SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
GRAD OPATIJA

26.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, sjednici održanoj dana 1. lipnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Opatije, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Opatije.

Članak 2.

Na području Grada Opatije obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:

1. prijevoz putnika u javnom prometu,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. odlaganje komunalnog otpada,

4. održavanje javnih površina,

5. održavanje nerazvrstanih cesta te obnova i postava horizontalne i vertikalne signalizacije

6. tržnice na malo,

7. održavanje groblja i prijevoz pokojnika,

8. obavljanje dimnjačarskih poslova,

9. održavanje javne rasvjete.

Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.

Članak 3.

Komunalne djelatnosti od značaja za Grad Opatija su:

- održavanje DTK - distribucijsko-telekomunikacijske kanalizacije (u daljnjem tekstu DTK)

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja DTK podrazumijeva se održavanje polietilenskih cijevi (PHD) cijevi, nadzor nad izvođenjem radova polaganja telekomunikacijskih instalacija, izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje radova, izrada planova razvoja, priprema podataka za zaključenje ugovora o zakupu kapaciteta cijevi u vlasništvu Grada Opatije te izrade planova razvoja i geodetskih snimaka izgrađene infrastrukture.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 4.

Komunalne djelatnosti na području Grada Opatije obavljaju:

1. Komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. Opatija,

2. Komunalno poduzeće Parkovi d.o.o. Opatija,

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, i

4. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 5.

Komunalno društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

- odlaganje komunalnog otpada,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta te obnova i postava horizontalne i vertikalne signalizacije,

- održavanje groblja i prijevoz pokojnika,

- održavanje javne rasvjete,

- tržnice na malo i

- održavanje DTK-distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (u daljnjem tekstu DTK).

Komunalno društvo »Parkovi« d.o.o. Opatija obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće javnih površina - obalni put i pristupna stubišta,

- održavanje javnih površina i

- održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 6.

Komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. Opatija i komunalno poduzeće Parkovi d.o.o. Opatija obavljaju komunalne djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje gradonačelnik.

Navedeni ugovori zaključuju se na osnovi godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Opatije.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 7.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Grada Opatije slijedeće komunalne djelatnosti:

- obavljanje dimnjačarskih poslova,

- prijevoz putnika u javnom prometu.

Izuzetno od stavka 1. alineje 2. ovog članka Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu sukladno Ugovoru o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Opatije na utvrđenim linijama. Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti stavka 1. ovog članka na vrijeme od najduže 30 godina.

Članak 8.

Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjela koncesija, Zakonom o komunalnom gospodarstvu te ovom Odlukom.

Postupak dodjele koncesije započinje pripremnim radnjama koje uključuju izradu studije opravdanosti za dodjelu koncesije, imenovanje povjerenstva te pripremu natječajne dokumentacije.

Odluku o početku postupka davanja koncesije donosi gradonačelnik.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše 6 članova, a imenuje ga gradonačelnik.

Članak 9.

Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi gradonačelnik.

Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija,

- vrijeme za koje se daje koncesija,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova,

- najniži iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,

- jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora.

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

- ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

Oglas se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom ili tjednom tisku te web stranicama Grada.

Članak 10.

Povjerenstvo iz članka 8. ove Odluke kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.

Na osnovi prijedloga povjerenstva gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću prijedlog odluke o dodjeli koncesije ili poništenju javnog natječaja.

Članak 11.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće.

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

- kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

- sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije

i za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama ili

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti, a može utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.«

Kriteriji za odabir ponude te rok trajanja koncesije utvrđuju se odlukom iz članka 8. Stavka 1. i sastavni su dio natječajne dokumentacije.

Članak 12.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. obveze koncesionara,

6. drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.

Članak 13.

Na temelju Odluke o davanju koncesije gradonačelnik s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza ugovora,

9. ugovorne kazne.

Članak 14.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 7. alineje 1. i 2.. ove Odluke dužne su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Prijava cjenikom iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,

- dan primjene nove cijene.

Članak 15.

Gradonačelnik daje suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane gradonačelnika, isti se ne može primjenjivati.

Članak 16.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Grada Opatije, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 17.

Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na pod

ručju Grada Opatije slijedeće komunalne djelatnosti- poslove:

- održavanje čistoće javnih površina u dijelu poslovi veterinarsko-higijeničarske službe

Pod obavljanjem poslova veterinarsko-higijeničarske službe podrazumijevaju se poslovi dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije, uklanjanje lešina životinja sa ulica, neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 godine.

Članak 18.

Postupak odabira osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora provodi se javnim natječajem ili prikupljanjem ponuda, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te ovom Odlukom.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi gradonačelnik.

Prikupljanje ponuda provodi se u slučaju da je ukupna vrijednost troškova održavanja iznosi manje od 70.000,00 kuna bez PDV-a, a potrebno je prikupiti najmanje tri ponude.

Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima najmanje 3 člana, a imenuje ga gradonačelnik.

Članak 19.

Povjerenstvo iz prethodnog članka, kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.

Na osnovi prijedloga povjerenstva gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću prijedlog odluke o povjeravaju komunalnih poslova ili poništenju javnog natječaja.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće.

Članak 20.

Na temelju odluke iz članka 19., gradonačelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora

Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika izrađenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim Programom i troškovnicima za predmetne poslove.

U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora .

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

U slučaju da se za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji za komunalnu djelatnost prijevoza putnika na pojedinim gradskim linijama donese Odluka o uvođenju novih linija, obavljanje prijevoza na tim linijama može se povjeriti izabranom koncesionaru pod uvjetima utvrđenim ugovorom o koncesiji ili raspisati novi natječaj za dodjelu koncesije za predmetnu liniju.

Odluku iz stavka 2. ovog članka donosi Gradonačelnik.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 54/08 i 51/09).

Klasa: 011-01/10-01/12

Ur. broj: 2156-01-01/10-1

Opatija, 1. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr