SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
GRAD OPATIJA

29.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 29. podstavka 21. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09 i 30/09 - ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na prijedlog gradonačelnika Grada Opatije, na sjednici održanoj 1. lipnja 2010. donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima.

Članak 4.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

- za obračun plaće gradonačelnika - 5,74,

- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika - 4,88.

Članak 5.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Grada, odnosno kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/09 i 51/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-10-2

Opatija, 1. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr