SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
17

17.

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 75. stavak 3. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Vijeće Mjesnog odbora Kupjak, na sjednici održanoj 13. travnja 2004. godine, donijelo je

PRAVILA
Mjesnog odbora Kupjak

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima pobliže se uređuje djelokrug Mjesnog odbora Kupjak, ustrojstvo i način rada tijela mjesnog odbora, prava i dužnosti članova Vijeća mjesnog odbora i financiranje mjesnog odbora.

Članak 2.

Mjesni odbor Kupjak (u daljnjem tekstu: Mjesni odbor) u sklopu djelokruga rada utvrđenog zakonom, Statutom Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Statut) i ovim Pravilima Mjesnog odbora Kupjak (u daljnjem tekstu: Pravila), djeluje na području naselja Kupjak, Leskova Draga i Šije.

Članak 3.

Naziv mjesnog odbora je: MJESNI ODBOR KUPJAK.

Sjedište Mjesnog odbora je u Kupjaku, Kupjak 92.

Mjesni odbor je pravna osoba, te ima svoj pečat i žiroračun u skladu sa zakonom i Statutom.

Sadržaj pečata glasi: Primorsko-goranska županija, Općina Ravna Gora, Mjesni odbor Kupjak. Promjer pečata je 38 mm.

Članak 4.

Mjesni odbor kao oblik mjesne samouprave radi ostvarivanja neposrednog odlučivanja građana o lokalnim poslovima od interesa za život i rad u lokalnoj sredini i organiziranja građana na podizanju razine kvalitete i načina življenja u lokalnoj sredini osobito:

- obavlja povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općina),

- brine za utvrđivanje lokalnih prioriteta za uvjete uređenja prostora, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, uređenje naselja, te poduzima radnje radi njihovog ostvarivanja pred nadležnim tijelima lokalne samouprave, državnim i drugim tijelima,

- radi na promicanju zdravog okoliša promotivno i organizira vlastite akcije uređenja naselja i brine o očuvanju identiteta i obilježja lokalne sredine,

- organizira i potiče nadležna tijela, humanitarne i druge udruge i pojedince na ostvarivanje sadržaja socijalne skrbi, a osobito na organiziranje skrbi za starije i nemoćne i ublažavanje posljedica siromaštva,

- osmišljava sadržaje za mlade i njihovo uključivanje u podizanje kvalitete življenja u lokalnoj sredini,

- skrbi o zdravlju ljudi posredovanjem i organiziranjem edukativnih sadržaja (osobito o bolestima modernog doba) i preventivnih akcija radi podizanja razine zdravlja ljudi,

- potiče i organizira kulturne, sportske i rekreativne sadržaje,

- brine o vezama sa zavičajnim klubovima radi suradnje s rodnim krajem,

- obavlja i druge poslove prema potrebama lokalne sredine.

II. TIJELA MJESNOG ODBORA

Članak 5.

Tijela Mjesnog odbora su:

- Vijeće Mjesnog odbora,

- Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora,

- radna tijela.

1. Vijeće Mjesnog odbora

Članak 6.

Vijeće Mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Vijeće) čini sedam (7) članova, koji su izabrani na neposrednim mjesnim izborima.

Mandat članova Vijeća traje četiri (4) godine.

Članovi Vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju nagradu.

Izbor predsjednika i članova Vijeća ograničava se na najviše tri uzastopna mandata.

Članak 7.

Vijeće Mjesnog odbora u sklopu djelokruga rada sukladno zakonu i Statutu:

- donosi Pravila Mjesnog odbora i Poslovnik o radu Vijeća,

- donosi program rada, financijski plan i godišnji obračun,

- saziva mjesni zbor građana,

- donosi operativne planove,

- osniva radna tijela i mobilne timove za pojedine operativne poslove,

- izvještava građane o svom djelovanju i aktualnostima od interesa za građane,

- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i ovim Pravilima.

Pravila Mjesnog odbora Vijeće donosi uz prethodno mišljenje Općinskog poglavarstva.

Članak 8.

Vijeće Mjesnog odbora odlučuje većinom glasova članova Vijeća.

Glasovanje se provodi, u pravilu, javno, osim u slučajevima kada je propisano tajno glasovanje tim Pravilima ili to zahtijevaju drugi opravdani razlozi, kada se glasovanje provodi tajno.

Način rada Vijeća Mjesnog odbora pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vijeća, koji donosi Vijeće Mjesnog odbora većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 9.

Godišnji Program rada Mjesnog odbora Vijeće donosi najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za iduću godinu te ga podnosi na potvrdu zboru građana.

Program rada mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, te sadrži popis aktivnosti i izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Aktivnosti iz stavka 2. ovog članka odnose se osobito na:

- vođenje brige o uređenju, čistoći i izgledu naselja s područja mjesnog odbora,

- potrebe obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,

- potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, te javnom zdravlju,

- potrebe socijalne skrbi,

- potrebe u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu,

- zaštitu okoliša.

Programom rada također se utvrđuju zadaci i aktivnosti u sklopu djelokruga rada mjesnog odbora za jednogodišnje razdoblje, nositelji pojedinih zadaća, te način, rokovi provedbe i izvori sredstava.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Općinskom poglavarstvu.

Članak 10.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora imaju prava i dužnosti:

- prisustvovati sjednicama Vijeća i sudjelovati u njihovom radu,

- predlagati razmatranje pitanja iz djelokruga rada Vijeća,

- obavljati zadaće koje im povjeri Vijeće i podnositi izvješća o izvršenim zadaćama.

2. Predsjednik Vijeća

Članak 11.

Predsjednika Vijeća Mjesnog odbora bira i razrješava Vijeće Mjesnog odbora većinom glasova članova Vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora predstavlja Mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću Mjesnog odbora, a za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Ravna Gora i korištenje sredstava za obavljanje povjerenih poslova odgovara općinskom načelniku.

Članak 12.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora obavlja sljedeće dužnosti:

- saziva sjednice Vijeća i predsjedava im i iste je dužan sazvati najmanje jednom u dva mjeseca,

- potpisuje akte koje donosi Vijeće,

- provodi i osigurava provedbu akata Vijeća,

- surađuje s tijelima Općine Ravna Gora i drugim tijelima o pitanjima od interesa za lokalnu sredinu,

- izvještava Vijeće i građane o pitanjima iz djelokruga Mjesnog odbora, odnosno Vijeća,

- obavlja i druge poslove za Vijeće i Mjesni odbor.

Članak 13.

Mandat predsjednika Vijeća Mjesnog odbora je četiri (4) godine, a Vijeće ga može razriješiti dužnosti i prije isteka mandata u slučajevima i na način određen zakonom, Statutom i ovim Pravilima.

Predsjedniku Vijeća mandat ističe i prije isteka redovitog mandata ako podnese ostavku i ako mu Vijeće Mjesnog odbora izglasa nepovjerenje.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vijeća mogu pokrenuti najmanje tri (tri) člana Vijeća ili najmanje pedeset (50) birača s područja Mjesnog odbora.

Predsjednik se smatra razriješenim s danom utvrđivanja podnošenja pisane ostavke, na sjednici Vijeća, odnosno s danom izglasavanja nepovjerenja.

Sjednicu radi izbora novog predsjednika Vijeća Mjesnog odbora saziva dosadašnji predsjednik Vijeća ili osoba koju odredi Vijeće pri utvrđivanju činjenice o podnesenoj ostavci ili o odluci o izglasavanju nepovjerenja.

3. Radna tijela

Članak 14.

Vijeće Mjesnog odbora osniva radna tijela za pripremu i izvršavanje odluka i drugih akata Vijeća Mjesnog odbora.

Vijeće Mjesnog odbora osniva i radna tijela kao mobilne timove za obavljanje pojedinih usko specijaliziranih zadaća iz djelokruga Mjesnog odbora.

Radna tijela osnivaju se odlukom Vijeća Mjesnog odbora kao stalna i povremena. Broj i vrste radnih tijela, njihov djelokrug i sastav uređuju se odlukom o osnivanju radnih tijela.

U radna tijela osim članova Vijeća Mjesnog odbora, a osobito u mobilne timove, biraju se i građani koji prema svojim profesionalnim i drugim sposobnostima mogu pridonijeti ostvarivanju poslova povjerenih radnom tijelu.

III. MJESNI ZBOROVI GRAĐANA

Članak 15.

Vijeće Mjesnog odbora saziva Mjesne zborove građana osobito za raspravu o:

- pitanjima o kojima se odlučuje pred nadležnim tijelima Općine, a od neposrednog su interesa građana s područja mjesnog odbora,

- inicijativi za osnivanje novog mjesnog odbora ili promjenama područja mjesnog odbora unutar Općine u skladu sa Statutom,

- prijedlogu za promjenu područja izvan jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Mjesni zborovi građana mogu se sazivati i za dio područja Mjesnog odbora koji čini cjelinu (dio naselja, stambeni blok, zaselak i slično), ako je pitanje za koje se saziva mjesni zbor od interesa građana tog dijela područja.

Članak 16.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća Mjesnog odbora ili član Vijeća kojeg ono odredi.

O raspravi na zboru građana vodi se zapisnik koji se dostavlja nadležnim tijelima kao oblik sudjelovanja građana u postupku odlučivanja o pitanjima od lokalnog značenja i njihovom izražavanju mišljenja o pitanjima o kojima se provodi rasprava na zboru građana.

IV. FINANCIRANJE

Članak 17.

Financijska sredstva za djelatnost Mjesnog odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njegovo poslovanje (minimalne administrativne, režijske i slične troškove), te za obavljanje povjerenih mu poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, osiguravaju se u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, Mjesni odbor može osigurati druga sredstva i to:

- prihodi od imovine i imovinskih prava Mjesnog odbora,

- donacije pravnih subjekata i građana,

- druga sredstva.

Financijska sredstva osigurana na način iz stavka 1. i 2. ovog članka, raspoređuju se financijskim planom Mjesnog odbora, prema programu rada Mjesnog odbora u skladu sa zakonom, Statutom i namjenom utvrđenom prema izvoru osiguranja.

Za zakonito korištenje financijskih sredstava i druge imovine, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora odgovara Vijeću Mjesnog odbora i općinskom načelniku.

Članak 18.

Financijski plan Mjesnog odbora je plan prihoda i rashoda za izvršavanje zadataka predviđenih Programom rada Mjesnog odbora.

Financijska sredstva iz proračuna Općine za financiranje djelokruga rada Mjesnog odbora osiguravaju se sukladno povjerenim poslovima na temelju Financijskog plana i Programa rada Mjesnog odbora.

Nadležnom tijelu Općine prije izrade proračuna za sljedeću godinu dostavljaju se financijsko-planski dokumenti i program rada u rokovima utvrđenim smjernicama za izradu proračuna i ovim Pravilima.

V. NADZOR ZAKONITOSTI

Članak 19.

U provedbi nadzora nad zakonitošću rada tijela Mjesnog odbora, Vijeće Mjesnog odbora dužno je Općinskom poglavarstvu podnositi izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje, a na traženje Poglavarstva i tijekom godine prema potrebi.

Sve odluke koje donosi Vijeće Mjesnog odbora dužno ih je dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u roku od 15 dana radi provedbe nadzora u skladu sa zakonom i Statutom.

Postupak nadzora zakonitosti rada tijela Mjesnog odbora i raspuštanje Vijeća Mjesnog odbora zbog učestalog kršenja Statuta Općine, ovih Pravila ili neizvršavanja povjerenih poslova, provodi se na način i prema postupku predviđenom Statutom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Mjesni odbor organizira odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 21.

Jedinstveni upravni odjel Općine osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći Mjesnom odboru u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva i izravno vođenje računovodstvenog poslovanja, ako Mjesni odbor odluči da mu to poslovanje vodi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 22.

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 026-01/04-01/02

Ur. broj: 2112/07-11-04-6

Kupjak, 13. travnja 2004.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KUPJAK

Predsjednik
Nikola Jakovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr