SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
GRAD OPATIJA

30.

Na temelju članka 35. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 29. podstavka 9. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 1. lipnja 2010., donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

Članak 1.

(1) U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07, 10/08 - ispr. i 46/08) u članku 7. stavku 1. podstavku 8. zagrade i riječi »osim poreza na korištenje javnih površina« brišu se.

(2) Dodaje se novi podstavak 13., koji glasi:

»- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada«.

(3) Dosadašnji podstavak 13. postaje podstavak 14.

(4) Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može obavljati i poslove riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika, u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik.«

Članak 2.

(1) U članku 8. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- upravljanje vodama,«.

(2) U podstavku 3. zarez iza riječi »komunalnog doprinosa« te riječi »poreza na korištenje javne površine« brišu se.

(3) Podstavak 6. mijenja se i glasi:

»- suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,«.

(4) Podstavak 9. mijenja se i glasi:

»- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada«.

Članak 3.

U članku 9. podstavak 8. mijenja se i glasi:

»- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada«.

Članak 4.

(1) U članku 10. podstavku 2. iza riječi »zamjenika gradonačelnika« dodaje se zarez i riječi: »radnih tijela gradonačelnika«.

(2) Na kraju podstavka 4. dodaju se riječi »zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom,«

(3) Dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»- međunarodnu suradnju, europske integracije te potporu upravnim tijelima gradske uprave na poslovima vezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,«.

(4) Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 6.

Članak 5.

(1) U članku 11. na kraju podstavka 1. dodaju se riječi »te lokalnoga javnog sektora«.

(2) Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, statističko-analitička potpora djelovanju gradske uprave, upravljanje zapisima - uredsko poslovanje, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka);«.

(3) U podstavku 4. iza riječi »radni odnosi« dodaju se riječi »gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te«.

(4) Podstavak 6. briše se.

(5) Dosadašnji podstavak 7. postaje podstavak 6.

(6) Dodaju se novi podstavci 7., 8. i 9. koji glase:

»- sigurnost (zaštita od požara, zaštita i spašavanje, sigurnost radnog okružja gradske uprave te gradske imovine i sl.);

- tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,

- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,«.

(7) Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 10.

(8) Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Gradonačelnik može s ustanovama čiji je Grad osnivač ili suosnivač te s trgovačkim društvima kojima je Grad vlasnik ili suvlasnik sklopiti ugovor o suradnji i koordiniranom obavljanju poslova iz stavka 1. podstavka 8. ovoga članka.«

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Članak 7.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke:

- Ured Grada iz Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša preuzima stručnu suradnicu za poslovni prostor i stručnu referenticu zaduženu za poslove vezane uz stanove u vlasništvu Grada, a iz Službe za upravni razvitak stručnu suradnicu za odnose s javnošću i europske integracije;

- Služba za upravni razvitak iz Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša preuzima stručnog suradnika za zaštitu od požara, kućnog majstora - domara - voditelja Sportske dvorane Gorovo, kućnog majstora - domara - voditelja KD Zora i Centra za mlade, kućne majstore - domare te spremačice.

(2) Ostali službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

(3) Zatečeni pročelnici upravnih tijela imenovani na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja bit će raspoređeni na radno mjesto pročelnika rješenjem gradonačelnika.

(4) Zatečeni vršitelji dužnosti pročelnika upravnih tijela nastavljaju privremeno obavljati dužnost, u skladu s rješenjima o privremenom imenovanju na pročelničku dužnost.

(5) Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave te rješenja o rasporedu službenika i namještenika iz stavaka 1.-3. ovoga članka bit će doneseni u roku propisanom zakonom.

Članak 8.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/06-01/24

Ur. broj: 2156/01-01-10-10

Opatija, 1. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr