SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

77.

Na temelju članka 91., stavka 3. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 42. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta

 (»Narodne novine« broj 55/02), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), a uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda (KLASA: 325-03/09-06/157, UR. BROJ: 374-1-4-10- 8. od 5. srpnja 2010. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 14. sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o sanitarnoj zaštiti
izvora vode za piće na riječkom području

Članak 1.

U članku 3. Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine PGŽ« broj 6/94, 12/94 - ispravak, 12/95, 24/96, 4/01 i 15/09) u točki 2., riječi »Vodoopskrbni rezervat Ponikve: Ponikve (planirana galerija)«, brišu se.

Članak 2.

U članku 4., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vodoopskrbni rezervat Rječina - Podkilavac predstavlja glavno područje prihranjivanja i područje podzemnih retencija svih izvora u Gradu Rijeci zbog strateškog značaja za sadašnje i buduće zahvate pitkih voda.«

Članak 3.

U članku 5., stavku 2., podstavku 1., riječi »vodoopskrbne rezervate« zamjenjuju se riječima »vodoopskrbni rezervat«.

Članak 4.

U članku 7., u stavku 2., riječ »rezervatima« zamjenjuje se riječju »rezervatu«.

Članak 5.

U člancima 6., 9., 10. i 11. riječi »vodoopskrbnim rezervatima« zamjenjuju se riječima »vodoopskrbnom rezervatu«.

Članak 6.

U članku 11., u točki 4., riječi: »i na lokalnim cestama u rezervatu Ponikve«, brišu se.

Točke 3. i 5., brišu se.

Točka 4. postaje točka 3, a točka 6. postaje točka 4.

Članak 7.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

»Članak 14. a

Na području prve A zone zaštite izvorišta Dobra i Dobrica dozvoljena je rekonstrukcija elemenata kontaktne mreže i izvođenje radova održavanja na postojećoj željezničkoj pruzi na kolodvoru Bakar radi očuvanja njezinog funkcionalnog stanja uz prethodno ishođenje vodopravnih uvjeta i suglasnosti koncesionara.«

Članak 8.

U članku 37. iza riječi »godine« briše se točka i dodaju riječi:

»i elaborat »NOVELACIJA GRANICA ZAŠTITNIH ZONA VODOCRPILIŠTA RIJEČKOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA«, GEOAQUA d.o.o. Zagreb, 2009., u dijelu koji se odnosi na određivanje zona sanitarne zaštite za izvore u Bakarskom zaljevu.«

Članak 9.

Iza članka 37a dodaje se novi članak 37.b. koji glasi:

»Članak 37.b

Izmjena zona sanitarne zaštite i njihovih granica iz elaborata iz članka 6. ove Odluke unesena je na topografske karte u mjerilu 1:25000 listovi: Bakar, Fužine, Risnjak - istok i Risnjak - zapad i hidrogeološku kartu u mjerilu 1:50000.«

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-04/10-01/7

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-30

Rijeka, 13. srpnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr