SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

32.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.), Prometne suglasnosti Ministarstva mora, prometan i nfrastrukture, Uprave cestovnog prometa KLASA 340-02/10-02/81, URBROJ 530-07-10-5 od 26. 05. 2010. godine, Prethodne suglanosti Ministrstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka, Sektora policije, Odjela za sigurnost cestovnog prometa, broj 511-09-05/N-62-12/10. J.J. od 03. svibnja 2010. godine i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09. i 30/09.), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine, donosi

O D L U K U
o uređenju prometa na području Općine
Mošćenička Draga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama na području Općine Mošćenička Draga te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javno prometnim površinama (u daljnjem tekstu: prometne površine), u smislu ove Odluke, smatraju se sve javne kategorizirane ceste (državne, županijske i lokalne) i ostale nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, parkirališta, pješački nogostupi, stepeništa i druge prometne površine koje su u funkciji kretanja ili mirovanja vozila i pješaka na području Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 3.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanim Zakonima i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.

Članak 4.

Izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i upravljanje prometnim površinama vrše na nerazvrstanim cestama Općina Mošćenička Draga, na državnim cestama Hrvatske ceste d.o.o i na županijskim i lokalnim cstama Županijska uprava za ceste.

Sva mišljenja i suglasnosti vezane uz sigurnost prometa na javnim prometnim površinama izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska uprava Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Policijska uprava).

II. REGULACIJA PROMETA

0. Općenito

Članak 5.

Regulacija prometa u smislu ove Odluke podrazumjeva uređuje prometa na području Općine Mošćenička Draga, a u skladu s člankom 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08.), tako da određuju:

1. ceste s prednošću prolaska,

2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

3. sustav tehničkog uređenja prometa,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turistički vlak i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke,

6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zone smirenog prometa,

8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,

11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, cross, off road, sportske, enduro i promidžbene vožnje,

13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Članak 6.

Provedbena rješenja regulacije prometa na javnim cestama određene ovom Odlukom utvrđuje Općinski načelnik, temeljem Prometnog projekta uz prethodnu suglasnost Policijske uprave.

Izvršenje Odluka iz stavka 1. ovog članka te brigu o ispravnosti tehničkih elemenata provodi Jedinstveni upravni odjel Općine.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, primjenjuju se odredbe Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04., 82/06., 138/06., 146/08, 152/08, 38/09. i 153/ 09.) koji propisuje da je potrebna suglasnost nadležnog Ministarstva uz mišljenje Hrvatskih cesta d.o.o. ukoliko se radi o državnim cestama, a Županijska uprava za ceste ukoliko se radi o županijkim i lokalnim cestama.

Mjere zaštite javnih cesta i prometa na javnim cestama (državne, županijske i lokalne ceste) provode se prema odredbama Zakona o javnim cestama.

1. Ceste s prednošću prolaza na raskrižjima

Članak 7.

Ceste sa prednošću prolaza na raskrižjima (u odnosu na sve ceste koje se na njih spajaju) na dan stupanja na snagu ove odluke su:

1. Državne ceste sa prednošću prolaza na raskrižjima u odnosu na sve ceste kojese na njih spajaju

. Državna cesta D66 dionica na području Općine Mošćenička Draga

2. Županijske ceste sa prednošću prolaza na raskrižjima u odnosu na sve ceste koje se na njih spajaju

. Županijska cesta Ž5082 od raskrižja sa državnom cestom D66 u mjestu Mošćenička Draga do naselja Mošćenice

3. Lokalne ceste sa prednošću prolaza na raskrižjima u odnosu na sve ceste koje se na njih spajaju

. Lokalna cesta L58064 od Mošćenica (Ž5082) preko naselja Sv. Jelena do raskrižja državnom cestom D66 u mjestu Brseč

4. Nerazvrstane ceste i ulice sa prednošću prolaza na raskrižjima u odnosu na sve ceste i ulice koje se na njih spajaju

. Ulica Aleja Slatina od raskrižja sa D66 do parkirališne rampe na ulazu u hotel Marina

. Ulica Barba Rike

. Trg Slobode

. Ulica Antuna Rosovića

. Šetalište 25. travnja

Na međusobnim raskrižjima navedenih cesta prednost ima ona cesta koja je prije navedena u popisu. Ovdje su navedene one javne ceste koje imaju prvenstvo prolaza.

Sve druge nerazvrstane i ostale ceste i ulice koje nisu navedene u ovom članku, a križaju se sa ovdje navedenim cestama i ulicama imaju oduzeto prvenstvo prolaska u odnosu na ovdje navedene javne ceste (državne, županijske, lokalne i ostale ceste).

Za sve ceste vrijede pravila prvenstva prolaska određena člankom 57. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08).

2. Organizacija prometa (dvosmjerni, jednosmjerni promet, ograničenja u prometu)

Članak 8.

Na svim cestama i ulicama na području Općine Mošćenička Draga dozvoljava se dvosmjerni promet kretanja

osim na cestama na kojima se ovom Odlukom određuje jednosmjerni promet.

U svim slijepim odvojcima ulica i slijepim pristupnim putovima promet je dvosmjeran.

Ovom Odlukom određuje se jednosmjerni promet u slijedećim ulicama:

1. U naselju Mošćenička Draga ulice:

. Dijelom ulice Aleja Slatina od raskrižja sa ul. Barba Rike do raskrižja za objekt NK Draga, u smjeru iz centra naselja prema D66.

. Dio ulice Aleja Slatine prema NK Draga od raskrižja sa A. Slatine kroz parkiralište prema NK Draga do raskrižja sa A. Slatina, u smjeru prema centru naselja M. Draga

. Ulica Barba Rike od raskrižja sa Alejom Slatina pokraj trafostanice, iz smjera centra naselja prema D66, do raskrižja sa Alejom Slatina

Članak 9.

Ovom Odlukom na svim nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga zabranjuje se prometovanje teretnim vozilima čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone.

Pri tome se lokalni promet opskrbe, čistoće, zimske službe, vatrogasnih vozila i drugih interventnih vozila ne smatra teretnim prometom, u smislu ove Odluke.

Iznimno, uz odobrenje Upravnog odjela, moguće je dobiti dozvolu na određeno vrijeme, za prometovanje vozilma veće mase od dopuštene na nerazvrstanim cestama pod ingerencijom Općine, s tim da je korisnik odobrenja dužan snositi troškove za sva moguća i eventualna oštećenja na kolniku ili objektima uz kolnik nastala tijekom korištenja.

Prije izdavanja dozvole iz stavka 2., utvrdit će se postojeće stanje prometnice, a nakon završetka roka odobrenja prometnica će se pregledati i utvrditi eventualna oštećenja, te postupiti u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Upravni odjel slobodan je u odobrenju iz prethodnog stavka utvrditi mehanizme osiguranja koji će jamčiti sanaciju eventualnih oštećenja.

3. Sustav tehničkog uređenja prometa u užem smislu

Članak 10.

Tehničkim uređenjem prometa u užem smislu iz članka 5. ove Odluke smatra se određenje mjesta, postavljanje vodoravne i okomite signalizacije, semaforskih i drugih signalnih i svjetlosnih uređaja i određivanje načina rada tih uređaja, parkirnih površina, te prometne, zaštitne i druge opreme na prometnim površinama.

Članak 11.

Za tehničku uređenost državnih cesta nadležne su Hrvatske ceste d.o.o., za županijske i lokalne ceste nadležna je Županijska uprava za ceste, dok je za tehničku uređenost nerazvrstanih cesta i ulica nadležna Općina Mošćenička Draga.

Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na javnoj cesti na temelju Prometnog projekta, sukladno članku 44. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04), i članku 13. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08).

Za postavljanje i održavanje prometne signalizacije i opreme na nerazvrstanim cestama zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine, ili druga pravna osoba u vlasništvu Općine ili s kojom Općina sklopi ugovor.

Članak 12.

Tehničko uređenje prometa (u daljnjem tekstu: regulacija prometa) na prometnim površinama nerazvrstanih cesta određuje se Prometnim projektom, koji izrađuje fizička ili pravna osoba ovlaštena za izradu takvih projekata, a koju je odabrao Općinski načelnik.

Regulaciju prometa utvrđuje Općinski načelnik, temeljem izrađenog Prometnog projekta, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave Primorsko-goranske županije, Hrvatskih cesta d.d. i Županijske uprave za ceste.

Ukoliko se Prometnim projektom iz prethodnog stavka definiraju mjere kao: promjena prvenstva prolaska, režima prometovanja, ograničenja u prometovanju i sl., te se mjere provode kroz Izmjenu i dopunu pojedinih članaka ove Odluke.

Članak 13.

Privremena regulacija prometa na prometnim površinama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravaka objekata prometnih površina i instalacija u njima, te drugih objekata uz prometne površine utvrđuje se na isti način kako je određeno u članku 6. ove Odluke.

Prema obrazloženoj i opravdanoj potrebi može se privremeno zabraniti ili drugačije ograničiti promet na prometnim površinama, ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa ili ako se promet bez toga ne može sigurno odvijati.

Na području Općine Mošćenička Draga izvođenje radova na javnim cestama dozvoljeno je sukladno odredbama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, broj 77/99.).

Na nerazvrstanim cestama izvođenje radova dozvoljeno je sukladno odrebama Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 21/10.).

Privremena regulacija prometa iz stavka 1 ovog članka odobrava se temeljem Projekta privremene regulacije prometa koji je Izvođač radova dužan izraditi prije ishodovanja suglasnosti.

4. Ograničenja brzine kretanja vozila

Članak 14.

Na području Općine Mošćenička Draga vozila se na javnim i nerazvrstanim cestama izvan naselja moraju kretati brzinom koja odgovara uvjetima i stanju kolnika. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama najveća dozvoljena brzina vožnje na dionicama ceste izvan naselja gdje prometno-tehnički uvjeti to dopuštaju ne smije biti veća od 90 km/h, a u naseljima najveća dozvoljena brzina iznosi 50 km/h.

U naseljima može biti propisana i manja brzina vožnje.

1. naselje Mošćenička Draga

- Na javnim cestama, ulicama i nerazvrstanim cestama koje prolaze kroz naselje brzina prometovanja ograničena je na 50 km/h, osim na mjestima gdje je određeno drugačije, a što treba regulirati Prometnim projektom.

- U Ulici Ljube Mrakovčića (dio državne ceste) kroz naselje M. Draga brzina prometa ograničena je na 40 km/h.

- U dijelu županijske ceste prema naselju Mošćenice brzina prometa ograničena je na 40 km/h.

- U zonama užeg središta naselja Mošćenička Draga u na dijelu ulice A. Slatina, ulici Barba Rike brzina je ograničena na 30 km/h postavljanjem prometnih znakova »zona ograničenja brzine« na ulasku u zonu središta naselja.

- U zoni ulica Trg Slobode, Ul. Antuna Rosovića brzina je ograničena na 5 km/h (zona smirenog prometa)

- U ulicama Šetalište 25. travnja i Sv. Ivan brzina je ograničena na 5 km/h (zona smirenog prometa)

2. naselje Brseč:

- Na državnoj cesti D66 u zoni naselja Brseč brzina je ograničena na 40 km/h

- U ulici Brseč, u naselju Brseč brzina je ograničena na 30 km/h

3. naselje Kraj:

- Na državnoj cesti D66 u zoni pješačkog prijelaza u naselju Kraj brzina je ograničena na 40 km/h

4. naselje Mošćenice:

- U naselju Mošćenice brzina je ograničena na 30 km/h

- U zoni Placa brzina je ograničena na 20 km/h

- Na dijelu ceste za Selce u zoni stambenih objekata brzina je ograničena na 20 km/h

5. na lokalnoj cesti L58064 u sljedećim naseljima brzina je ograničena na 30 km/h

- Sv. Jelena

- Golovik

- Martina

Članak 15.

Brzina kretanja vozila ograničava se standardnom prometnom signalizacijom, i mora biti vidljivo postavljena na početku svake dionice ceste ili ulice iza raskrižja na desnoj strani u smjeru vožnje.

Uz signalizaciju iz stavka 1. brzina se može ograničavati i napravama za smirivanje prometa.

Za provedbu mjera iz stavka 1. i 2. zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine.

5. Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, radnih strojeva, zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke

Članak 16.

Za promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, radnih strojeva, zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke vrijede odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.).

Članak 17.

Pješaci se ne smiju kretati niti zadržavati na kolniku, nego se moraju kretati nogostupom ili drugom površinom odredenom za kretanje pješaka, odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za kretanje pješaka.

Iznimno od stavka 1. ovog članka na cesti na kojoj ne postoji nogostup ili druga površina određena, odnosno prikladna za kretanje pješaka ili ako ta površina postoji, a ne može se koristiti iz bilo kojih razloga pješaci se mogu kretati kolnikom, ali tako da budu što bliže rubu kolnika i na način kojim se ne ugrožava promet vozila.

Pješak koji se kreće kolnikom na javnoj cesti dužan je kretati se uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a iznimno uz desni rub kolnika samo kad je takovo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj, usjek, provalija, zasjek, odron i sl.), dok se prelaz preko ceste obavlja samo i isključivo na preglednom dijelu ceste i to na siguran način.

Članak 18.

U slučaju da na kolniku ima vode, blata ili otpadaka vozači motornih vozila su dužni smanjiti brzinu i spriječiti prskanje vode, blata ili otpadaka koje bi moglo zaprljati ili ozlijediti pješake. Pravne ili fizicke osobe koje su nadležne za čišćenje i održavanje cesta dužne su u što je kraće mogućem roku otkloniti nečistoće s cesta te ih osposobiti za normalni promet.

Pješački prijelazi moraju biti obilježeni vodoravnom i okomitom prometnom signalizacijom sukladno važećem Pravilniku o prometnim znakovima (»Narodne novine«, broj 33/05).

Radi nesmetanog kretanja invalida, prolaska biciklista i dječjih kolica, na obilježenim pješačkim prijelazima treba biti postavljen polegnuti rubnjak. Ova mjera mora se poštivati kod svake novogradnje i rekonstrukcije ulica.

Za provedbu mjera iz ovog članka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 19.

Biciklisti se u prometu kreću kolnikom na način propisan za ta vozila uz sam desni rub kolnika u smjeru kretanja.

Ako se dva ili više vozača bicikla ili mopeda kreću u skupini dužni su se kretati jedan iza drugoga.

Vozač bicikla ili mopeda mora vozilom upravljati na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu.

6. Parkirališne površine i načini parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja

Članak 20.

Zaustavljanje i parkiranje osobnih vozila i motocikala na području Općine Mošćenička Draga dozvoljeno je na uređenim i obilježenim površinama koje su za to namijenjene, kao i drugim površinama gdje to nije protivno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.) članak 78. do članak 88. ili drugim propisima.

Općinski načelnik posebnim aktom određuje po potrebi, koje se površine na području Općine mogu koristiti kao parkirališni prostor i namjenu tih parkirališta prema vrsti vozila, načinu uređenja i naplati parkiranja.

Članak 21.

Kolnik ili dio kolnika može se urediti, obilježiti i koristiti kao parkiralište samo pod uvjetom da za dvosmjerni promet preostane slobodna kolnicka površina širine od min. 5,50 m, a za jednosmjerni promet najmanje u širini od 3,00 m.

Nogostup ili dio nogostupa može se urediti, obilježiti i koristiti za parkiranje vozila samo pod uvjetom da se za kretanje pješaka ostavi najmanje 1,6 m širine pješacke površine, s tim da ta pješacka površina ne može biti uz rub kolnika.

Kolnici i nogostupi uz dionice kategoriziranih javnih cesta kroz naselje ili druge površine uz te dionice mogu se urediti, obilježiti i koristiti za parkiranje vozila samo uz suglasnost nadležne uprave za ceste i u skladu s aktom Općinskog načelnika.

Članak 22.

Na uređenom i obilježenom parkiralištu odredeni broj parkirališnih mjesta mora biti namijenjen vozilima kojima se koriste invalidne osobe čija su vozila obilježena posebnim znakom.

Na parkirališnom mjestu obilježenom za invalidska vozila zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje drugih vozila.

Članak 23.

Odlukom Općinskog načelnika na pojedinim parkiralištima, za vrijeme turistike sezone može se uvesti naplata parkiranja.

Vrijeme trajanja, cijenu i način naplate parkiranja određuje Općinski načelnik posebnim aktom, a provedbu ugovorom povjerava drugoj pravnoj osobi.

Parkirališna mjesta na kojima će se vršiti parkiranje uz naplatu, način povjeravanja istih na upravljanje i organizaciju naplate, visinu naknade i način korištenja sredstava ostvarenih naplatom parkiranja, odredit će Općinski načelnik posebnim aktom.

Od plaćanja naplate iz stavka 1. i 2. ovog članka izuzeta su vozila invalidnih osoba.

Članak 24.

Autobusima, teretnim i priključnim vozilima, radnim strojevima, traktorima i poljoprivrednim strojevima zabranjeno je parkiranje na svim javnim parkiralištima i javnim površinama na području Općine Mošćenička Draga.

Izuzetno iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine može odobriti vozilima iz stavka 1. ovog članka privremeno parkiranje na neuređenim javnim površinama na rok ne duži od 1 godinu dana uz naplatu.

Članak 25.

Sva javna parkirališta moraju biti označena sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (»Narodne novine«, broj 33/05.), prometnim znakom znakom »parkiralište« (C35). Na znaku C35 ili na dopunskoj ploči može se odgovarajucim simbolima ili natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namijenjeno, a i moguće vremensko ograničenje.

Na parkiralištima sa naplatom mora stajati vremenski period i vrijeme naplate parkiranja te cijena parkiranja.

Za provedbu mjera iz stavka 1. zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 26.

U ovoj Odluci primjenjuju se odredbe o zaustavljanju i parkiranju vozila prema odredbama iz članka 78. do članak 88. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08).

Mjesta zabrane parkiranja moraju biti obilježena propisanim prometnim znakom »zabrana parkiranja« koji označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.

Članak 27.

Vozilo koje nije parkirano u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i odredbama iz ove Odluke, a prema Zakonu je predviđeno njegovo uklanjanje, uklonit će se i premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi Općinski načelnik. Vozilo se premješta temeljem naloga ovlaštene službene osobe MUP-a ili druge zakonom ovlaštene osobe.

Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja MUP, a iznimno uz prethodnu suglasnost MUP- a, može obavljati fizička ili pravna osoba koju ovlasti Općinski načelnik pod uvjetima i uz naknadu koju utvrdi Općinski načelnik.

Sve troškove vezane za premještanje nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila snosi vlasnik vozila. Visinu naknade određuje Općinski načelnik posebnim aktom.

Troškove premještanja vozila radi održavanja javnih manifestacija i priredbi, te sličnih aktivnosti, ukoliko prije njihova održavanja to nije bilo vidljivo označeno i objavljeno na mjestu događanja i u javnim glasilima, podmiruje organizator.

7. Zone smirenog prometa

Članak 28.

Jedinstveni upravni odjel Općine uz suglasnost Općinskog načelnika i Policijske uprave može po potrebi na područjima općine Mošćenička Draga odrediti zone smirenog prometa. Zona smirenog prometa je područje u naselju obilježeno propisanim prometnim znakom, u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka i u kojemu je dječja igra svugdje dopuštena.

Zone smirenog prometa označavaju se standardnom prometnom signalizacijom sukladno važećem Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (»Narodne novine«, broj 33/05).

Na području naselja Mošćenička Draga zona smirenog prometa određuje se u sljedećim ulicama:

- Trg slobode, Ul. Antuna Rosovića

- Šetalište 25. travnja i ulicom Sv. Ivana do naselja Sv. Ivan

i to u vremenu od 01. listopada do 30. travnja. U ostalo doba godine ova zona proglašena je pješačkom zonom.

8. Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila

Članak 29.

Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva parkiranih na mjestima koja nisu za to predviđena i njihovo premještanje obavlja pravna ili fizička osoba koju za to ovlasti Općinski načelnik uz prisustvo predstavnika Policijske uprave ili druge zakonom ovlaštene osobe.

Visinu troškova premještanja vozila, te način i visinu troškova deblokade odreduje Općinski načelnik, a te troškove snosi vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka.

Sve troškove blokiranja i deblokiranja vozila podmiruje vlasnik vozila i dužan ih je uplatiti prije nego se izvrši deblokada vozila.

Nakon deblokade vozila, vlasnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

9. Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima

Članak 30.

Na prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići, betonske polukugle ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka ukoliko ne smanjuju propisanu minimalnu širinu pješačkog nogostupa.

Postavljanje svih prepreka iz stava 1. ovog članka vrši se prema Prometnom projektu, a prije postavljanja potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Policijske uprave koja se daje na cijeli Prometni projekt.

O postavljanju i održavanju zaštitnih ograda ili stupića brine Jedinstveni upravni odjel Općine ili pravna osoba kojoj te poslove Općina povjeri temeljem ugovora.

Članak 31.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Jedinstveni upravni odjel Općine može dati suglasnost za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, a radi osiguranja slobodnog pristupa u objekt.

Fizičke prepreke postavljaju se putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine na trošak podnositelja zahtjeva.

10. Pješačke zone, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista i dr.

Članak 32.

U pješačkim zonama na području Općine zabranjeno je kretanje i parkiranje vozila. Iznimno se može izdati odobrenje kretanja vozilima sa posebnim odobrenjem u pješačkim zonama.

Na području Općine Mošćenička Draga određuju se pješačke zone u dijelovima naselja kako slijedi:

1. naselje Mošćenička Draga

- od objekta trafostanice na dijelu Ul. Barba Rike u smjeru Trga slobode, Trgom slobode, Šetalište 25. travnja i ulicom Sv. Ivana do naselja Sv. Ivan, te ulicom A. Rosovića do Punte i to u vremenu od 1. svibnja do 30. rujna.

Iznimno se u navedenoj pješačkoj zoni dozvoljava promet za sljedeće kategorije vozila:

. vozila opskrbe do 4500 t nosivosti u vremenu od 06.00 - 09.00

. osobnim vozilima vlasnika kuća ili stanova u svrhu parkiranja vozila u garaže ili dvorišta

. osobnim vozilima vlasnika kuća ili stanova dijela ulice A. Rosovića od Punte do državne ceste, te dijela ulice Ljube Mrakovčića (dio državne ceste D66) u svrhu parkiranja u garaže ili dvorišta

. osobnim vozilima gostiju u objektima koji pružaju usluge smještaja u svrhu iskrcaja i ukrcaja osobnih stvari, u trajanju do 30 min

. vozilima koja dovoze plovila u luku radi spuštanja u more, u trajanju do 30 min

2. naselje Brseč

- dijelom ceste od poštanskog ureda do župne crkve Sv. Jurja i cestom do crkve Sv. Križa, te cestom za Pregrad i to u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna.

Iznimno se u navedenoj pješačkoj zoni dozvoljava promet za sljedeće kategorije vozila:

. osobnim vozilima vlasnika kuća ili stanova u svrhu parkiranja u garaže ili dvorišta.

. osobnim vozilima gostiju u objektima koji pružaju usluge smještaja u svrhu iskrcaja i ukrcaja osobnih stvari, u trajanju do 30 min.

Interventna i komunalna vozila prema potrebi imaju stalan pristup u pješačke zone.

11. Javni promet putnika

Članak 33.

Javni promet putnika organizira se autobusima.

Zaustavljanje vozila javnog prometa, te ukrcaj i iskrcaj putnika vrši se na postojećim autobusnim stajalištima. Na stajalištima javnog prometa nije dozvoljeno zaustavljanje ni parkiranje turističkih autobusa, kao ni drugih vozila.

Sva nova stajališta koja se budu izvodila trebaju biti izgrađena sa ugibalištem, sukladno Pravilniku o autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj 119/07).

Odluka o utvrđivanju novih i ukidanju postojećih lokacija autobusnih stajališta na državnim cestama, sukladno odredbi Pravilnika o autobusnim stajalištima (»Narodne novine«, broj 119/07.), u nadležnosti je Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 34.

Postojeća autobusna stajališta su:

- stajališta županijskih i međužupanijskih autobusnih linija:

Na državnoj cesti D66 u naseljima:

. Kraj

. Mošćenička Draga u zoni raskrižja ul. Lj. Mrakovčić - A. Slatina

. Brseč

. Brseč - u zoni raskrižja za naselja Carići - Periši

. Zagore - Krsonjin

. Zagore - Vele Selo

. Zagore - Stepča - okretište

Na županijskoj cesti Ž5082 (Mošćenička Draga - Mošćenice)

. Jir

. Mošćenice

Na lokalnoj cesti L58064 (Mošćenice - Brseč):

. Žudika

. Rovini

. Sv. Jelena - Slamnjaki

. Sv. Jelena - Špingaroli

. Golovik

. Martina

Stajališta lokalnih autobusnih linija u naselju Mošćenička Draga:

. Ul. Aleja Slatina u zoni ispred ulaza u NK Draga

. Ul. Ljube Mrakovčića - ispred škole sa desne strane u smjeru centra naselja Mošćenička Draga samo za iskrcaj školske djece kod dolaska u školu iz smjera naselja Kraj.

Na području Općine Mošćenička Draga turistički autobusi mogu se parkirati isključivo na parkiralištu Mošćenice - Pišćetak.

12. Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

Članak 35.

Uklanjanje dotrajalih, oštećenih, i napuštenih vozila regulirano je Odlukom o komunalnom redu.

Dotrajala, oštećena i napuštena vozila (tehnički neispravna i vozila bez registarskih oznaka) vlasnik je dužan ukloniti sa javnih prometnih i javnih zelenih površina.

Ukoliko vlasnik ne izvrši radnju iz prethodnog stavka, vozilo će se uklonit temeljem naloga komunalnog redara Općine, a putem fizičke ili pravne osobe ovlaštene za tu djelatnost, angažirane od strane Općinskog načelnika, a sve troškove vezane za uklanjanje vozila snosit će vlasnik vozila.

13. Površine na kojima će se obavljati: test vožnja, cross, off road, sportske i druge vožnje

Članak 36.

Na području Općine Mošćenička Draga nisu predviđene površine za test vožnju (poligoni).

Na području Općine Mošćenička Draga nije dozvoljena cross, off road, sportske, eduro i promidžbene vožnje.

Visinu troškova globe za nepoštivanjeprethodnog stavka određuje Općinski načelnik, kazna se naplaćuje putem zakonom ovlaštene osobe, a te troškove snosi vlasnik vozila iz stavka 2. ovog članka.

III. PRAĆENJE I NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 37.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine putem zakonom ovlaštene osobe, uz punu suradnju sa službenim osobama Ministarstva unutarnjih poslova PU Primorsko-goranske županije.

U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke zakonom ovlaštene osobe imaju ovlasti prema

Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08).

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 38.

Za prekršitelje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ograničenja i obveze propisane odredbama ove Odluke moraju se vidljivo označiti propisanom prometnom signalizacijom, a sve u skladu sa važećim Pravilnikom o prometnim znakovima (»Narodne novine«, broj 33/05.).

Vodoravna i okomita prometna signalizacija postavljena do dana stupanja na snagu ove Odluke važi do postavljenja nove vodoravne i okomite prometne signalizacije sukladno ovoj Odluci i Prometnom projektu.

Ukoliko se Prometnim projektom iz članka 12. ove Odluke definiraju mjere kao: promjena prvenstva prolaska, režima prometovanja, ograničenja u prometovanju i sl., a koje nisu propisane u ovoj Odluci, te se mjere provode kroz Izmjenu i dopunu pojedinih članaka ove Odluke, a koje donosi Općinski načelnik.

Članak 40.

U slučaju izvanrednih potreba (interventni građevinski zahvati održavanje javnih priredaba i manifestacija i sl.) Općinski načelnik može iznimno, uz prethodnu suglasnost MUP-a, odrediti drugačije odvijanje prometa i parkiranje vozila, nego što je određeno odredbama ove Odluke.

Članak 41.

Na ostala pitanja o uređenju prometa koja su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a koja nisu određena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.) i podzakonskih propisa vezanih za ovo područje.

Članak 42.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/94.).

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/16

Ur. broj: 2156/03-10-1

Mošćenička Draga, 24. lipnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr