SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
OPĆINA ČAVLE

15.

Na temelju odredbe članka 3. i članak 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle, na prijedlog općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se plaća i druga prava Načelnika i naknada zamjenika Načelnika /u daljnjem tekstu: dužnosnici/ koja nisu određena Statutom i drugim općim aktima Općine Čavle.

II. PRAVA DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 2.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici imaju:

1. Pravo na plaću,

2. Pravo na naknadu određenih materijalnih troškova

3. Druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti.

Članak 3.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće.

Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u iznosi 3.530,00 kuna.

Koeficijent za izračun plaće dužnosnika je:

1. Načelnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50

2. Zamjenik načelnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,91

Naknada za rad zamjenik načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, može iznositi do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 5.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s Pravilnikom o radu koji se primjenjuje na službenike i namještenike u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, ako Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 6.

Dužnosnik ima pravo na naknadu troškova za službena putovanja na upotrebu službenog automobila.

Dužnosnici koji ne koriste službeni automobil imaju pravo na naknadu troškova prijevoza.

Na naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se propisi i opći akti koji se odnose na službenike i namještenike upravnog odjela Općine Čavle.

Članak 7.

Dužnosnici za vrijeme trajanja mandata imaju pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja tijekom 24 sata.

Osnovica za obračun premije osiguranja iz stavka 1. ovog članka je kumulativni iznos neto plaće dužnosnika u mandatnom razdoblju.

Članak 8.

Dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog mobilnog uređaja.

Članak 9.

Rješenje o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Protiv rješenja iz stavka 1. Ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 10.

Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno nakon prestanka obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž za vrijeme od 180 dana /stoosamdeset/ dana od dana prestanka dužnosti i to u visini prosječne plaće, koja im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Prije isteka roka iz stavka 1. Ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Članak 11.

Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu općine Čavle.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 12.

Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijet će se pojedinačno rješenje o plaći Načelnika i naknadi zamjenika načelnika iz članka 9. Ove Odluke.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 5., i 6.Odluke o utvrđivanju naknada troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela, članova Savjeta načelnika, zamjenika općinskog načelnika i plaće općinskog načelnika od 30.srpnja 2009.godine

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/10-01/03

Ur. broj:2170-03-10-01-05

Čavle, 27. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr