pojedine elemente prostornog uređenja definirati fleksibilno, kako bi se omogućilo prilagođavanje naknadno definiranim konkretnim programima i potrebama, uz uvažavanje mogućnosti etapne realizacije zone.

Planom se načelno definiraju uređeni platoi kao optimalni oblik korištenja površina i ne određuju detaljni program i namjena površina pojedinih platoa. Fleksibilnost plana je u mogućnosti određivanja konkretne namjene pojedine građevne četice u okvirima dopuštenih namjena u sklopu poslovne zone, kao i mogućnosti preparcelacije - formiranja više čestica ili objedinjavanja pojedinih čestica.

Ovim urbanističkim planom uređenja načelno se određuje detaljnija podjela prema namjeni, obzirom na mikrolokacije i veličine pojedinih platoa, potencijalne djelatnosti i njihove uvjete korištenja prostora:

- platoi bliže lokalnoj i nerazvrstanoj cesti i naselju se namjenjuju primarno atraktivnijim poslovnim, trgovačkim i višenamjenskim sadržajima s većom frekvencijom korisnika-posjetilaca,

- platoi s povoljnijom konfiguracijom terena i oni u središtu zone se primarno namjenjuju proizvodnim i zanatskim djelatnostima i drugim djelatnostima koje zahtijevaju veće građevine i veće otvorene prostore na platou.

Prostorna organizacija poslovne zone omogućava etapnu realizaciju manjih zaokruženih cjelina, a prema mogućnostima realizacije i interesu popunjavanja radne zone.

Obzirom da je područje danas neuređeno, biti će potrebno pristupiti uređenju i opremanju zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturom.

Očekuje se da će u planskom periodu doći do otvaranja uslužnih i proizvodnih pogona, među kojima će veće učešće imati mali poslovni i obrtnički pogoni kao i uslužne djelatnosti.

Detaljni plan uređenja Lungomare (»Službene novine PGŽ« broj 16/00, 5/01) izrađen po zahtjevu i programu korisnika/vlasnika u cijelosti je realiziran.

Detaljni plan uređenja Ulika (»Službene novine PGŽ« broj 29/01) izrađen je po zahtjevu i programu korisnika Cresanke, PZ Cres i Osnovne škole. Plan nije realiziran. Ukupna površina obuhvata iznosi oko 1,22 ha. Koncepcija organizacije i oblikovanja obuhvaćenog prostora u startu je determinirana zatečenim stanjem u užem i širem prostoru, inicijalnim programom izgradnje novog gradskog hotela. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta ovog već djelomično izgrađenog prostora u osnovi uključuje rekonstrukciju postojećih građevina te značajnije zahvate uređenja javnih i drugih površina koje se kao javne koriste.

Rekonstrukcija postojećih građevina se planira na tri građevne čestice:

- na čestici restorana »Ulika« se postojeći restoran rekonstruira u mali gradski hotel nadogradnjom dviju etaža i potkrovlja nad postojećim prizemljem,

- na čestici kina je moguća nadogradnja postojeće zgrade za jednu etažu, uz zadržavanje postojeće javne-društvene- kulturne namjene,

- na čestici Poljoprivredne zadruge se postojeća zgrada »Uljare« dograđuje za jednu etažu i prenamjenjuje iz poslovne u poslovno-stambenu namjenu.

Neizgrađeni prostori čestica će se uređivati kao pješačke i zelene površine, te gospodarska dvorišta. Parkiranje vozila za korisnike svih sadržaja u zoni je predviđeno na planiranom javnom parkiralištu. Istovremeno je preko javnog parkirališta osiguran servisni, gospodarski prilaz za hotel »Ulika« i za kino.

III. OCJENA STANJA U PROSTORU I PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE PROSTORNOG RAZVOJA

Prostornoplanska dokumentacija

Grad Cres usvojio je Prostorni plana uređenja područja Grada Cresa kao strateški dokument prostornog uređenja i razvoja Grada, a prvim izmjenama vrše se samo tekstualne promjene plana kako bi se olakšao i kvalitetnije provodio plan. U narednom četverogodišnjem razdoblju trebalo bi preispitati strateške smjernice razvoja i temeljem prikupljenih podataka, zahtjeva i konkretnih programa utvrditi eventualnu potrebu značajne izmjene Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa.

Nadalje, trebalo bi nastaviti sa izradom Urbanističkih planova uređenja za manja naselja na području Grada kojim bi se ostvarili preduvjeti za gradnju i obnavljanje građevina. Pored urbanističkih planova naselja Valun i turističkog naselja Porozine koji su u izradi potrebno je pokrenuti izradu urbanističkih planova za naselja Beli, Orlec, Dragozetići i Stivan te manju poslovnu zonu na Pržićima.

Uređenje građevinskog zemljišta

Građevinsko zemljište uređuje se u cilju njegovog osposobljavanja za građenje, rekonstrukciju i korištenje zgrada u skladu s dokumentom prostornog uređenja te u vezi poboljšanja uvjeta života i rada u naseljima.

Uređenje građevinskog zemljišta sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji obuhvaća:

- osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta u proračunu jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora,

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinskopravnih odnosa i

- ishođenje akata potrebnih za provedbu radova u svrhu uređenja građevinskog zemljišta,

- građenje u svrhu proširenja i / ili poboljšanja komunalne i druge infrastrukture,

- sanaciju terena,

- poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata u čijem je djelokrugu prema posebnim propisima gradnja građevine prometne, elektropskrbne i telekomunikaicjske infrastrukture te zdravstvenih, obrazovnih, upravnih i drugih javnih građevina potrebnih za život i rad u jedinici lokalne samouprave.

Imovinskopravni odnosi

Rješavanje imovinsko-vlasničkih odnosa, preduvjeta daljnjem uređenju zemljišta nažalost ne prati željenom brzinom pripremu investicija. Razlog je tome dugogodišnje nerješavanje vlasništva, sporost i neažurnost sudova u rješavanju sporova, neažurirane katastarske podloge, neusklađenost katastra i zemljišnih knjiga, česte izmjene zakonske regulative kao i nedovoljne zakonske ovlasti Grada u rješavanju vlasništva nad parcelama potrebnim za izgradnju infrastrukture od interesa za Grad.

Tako u proteklom razdoblju nisu u potpunosti riješeni imovinsko-vlasnički odnosi nad zemljištem bitnim za realizaciju više projekata od interesa za Grad - zemljište u zahvatu odlagališta otpada Pržić potrebno za ishođenje građevne dozvole za sanaciju odlagališta otpada na Pržiću i realizaciju sredstava Fonda za zaštitu okoliša, inventarizacija gradskog vlasništva u Cresu, koridori prometnice na predjelu Brajdi i Volnik.

U narednom razdoblju trebalo bi svakako ubrzati i pojačati aktivnosti na rješavanju imovinsko-vlasničkih odnosa projekata od interesa za Grad, zacrtati jasne prioritete i rokove te izdvojiti sredstva u proračunu za otkup ili zamjenu zemljišta.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U proteklom razdoblju značajna su ulaganja u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa. Razlog tome je u poticajnim mjerama Vlade kroz povrat dijela poreza otočnim jedinicama lokalne samouprave koja se ulažu u izgradnju infrastrukture, potporama Ministarstva te kreditnim sredstvima Grada.

Daljnje aktivnosti na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture trebale bi biti usaglašene sa projektima ostalih subjekata na nivou grada zacrtanih u prostorno planskoj dokumentaciji,a u cilju podizanja kvalitete živote građana Cresa kao i turističke ponude:

1. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Cres - izrada projektne dokumentacije i izgradnja,

2. Izgradnja prometnica, javne rasvjete te vodovodne mreže kanalizacijskog sustava proširenja skladišno-servisne zone Volnik - izrada projektne dokumentacije, rješavanje vlasništva i izgradnja,

3. Izgradnja prometnica, javne rasvjete te vodovodne i kanalizacijske mreže neizgrađenog dijela Melin -izrada projektne dokumentacije, rješavanje vlasništva, izgradnja,

4. Rekonstrukcija spoja jednosmjerne pristupne ceste na državnu cestu D-100 u dvosmjernu - završetak izrade proejktne dokumentacije, rješavanje vlasništva i izgradnja,

5. Suradnja sa komunalnim društvom na projektu izgradnje autobusnog kolodvora i graraže,

6. Uređenje parkirališnih i garažnih prostora u Cresu - izrada projektne dokumetnacije i rješavanje vlasništva,

7. Uređenje dječjih igrališta i zelenih površina na predjelu Melinu i Brajdi u Cresu te Marinšćici i Valunu - rješavanje vlasništva i izgradnja,

8. Uređenje obalnog puta Lungomare u Cresu, radovi na opločenju i urbanoj opremi - izgradnja,

9. Uređenje šetnice od Dražice prema Lanterni - izrada projektne dokumentacije, rješavanje vlasništva i izgradnja,

10. Uređenje trgova, javnih i parkirališnih prostora u Martinšćici, u Valunu i trga ispred crkve u Orlecu - izrada projektne dokumentacije i izgradnja,

11. Izgradnja pješačkih staza i JR uz rekonstrukciju postojećih nerazvrstanih, županijskih i državne ceste D100 u Cresu - izgradnja u suradnji s Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim cestama,

12. Izgradnja pješačke staze te JR u naselju Martinšćica te uz prometnicu Martinšćica-Slatina i uz prometnicu Marinšćica-Zaglav - izgradnja u suradnji sa Županijskom upravom za ceste,

13. Sanacija odlagališta otpada Pržić- rješavanje vlasništva i izgradnja uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Definiranje prioriteta i faze realizacije projekta utvrdit će se za svaku godinu kroz Proračun Grada Cresa i Programe gradnje komunalne infrastrukture.

IV. OBJAVA

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-1/3

Ur.broj: 2213/02-01-01-10-1

Cres, 28. lipnja 2010.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=681&mjesto=10002&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr