SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

62.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 39/08), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže autokampa »Ježevac« (»Službene novine PGŽ« broj 4/08), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa »Politin« (»Službene novine PGŽ« broj 4/08), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 13. sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti
»Zlatnom otoku« d.d. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plažama Ježevac i Politin u Krku

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti »Zlatnom otoku« d.d. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plažama Ježevac i Politin u Krku (KLASA: 022-04/08-03/13 i UR. BROJ: 2170/1-05-01/6-08-06 od 15. svibnja 2008. godine) i Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti »Zlatnom otoku« d.d. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plažama Ježevac i Politin u Krku (Klasa: 021-04/09-01/6, Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-47 od 15. srpnja 2009. godine), u članku 1., točka 1., mijenja se i glasi:

»1. trgovačkom društvu »Pipić« d.o.o., Zagreb, Frankopanska 7, za djelatnost iznajmljivanja suncobrana i ležaljki na plaži Ježevac i Politin«.

                                                                             Članak 2.     

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se do isteka koncesije, odnosno do 1. ožujka 2013.

Klasa: 021-04/10-01/6
Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-29
Rijeka, 17. lipnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr