SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

59.

Na temelju članka 71. stavka 1. točke 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispravak, 47/99 - ispravak i 35/08), članka 28. točka 9. Statuta Primosko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09), članka 2. stavak 3. Statuta Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« (Klasa: 023-01/07-01; Ur. broj: 2142-52-01/1-07 od 14. lipnja 2007. godine) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine donijela je

ODLUKU
o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Primorsko-goranska županija prihvaća Odluku o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

(Odluka o prestanku Ustanove sastavni je dio ove Odluke).

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u ime Primorsko-goranske županije potpiše Odluku iz članka 1. ove Odluke te da podnese prijavu za upis nastanka razloga za prestanak Ustanove i prijavu za upis likvidatora u sudski registar.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-24

Rijeka, 17. lipnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

Na temelju članka 71. stavka 1. točke 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispravak, 47/99 - ispravak i 35/08), članka 2. stavka 3. Statuta Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« (Klasa: 023-01/07-01; Ur. broj: 2142-52-01/1-07 od 14. lipnja 2007. godine), članka 1. Odluke o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije _____________, Gradsko vijeće Grada Cresa___________________________,
Gradsko vijeće Grada Krka ___________________________,
Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja___________________,
Gradsko vijeće Grada Raba ___________________________,
Općinsko vijeće Općine Baška_________________________,
Općinsko vijeće Općine Dobrinj _______________________,
Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica ______________,
Općinsko vijeće Općine Omišalj _________________________,
Općinsko vijeće Općine Punat ___________________________
i Općinsko vijeće Općine Vrbnik ________________________,

osnivači Ustanove:

1. Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10, koju zastupa Župan Zlatko Komadina, dipl. ing.,

2. Grad Cres sa sjedištem u Cresu, Creskog statuta 15, kojeg zastupa Gradonačelnik Kristijan Jurjako,

3. Grad Krk sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2, kojeg zastupa Gradonačelnik Darijo Vasilić,

4. Grad Mali Lošinj sa sjedištem u Malom Lošinju, Riva lošinjskih kapetana 7, kojeg zastupa Gradonačelnik Gari Cappelli,

5. Grad Rab sa sjedištem u Rabu, Trg Municipium Arba 2, kojeg zastupa Gradonačelnik Zdenko Antešić,

6. Općina Baška sa sjedištem u Baški, Palada 88, koju zastupa načelnik Toni Juranić,

7. Općina Dobrinj sa sjedištem u Dobrinju, Dobrinj 103, koju zastupa Općinski načelnik Neven Komadina,

8. Općina Malinska - Dubašnica sa sjedištem u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22, koju zastupa Općinski načelnik Anton Spicijarić,

9. Općina Omišalj sa sjedištem u Omišlju, Prikešte 11, koju zastupa Općinski načelnik Tomo Sparožić,

10. Općina Punat sa sjedištem u Puntu, Novi put 2, koju zastupa Općinski načelnik Mladen Juranić,

11. Općina Vrbnik sa sjedištem u Vrbniku, Trg Škujica 7, koju zastupa Općinska načelnica Marija Dujmović- Pavan,

dana ____________ donijeli su

ODLUKU
o prestanku Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Prestaje Ustanova »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« sa sjedištem u Puntu, Obala 72 ( u daljnjem tekstu: Ustanova) osnovana Sporazumom o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« od 7. ožujka 2007. godine, a kojeg su sklopili Primorsko-goranska županija, Grad Cres, Grad Krk, Grad Mali Lošinj, Grad Rab, Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik.

Članak 2.

Ustanova prestaje danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Nad Ustanovom provest će se postupak likvidacije.

Naziv Ustanove je »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana - u likvidaciji«.

Članak 4.

Postupak likvidacije provest će likvidator kojeg osnivači imenuju posebnom odlukom.

Članak 5.

Osnivači Ustanove podnijet će prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci za upis nastanka razloga za prestanak Ustanove i prijavu za upis likvidatora u sudski registar.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom potpisa većine ovlaštenih predstavnika osnivača Ustanove.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr